ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วงศ์ปฐม กมลรัตน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน-2
2 การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำและพืชน้ำในแหล่งที่อยู่อาศัยในระบบแหล่งน้ำ
ปี พ.ศ. 2551
3 การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทลไลท์ไพรเมอร์สำหรับปลาบู่ทราย เพื่อการศึกษาพันธุศาสตร์ประชากร
4 โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลาเทโพในประเทศไทย โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ
5 การประเมินสถานภาพของประชากรปลาหมูงวงในแม่น้ำว้าจังหวัดน่านโดยโดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2550
6 โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลาเทโพในประเทศไทย โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ
7 การประเมินสถานภาพของประชากรปลาหมูหลงในแม่น้ำว้า จังหวัดน่าน โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2547
8 Genetic Marker-assisted Breeding of Catfish (Clarias spp.) : Phase II.
ปี พ.ศ. 2546
9 ผลของการผสมข้ามและการผสมเหนี่ยวนำสายพันธุ์ที่มีต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และรูปร่างของปลาไน
10 การทดสอบปลาไนฮังการีลูกผสม (P-31) เพื่อการผลิตสายพ่อแม่พันธุ์รุ่นที่ 2
11 เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตระหว่างปลาในสายพันธุ์ P31LOC-L กับสายพันธุ์พื้นเมือง (อุตรดิตถ์)
ปี พ.ศ. 2545
12 การจำแนกเครื่องหมายดีเอ็นเอชชนิดเอเอ็ฟแอลพีเพื่อสร้างแผนที่โครโมโซมปลาดุกอุย
ปี พ.ศ. 2544
13 การจำแนกเครื่องหมายดีเอ็นเอชชนิดเอเอ็ฟแอลพีเพื่อสร้างแผนที่โครโมโซมปลาดุกอุย
ปี พ.ศ. 2543
14 ผลของการผสมข้ามและการผสมเหนี่ยวนำสายพันธุ์ที่มีต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และรูปร่างของปลาไน
ปี พ.ศ. 2541
15 การทดสอบปลาไนฮังการีลูกผสม (P-31) เพื่อการผลิตสายพ่อแม่พันธุ์รุ่นที่ 2
16 เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตระหว่างปลาในสายพันธุ์ P31LOC-L กับสายพันธุ์พื้นเมือง (อุตรดิตถ์)
17 เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตระหว่างปลาไนสายพันธุ์ P31 LOC-L กับสายพันธุ์พื้นเมือง [อุตรดิตถ์]
ปี พ.ศ. 2540
18 การทดสอบปลาไนฮังการีลูกผสม [P-31] เพื่อการผลิตสายพ่อแม่พันธุ์รุ่นที่ 2
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทลไลท์ไพรเมอร์สำหรับปลาบู่ทราย เพื่อการศึกษาพันธุศาสตร์ประชากร