ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วชิราพร อัฉริยโกศล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 ภูมิรัตน์ โกกิลกนิษฐ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 2
4 สุกัญญา นิมานันท์ 2
5 วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ์ 1
6 ภักดี ขจรไชยกุล 1
7 สรรชัย หนองตรุด 1
8 หาญสุเมธ ทรัพย์สมบูรณ์ 1
9 พรนิภา ศิลป์ประคอง 1
10 จินตนา ยูนิพันธ์ 1
11 อรัญญา สายหมี 1
12 สุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง 1
13 วิชัย ลำใย 1
14 สุรินทร์ ยิ่งนึก 1
15 ศราพร วาทะสัตย์ 1
16 ครรชิต มาลัยวงศ์ 1
17 ปิยชาติ แสงอรุณ 1
18 พีระยศ ยุภาศ 1
19 สุปรีย์ บูรณะกนิษฐ 1
20 วิมลมาศ ปันยารชุน 1
21 รื่นจิต พัฒนยินดี 1
22 เขมชา สุวรรณกุล 1
23 กนกรัตน์ พรพิฆเนส 1
24 ธนาวัฒน์ วยาจุต 1
25 นิภา เพียรเลิศ 1
26 อาบทิพย์ เจริญรัชต์ 1
27 ปริญญา ศรีศิลป์ 1
28 กมลรัตน์ ภาณุรัตน์ 1
29 กัลยา แก้วสุดา 1
30 เชาวเลิศ เลิศชวโลฬาร 1
31 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 1
32 นิตยา โสรีกุล, 2511- 1
33 วิรัช คันศร 1
34 ศุภร สุวรรณาศรัย 1
35 สราณีย์ ดุลยกนิษฐ 1
36 เนตร หงษ์ไกรเลิศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 3
2 2549 2
3 2547 2
4 2546 2
5 2545 2
6 2541 1
7 2540 2
8 2539 1
9 2534 2
10 2532 4
11 2531 2
12 2530 2
13 2529 5
14 2515 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การนำเสนอรูปแบบรายการโทรทัศน์การศึกษาเรื่องเพศศึกษาสำหรับเยาวชน
2 การศึกษารายการโทรทัศน์สำหรับเด็กเพื่อส่งเสริมการคิดในช่วงเวลาไพร์มไทม์
3 แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติดีเลิศ
ปี พ.ศ. 2549
4 การวิเคราะห์งานวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในประเทศไทย : พัฒนาการของการใช้ทฤษฎี การปฏิบัติและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี : รายงานการวิจัย
5 ผลของการวินิจฉัยและการกำหนดการเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บสำหรับการสอนซ่อมเสริมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระยะเวลาการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2547
6 ผลการใช้การสอนแนะในการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่มีต่อการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีรูปแบบการคิดต่างกัน
7 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยใช้วิดิโอคอนเฟอเรนซิงสำหรับสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2546
8 ผลของการฝึกคิดทางศิลปะด้วยเทคนิคซินเนคติกส์ในหนังสือศิลป์ศึกษาที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นดประถมศึกษาปีที่ 1
9 ผลของการฝึกคิดทางศิลปะด้วยเทคนิคซินเนคติกส์ในหนังสือศิลปศึกษา ที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2545
10 ผลของการควบคุมบทเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่มีสมาธิสั้นและมีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
11 ผลของภาพเคลื่อนไหวสามมิติในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องอากาศเสียและการหายใจที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2541
12 ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบอุปกรณ์การเรียน ที่มีต่อความเข้าใจเรื่อง "แรงเสียดทาน" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2540
13 ประเภทของตัวชี้นำความลึกในภาพบนจอคอมพิวเตอร์ ที่มีผลต่อการรับรู้ของเด็กอนุบาล
14 ผลของตัวชี้นำการอ่านด้วยคำถามในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2539
15 อุทยานการศึกษาในวัดตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พระภิษุ และประชาชน
ปี พ.ศ. 2534
16 สาระเนื้อหาทางบวกและลบ การสร้างภาพในใจสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและการระลึกจริยธรรมของเด็ก
17 ผลของตำแหน่งภาษามือในรายการสารคดีทางโทรทัศน์ ที่มีต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนของเด็กหูหนวก
ปี พ.ศ. 2532
18 ภาพพจน์เทคโนโลยีการศึกษาไทยปัจจุบันในทัศนะของบุคลากร ด้านเทคโนโลยีการศึกษาไทย
19 ความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเรียนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
20 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในสถาบันการศึกษา ในเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก ปีการศึกษา 2531
21 ปฏิสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับรูปแบบของการให้ผลย้อนกลับ ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิธีการอ่านค่าความต้านทานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2531
22 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตาบอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากเทปเสียงสารคดีที่มีและไม่มีเสียงประกอบ
23 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการกำหนดอัตราความก้าวหน้า กับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการกำหนดอัตราความก้าวหน้า กับระดับผลส
ปี พ.ศ. 2530
24 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเภทของภาพเหมือนจริงและอัตราเวลา ในการเสนอภาพต่อการจำได้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
25 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการคิดกับตำแหน่งการเสนอภาพประกอบเนื้อหา ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2529
26 ผลการใช้ตัวชี้แนะการจัดหมวดหมู่ของภาพประกอบคำ ในขั้นการนำเสนอและในขั้นทดสอบการระลึกได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง
27 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัยของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนแบบศูนย์การเรียนกับแบบเรียนปกติ
28 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเสนอภาพและประเภทการรับรู้ทางตา ต่อการสร้างมโนทัศน์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
29 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเสนอภาพและแบบการคิด ที่มีต่อการเรียนรู้กฎของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
30 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเสนอภาพกับแบบการคิด ในการสร้างมโนทัศน์ประเภทร่วมลักษณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2515
31 รูปแบบของอุปกรณ์การสอนที่นักเรียนระดับอนุบาลไทยชอบ