ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลือพงษ์ ลือนาม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยการผลิตน้ำส้มควันไม้จากเปลือกมังคุด:
2 ผลของน้ำส้มควันไม้ต่างชนิดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว
ปี พ.ศ. 2554
3 การวิจัยพัฒนาเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล
4 ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดฟางด้วยระบบเตาผลิตไอน้ำแบบประหยัดพลังงาน และลดมลพิษให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเห็ด ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ปี พ.ศ. 2552
6 การวิจัยพัฒนาการผลิตน้ำส้มควันไม้จากกะลามะพร้าว
ปี พ.ศ. 2551
7 การวิจัยและพัฒนาการผลิตถ่านกะลามะพร้าวในระดับเกษตรกร
8 การวิจัยการผลิตน้ำส้มควันไม้จากเปลือกทุเรียน
ปี พ.ศ. 2544
9 การศึกษาวิธีชะลอการเสื่อมคุณภาพข้าวเปลือกความชื้นสูง โดยการดูดระบายอากาศออก จากกองข้าว