ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Wongsatit Chuakul
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านที่มีใช้ในยาสามัญประจำบ้าน
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาโปรตีนต้านไวรัสเอดส์จากพุทธรักษา
3 การสำรวจรวบรวมพันธุ์พริก และนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรอาหาร และไม้ดอกไม้ประดับ ในจังหวัดกาญจนบุรีแบบครบวงจร
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาตำรับยาแผนโบราณสำหรับสตรีวัยทองเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ: ตำรับว่านชักมดลูก
ปี พ.ศ. 2550
5 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 13 ผักพื้นบ้านในป่าชายเลน
6 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 16 การแยกสารต้านอนุมูลอิสระจากจิกทะเล
7 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 17 การแยกสารต้านการเกิดมะเร็งจากพังกาหัวสุมดอกแดง
ปี พ.ศ. 2546
8 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 13 ผักพื้นบ้านในป่าชายเลน
9 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 16 การแยกสารต้านอนุมูลอิสระจากจิกทะเล
10 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 17 การแยกสารต้านการเกิดมะเร็งจากพังกาหัวสุมดอกแดง
ปี พ.ศ. 2544
11 การสำรวจสมุนไพรพื้นบ้านป่าเขาคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2535
12 Genetic and Texonomic Studies for the Improvement of High Alkaloid-producing Progenies in Madagascar Periwinkle (Catharanthus roseus (L.) G. Don)