ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วชรภูมิ เบญจโอฬาร
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 1
5 2556 1
6 2555 2
7 2554 3
8 2553 8
9 2552 4
10 2551 2
11 2550 7
12 2549 2
13 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รายงานการวิจัยการจัดผังสถานที่ก่อสร้างสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีขนาดไม่เท่ากันและมีข้อจำกัด
2 การจัดผังสถานที่ก่อสร้างสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีขนาดไม่เท่ากันและมีข้อจำกัด
ปี พ.ศ. 2559
3 ลักษณะคละของโจทย์ปัญหาและความต่อเนื่องของการตัดวัสดุก่อสร้างเชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2558
4 ลักษณะคละของโจทย์ปัญหาและความต่อเนื่องของการตัดวัสดุก่อสร้างเชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2557
5 การวางแผนโครงการก่อสร้างที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรด้วยเงื่อนไขความสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2556
6 การสร้างแผนการตัดวัสดุก่อสร้างเชิงเส้นเพื่อลดเศษในงานก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2555
7 การวางแผนโครงการก่อสร้างที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรด้วยเงื่อนไขความสัมพันธ์
8 การจัดการใช้เหล็กเส้นเพื่อลดการสูญเสียและต้นทุนค่าวัสดุ
ปี พ.ศ. 2554
9 การสร้างแผนการตัดวัสดุก่อสร้างเชิงเส้นเพื่อลดเศษในงานก่อสร้าง
10 การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างด้วยการกำหนดเวลาและต้นทุนที่เหมาะสม
11 การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยการกำหนดเวลาและต้นทุนที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2553
12 การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างด้วยการกำหนดเวลาและต้นทุนที่เหมาะสม
13 การควบรวมข้อกำหนดความปลอดภัยกับเทคนิคการแสดงแผนงานก่อสร้างแบบ 4 มิติ
14 การใช้เทคนิคการแสดงแผนภาพแบบ 4 มิติ เพื่อบูรณาการข้อกำหนดด้านความปลอดภัยกับแผนงานก่อสร้าง
15 การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจขนาดกลางและย่อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ
16 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล
17 การควบรวมข้อกำหนดความปลอดภัยกับเทคนิคการแสดงแผนงานก่อสร้างแบบ 4 มิติ
18 รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างสำหรับบริษัทก่อสร้างขนาดกลางและย่อมในประเทศไทย
19 การพัฒนาระบบควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างสำหรับบริษัทก่อสร้างขนาดกลางและย่อมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
20 การพัฒนาระบบควมคุมต้นทุนงานก่อสร้างสำหรับบริษัทผู้รับเหมาขนาดกลางและย่อมในประเทศไทย
21 รายงานการวิจัยการใช้เทคนิคการแสดงแผนภาพแบบ 4 มิติ เพื่อบูรณาการข้อกำหนดด้านความปลอดภัยกับแผนงานก่อสร้าง
22 การใช้เทคนิคการแสดงแผนภาพแบบ 4 มิติ เพื่อบูรณาการข้อกำหนดด้านความปลอดภัยกับแผนงานก่อสร้าง
23 การควบรวมข้อกำหนดความปลอดภัย กับเทคนิคการแสดงแผนงานก่อสร้างแบบ 4 มิติ
ปี พ.ศ. 2551
24 การพัฒนาระบบควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างสำหรับบริษัทก่อสร้างขนาดกลางและย่อมในประเทศไทย
25 การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2550
26 การพัฒฯศักยภาพของธูรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ
27 การใช้เทคนิคการแสดงแผนภาพแบบ 4 มิติ เพื่อบูรณาการข้อกำหนดด้านความปลอดภัยกับแผนงานก่อสร้าง
28 การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจขนาดกลางและย่อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ
29 การใช้เทคนิคการแสดงภาพแบบ 4 มิติ เพื่อบูรณาการข้อกำหนดด้านความปลอดภัยกับแผนงานก่อสร้าง
30 โครงการใช้เทคนิคการแสดงแผนภาพแบบ 4 มิติ เพื่อบูรณาการข้อกำหนดด้านความปลอดภัยกับแผนงานก่อสร้าง
31 การรวบรวมข้อกำหนดความปลอดภัยกับเทคนิคการแสดงแผนงานก่อสร้างแบบ 4 มิติ
32 การพัฒนาศักยภาพ ของธุรกิจขนาดกลางและย่อม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2549
33 การรวบรวมข้อกำหนดความปลอดภัยกับเทคนิคการแสดงแผนงานก่อสร้างแบบ 4 มิติ
34 การใช้เทคนิคการแสดงแผนภาพแบบ 4 มิติ เพื่อบูรณาการข้อกำหนดด้านความปลอดภัยกับแผนงานก่อสร้าง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล
36 การควบรวมข้อกำหนดความปลอดภัยกับเทคนิคการแสดงแผนงานก่อสร้างแบบ 4 มิติ