ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วงเดือน สุวรรณคีรี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การวิเคราะห์หลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
2 การป้องกันและลดการติดเชื้อเอชไอวี ในวัยรุ่นและเยาวชนในสถานการณ์ปัจจุบัน
3 คุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ตามรายงานของนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2546
ปี พ.ศ. 2549
4 การเฝ้าระวังและการควบคุมการติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2546
5 ความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาวิชาชีพพยาบาลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนิสิตพยาบาล โครงการร่วมผลิตระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2545
6 คุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมผลิตระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาวิชาชีพพยาบาลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตพยาบาล โครงการร่วมผลิตระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2544
8 ความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาวิชาชีพพยาบาลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนิสิตพยาบาล โครงการร่วมผลิตระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2543
10 ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดพิษณุโลก