ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 เสาวลักษณ์ ภู่นภาอำพร 5
3 ศรัญญู คำภาบุตร 5
4 พรรณวดี สุวัฒิกะ 4
5 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 3
6 สุรัตน์ บัวเลิศ 3
7 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 3
8 นพนันท์ ตาปนานนท์ 3
9 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 3
10 ไม่มีข้อมูล 3
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
12 บุญยง โล่ห์วงศ์วัฒน 2
13 ธนิตา ทองเงา 2
14 วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี 2
15 ธัญภัสสร์ ทองเย็น 2
16 อานนท์ สิทธิเวช 2
17 อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ 1
18 ชาญชัย แสงภักดีจิต 1
19 ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 1
20 เพริศพรรณ เกรียวสกุล 1
21 เพริศพรรณ เกรียวสกุล 1
22 เสริมศักดิ์ ทั่งมั่งมี 1
23 เทียนฉาย สถิรภิวงศ์ 1
24 พลศักดิ์ วิทูรชวลิตวงษ์ 1
25 ธานี ประดับหยิ่ว 1
26 ธวัชชัย ลาภรังสิรัตน์ 1
27 พลอย สุจริตธรรม 1
28 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 1
29 ฌานี วงศ์วุฑฒิ 1
30 ศักดา วรพิพัฒน์ 1
31 รักษพล ชูชาติ 1
32 ขันทอง สุนทราภา 1
33 จีระศักดิ์ รัตนไพฑูรย์ 1
34 พรรณิกา วนะรมย์ 1
35 ศิวรินทร์ ดวงแก้ว 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร 1
37 ดนัย จิตตธรรม 1
38 Suwattiga P 1
39 จิรวัฒน์ กันพยันต์ 1
40 กมล ธนะนพวรรณ 1
41 ธิดารินทร์ หงษ์ศรีสวัสดิ์ 1
42 กัลยกร ตั้งอุไรวรรณ 1
43 กมล สุทธิจันทร์นภา 1
44 สุพจน์ เตชวรสินสกุล 1
45 พงษ์เศวต สุวรรณธานี, 2521- 1
46 สการ พิพัฒศุภมงคล, 2519- 1
47 เอกชัย เลิศผดุงวิทย์, 2521- 1
48 วิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล 1
49 ดุษฎี หมื่นห่อ 1
50 จิตรลดา ต้นพรหม 1
51 กฤษฎากร ศิริ 1
52 ธีรวงศ์ มีชื่น 1
53 สรันยา เฮงพระพรหม 1
54 จริยา ทองจันทึก 1
55 ณัฐพล รัตนมุขย์ 1
56 ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์ 1
57 ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 1
58 กุลธิดา เลิศเชาวยุทธ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 2
3 2553 4
4 2552 6
5 2551 4
6 2549 3
7 2548 2
8 2547 2
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 1
12 2542 2
13 2541 1
14 2540 4
15 2539 3
16 2538 2
17 2536 1
18 2532 1
19 2531 1
20 2530 1
21 2529 1
22 2527 1
23 2526 1
24 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การกำจัดแบคทีเรียในอากาศด้วยแผ่นฟอกอากาศโฟโตคะตะไลติก
2 องค์ประกอบคาร์บอนในบรรยากาศทั่วไปในเมืองกรุงเทพมหานครบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ประสิทธิภาพของแผ่นฟอกอากาศเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์ในการกำจัดสารโทลูอีนโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส
ปี พ.ศ. 2554
4 การกำจัดก๊าซแอมโมเนียและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในอากาศพร้อมกันโดยใช้เครื่องกรองชีวภาพชนิดปุ๋ยหมัก
5 การกำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหย ด้วยแผ่นฟอกอากาศโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซีส
ปี พ.ศ. 2553
6 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารกับคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาลกลาง
7 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการระบายอากาศและคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาลกลาง
8 ความแปรปรวนของความเข้มข้นฝุ่นและปริมาณแบคทีเรียในอากาศกับการระบายอากาศและกิจกรรมภายในห้องของโรงพยาบาลกลาง
9 ความแปรปรวนของจำนวนเชื้อราในอากาศกับการระบายอากาศและสภาวะอากาศภายในห้องของโรงพยาบาลกลาง
ปี พ.ศ. 2552
10 การจำแนกสัดส่วนแหล่งกำเนิดของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองแต่ละขนาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
11 การควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยแพคเบดสครับเบอร์
12 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการระบายอากาศและปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศภายในโรงพยาบาล
