ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วงเดือน จินดาวัฒนะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2547 2
3 2546 1
4 2544 1
5 2542 1
6 2541 1
7 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 5-6-7 (พศ.2525-2539)
2 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบุคลากร 3 หลักสูตร ของวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2547
3 ความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการแมมโมแกรมตามประเภทของระบบประกันสุขภาพผู้ใช้บริการในประเทศไทย
4 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
5 การจัดการความรับผิดจากการรักษาทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2544
6 เครื่องมือแพทย์ราคาแพงในประเทศไทย: การกระจายการใช้และการเข้าถึงบริการ
ปี พ.ศ. 2542
7 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7(พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2541
8 การวิจัยประเมินผลโครงการอบรมหลักสูตร นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (นบส.) ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผบก.) ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.)