ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วันดี สุทธรังษี 4
2 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 3
3 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 3
4 สุกานดา บุญคง 3
5 อุไร หัถกิจ 3
6 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 3
7 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 2
8 อรสา รุ่งปิตะรังสี 2
9 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
10 กุลทัต หงส์ชยางกูร 2
11 ทัศนีย์ นะแส 2
12 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
13 ทิพมาส ชิณวงศ์ 2
14 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 2
15 ฐิติณัฎฐ์ อัคคะเดชอนันต์ 2
16 อวยพร ตัณมุขยกุล 2
17 ณัฐษยกานต์ นาคทอง 2
18 อวยพร ภัทรภักดีกุล 2
19 เบญญาภา ธิติมาพงษ์ 2
20 ทรงพร จันทรพัฒน์ 2
21 สุพรพรรณ์ กิจบรรยงเลิศ 2
22 เนตรนภา คู่พันธวี 1
23 พรทิวา คงคุณ 1
24 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
25 งบประมาณแผ่นดิน 1
26 ธีรนุช ห้านิรัติศัย 1
27 ประณีต ส่งวัฒนา 1
28 Rozanno Locsin 1
29 โครงการวิจัย Matching Fund 1
30 Marilyn Parker 1
31 Thomas Wong 1
32 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
33 แสงอรุณ อิสระมาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2554 3
3 2548 1
4 2546 2
5 2544 1
6 2539 1
7 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (หมายเหตุ : มีทั้งหมด 20 จังหวัด ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจังหวัดกระบี่)
2 การสำรวจการกระจายอัตรากำลัง ภาระงาน และผลลัพธ์การปฏิบ้ติงานของพยาบาลผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทในสถาบันบริการพยาบาล
ปี พ.ศ. 2554
3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ และโครงสร้างในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 โครงการวิจัย: การตอบสนองผู้ใช้บริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 12 สงขลา
5 ประสบการณ์ความปวดและการจ้ดการความปวดของผู้ป่วยเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
ปี พ.ศ. 2548
6 การวิเคราะห์หลักสูตรพัฒนาบุคลการพยาบาลของสถาบันการศึกษาพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้ในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2546
7 ผลของการสอนจริยศาสตร์ตามรูปแบบต่อทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลในประเทศไทย
8 A Definition and Model of Nursing Practice in Thailand.
ปี พ.ศ. 2544
9 กระบวนการพัฒนาเจตคติและค่านิยมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล กรณีศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2539
10 กระบวนการพัฒนาเจตคติและค่านิยมในการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์