13 การจำแนกสัดส่วนแหล่งกำเนิดของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ในฝุ่นละอองแต่ละขนาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
14 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการระบายอากาศและปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศภายในโรงพยาบาล
15 การควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยแพคเบดสครับเบอร์
ปี พ.ศ. 2551
16 ประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซแอมโมเนียโดยเครื่องกรองชีวภาพ
17 ประสิทธิภาพการดูดซึมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในสครับเบอร์แบบแพคเบด
18 ประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซแอมโมเนียโดยเครื่องกรองชีวภาพ
19 ประสิทธภาพการดูดซึมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในสครับเบอร์แบบแพคเบด
ปี พ.ศ. 2549
20 การจำแนกสัดส่วนแหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน สำหรับจังหวัดสมุทรปราการ
21 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นและองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในจังหวัดสมุทรปราการ
22 การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยเครื่องกรองชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2548
23 การบำบัดไออะซิโตนโดยการกรองทางชีวภาพ
24 โครงการศึกษาสัดส่วน องค์ประกอบ และแหล่งที่มาของฝุ่นขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2547
25 การทดสอบสมรรถนะห้องทดลองเพื่อใช้ตรวจวัดสารมลพิษอากาศ
26 การกำจัดไซลีนด้วยเครื่องกรองชีวภาพที่ใช้ตัวกลางผสม
ปี พ.ศ. 2546
27 ประสิทธิภาพการกำจัดโทลูอีน โดยเครื่องกรองชีวภาพระดับห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2545
28 การจำแนกสัดส่วนแหล่งกำเนิดของอนุภาคมลสารรวมทั้งหมด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
29 ทางเลือกในการทำความสะอาดถนนเพื่อลดฝุ่นฟุ้งปลิว
ปี พ.ศ. 2542
30 การควบคุมฝุ่นละอองจากถนนที่ไม่ได้ปูผิวทาง
31 การวัดความเข้มข้นของโทลูอีนและไซลีนในอู่พ่นซ่อมสีรถยนต์
ปี พ.ศ. 2541
32 ดุลยภาพของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในป่าเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2540
33 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตตลิ่งชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์
34 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตภาษีเจริญ : รายงานฉบับสมบูรณ์
35 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางขุนเทียน : รายงานฉบับสมบูรณ์
36 การพัฒนาตัวคูณอัตราการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่หิน
ปี พ.ศ. 2539
37 ดุลยภาพของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในป่าเขตร้อน
38 การนำกลับโปรตีนจากน้ำเสียของโรงงานผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียว โดยใช้สารไคโตแซนเป็นสารตกตะกอน
39 ลักษณะและปริมาณน้ำเสียจากอาคารสาธารณะบางประเภท
ปี พ.ศ. 2538
40 การทำเสถียรกากตะกอนจาโรไซต์โดยการทำให้เป็นก้อน
41 การทำเสถียรตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงย่างแร่สังกะสี
ปี พ.ศ. 2536
42 ปริมาณการปล่อยสารมลพิษทางอากาศจากการสันดาปเชื้อเพลิงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
43 การศึกษาการกระจายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ชื่อ "Crster" และ "Valley"
ปี พ.ศ. 2531
44 การฟุ้งกระจายและการตกสะสมของอนุภาคตะกั่วที่มาจากการจราจรทางบก
ปี พ.ศ. 2530
45 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของโอโซนไฮโดรคาร์บอนไนโตรเจนออกไซด์ กับการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
46 ลักษณะน้ำเสียและค่าสมมูลประชากรของอาคารอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
47 ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในฝุ่นในอากาศบริเวณแอ่งแม่เมาะ
ปี พ.ศ. 2526
48 ลักษณะของน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมภายในเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร