ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วงศา เลาหศิริวงศ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 13
2 สุวรรณา บุญยะลีพรรณ 8
3 เจียมจิต แสงสุวรรณ 8
4 ภัทระ แสนไชยสุริยา 8
5 ศิริณา ศรัทธาพิสิฐ 6
6 เจตต์นภิศ ระยับกุล 6
7 การุณย์ หงษ์กา 4
8 เพลินตา ศิริปการ 4
9 ประจักร บัวผัน 3
10 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 3
11 พีระศักดิ์ ศรีฤาชา 2
12 สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล 2
13 ธีระ ฤทธิรอด 2
14 สุรัชชนา ประมินทร์ 2
15 ตวงพร พุ่มทองดี 2
16 พรทิพย์ คำพอ 2
17 ชัยยง ขามรัตน์ 2
18 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
19 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
20 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น 2
21 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2
22 วิระชัย รุ่งรวยศรี 1
23 ศรัณรัตน์ ระหา 1
24 ธนาวุฒิ รัตนชัย 1
25 พันธ์ทิพา อินทรศร 1
26 วิไลลักษณ์ ภูประเสริฐ 1
27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กองทุนวิจัย 40 ปี) 1
28 Wongsa Laohasiriwong 1
29 วิไลวรรณ เทียนประชา 1
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี) 1
31 กษิดินทร์ ไตรทิพย์ 1
32 บัณฑิต พลแก้ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 2
4 2554 5
5 2553 6
6 2552 15
7 2551 13
8 2550 1
9 2548 4
10 2547 2
11 2546 2
12 2544 1
13 543 67
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ภาวะสุขภาพและการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมดินเผาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 ภาวะสุขภาพและการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมดินเผาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
ปี พ.ศ. 2556
4 การประเมินความเสี่ยงจากการปนเปื้อนต่อสุขภาพ
5 การประเมินความเสี่ยงจากการปนเปื้อนต่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2554
6 การบริหารความเสี่ยงของหัวหน้าสถานีอนามัยในเขตสาธารณสุขที่ 10
7 การพัฒนาการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยกลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี
8 การพัฒนาการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยกลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี
9 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
10 การประเมินผลโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ กรณีศึกษาบ้านลาดใต้
ปี พ.ศ. 2553
11 การประเมินการสร้างสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ : สภาพการณ์ปัจจุบัน
12 การประเมินการสร้างสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ : สภาพการณ์ปัจจุบัน
13 ผลของมาตรการควบคุมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยแรงงาน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎ์ธานี
14 การประเมินผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องในชุมชน ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
15 ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยแรงงาน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
16 การใช้ยาสมุนไพรของประชาชนในเมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2552
17 การประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมนของพื้นที่ 7 จังหวัด
18 การถอดบทเรียนวัฒนธรรมกับสุราในบริบทอีสาน กรณีศึกษาบุญเดือน 4 (บุญผะเหวด) อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
19 การประเมินการสร้างสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ : สภาพการณ์ปัจจุบัน
20 สมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
21 โมเดลการส้รางเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
22 การนำโมเดลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ไปใช้ในพื้นที่
23 การประเมินโมเดลการส้รางเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
24 การประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมนของพื้นที่ 7 จังหวัด
25 การประเมินการสร้างสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ : สภาพการณ์ปัจจุบัน
26 การถอดบทเรียนวัฒนธรรมกับสุราในบริบทอีสาน กรณีศึกษาบุญเดือน 4 (บุญผะเหวด) อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
27 ปัญหา และผลกระทบของการดื่มสุราของประชาชน จังหวัดขอนแก่น
28 ปัญหา และผลกระทบของการดื่มสุราของประชาชน จังหวัดขอนแก่น
29 การประเมินการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ : สภาพการณ์ปัจจุบัน
30 อิทธิพลของสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ในอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
31 การใช้บริการสุขภาพภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
32 การติดตามสนับสนุนและประเมินผลชุดโครงการหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง
33 การศึกษาต้นทุนการดำเนินงานเบื้องต้นของสำนักงานสาขาจังหวัดในภารกิจงานหลักประกันสุขภาพ ปี 2550
34 โครงการผู้ประสานงานภาค ติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2551
35 รูปแบบการใช้สุราของคนงานในโรงสีข้าวในจังหวัดขอนแก่น
36 ค่าใช้จ่ายและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือนจากการดื่มสุราจังหวัดขอนแก่น
37 ปัญหา และผลกระทบของการดื่มสุราของประชาชน จังหวัดขอนแก่น
38 การมีส่วนร่วมของชุมชนใน การแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการดื่มสุราในจังหวัดขอนแก่น
39 รูปแบบการใช้สุราของคนงานในโรงสีข้าวในจังหวัดขอนแก่น
40 ปัญหา และผลกระทบของการดื่มสุราของประชาชน จังหวัดขอนแก่น
41 โครงการผู้ประสานงานภาค ติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2551
42 การศึกษาต้นทุนการดำเนินงานเบื้องต้นของสำนักงานสาขาจังหวัดในภารกิจงานหลักประกันสุขภาพ ปี 2550
43 ปัญหาและผลกระทบของการดื่มสุราของประชาชน จังหวัดขอนแก่น
44 ค่าใช้จ่ายและผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการดื่มสุราของประชาชน จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
45 การประเมินผลโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
46 การศึกษาระบบและปัญหาในการดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน
47 การศึกษาระบบในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการศึกษาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอส์เมื่อกลับสู่บ้าน
48 การศึกษาระบบในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการศึกษาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอส์เมื่อกลับสู่บ้าน
49 การศึกษาระบบและปัญหาในการดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2547
50 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
51 การศึกษาระบบและปัญหาในการดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2546
52 การศึกษาระบบในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการศึกษาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอส์เมื่อกลับสู่บ้าน
53 แนวโน้มของปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนลำน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
54 บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในงานสาธารณสุขท้องถิ่น กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
55 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตชนบท แขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
56 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตชนบท แขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว
57 ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มกับระดับความสุขของผู้สูงอายุในจังหวัดร้อยเอ็ด
58 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มวัยแรงงานแขวงบริคำไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
59 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการชุสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชน อายุ 35 ถึง 59 ปี อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
60 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
61 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดยโสธร
62 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถแห่งตนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
63 การศึกษาในเรื่องสาเหตุและผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อการดำรงชีวิตของครอบครัวในหมู่บ้านตรอเปียง ทะนาวต์ จังหวัดก่อมปอท ประเทศกัมพูชา
64 อิทธิพลของสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ของวัยรุ่นตอนต้น ในอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
65 การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองเรือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
66 ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยแรงงาน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎ์ธานี
67 ผลของมาตรการควบคุมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยแรงงาน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎ์ธานี
68 การประเมินผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องในชุมชน ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
69 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวาน Type 2 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
70 ผลของการทำงานเป็นทีมต่อการปฏิบัติงานของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับอำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์
71 พฤติกรรมการบิโภคเครื่องดื่มผสมคาเฟอินของวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
72 การใช้ยาสมุนไพรของประชาชนในเมืองท่าพะบาด แขวงบอลอคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
73 การประเมินผลโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ กรณีศึกษาบ้านลาดใต้
74 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ในอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
75 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติในเขตจังหวัดอุดรธานี
76 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตชนบท จังหวัดยโสธร
77 การจัดการระบบน้ำลินและปัญหาของการจัดการในหมู่บ้านชนบท กรณีศึกษาจังหวัดเชียงขวางทางภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว