ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลือชัย ศรีเงินยวง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Luechai Sringanyuang
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3
2 ไม่มีข้อมูล 2
3 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 2
4 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
5 Mahidol University 1
6 Pimpawan Boonmongkul 1
7 พิมพวัลย์ บุญมงคล 1
8 อัจฉรา วัฒนาภา 1
9 จุรีรัตน์ กิจสมพร 1
10 ปรารถนา จันทรุพันธุ์ 1
11 ธวัลรัตน์ ศรีวิลาศ 1
12 ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล 1
13 ปัทมวรรณ จีนาวุฒิ 1
14 โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ 1
15 วิมลวรรณ ปัญญาว่อง 1
16 จีรพร แผ้วกิ่ง 1
17 วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ 1
18 วรนุช วุฒิอุตดม 1
19 พริ้ง หมื่นอาจยิ้ม 1
20 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
21 ธัญวีร์ สิทธิสม 1
22 Chosita Pavasuthipaisit 1
23 ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ 1
24 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
25 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
26 ประเชิญ ศิลาวรรณ 1
27 ประเชิญ ศิริวรรณ 1
28 สายสุดา วงษ์จินดา 1
29 นฤพงศ์ ภักดี 1
30 จเร วิชาไทย 1
31 สลักจิต ชื่นชม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 1
3 2555 2
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 3
7 2545 1
8 2544 1
9 2542 1
10 2541 1
11 2529 1
12 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อุปสงค์ อุปทาน และรูปแบบกำลังคนทางเลือกเพื่อตอบสนองการจัดบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ
2 บริบททางนิเวศวิทยา ,วิถีชีวิต,ความเชื่อทางวัฒนธรรม และประสบการณ์เกี่ยวกับ ไข้เลือดออกของชาวกะเหรี่ยง : การวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
3 วัฒนธรรมความเชื่อและการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพปากและฟันของเด็กปฐมวัย ในครอบครัวชาวพม่า : การศึกษาเชิงคุณภาพในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2556
4 การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่ท้องถิ่น: การสังเคราะห์บทเรียนจากกรณีศึกษาพื้นที่ถ่ายโอน และข้อเสนอเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2555
5 ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนานโยบายการสนับสนุนศักยภาพอสม. สู่การบริการระบบสุขภาพชุมชน ปี 2553
6 การประเมินผลท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบสุขภาพในบริบทการกระจายอำนาจ: การสังเคราะห์บทเรียน และข้อเสนอเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2553
7 ประสบการณ์ต่างแดน ระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2552
8 ข้อเสนอทศวรรษที่ ๔ ของการสาธารณสุขมูลฐานไทย
9 พัฒนาการและข้อเสนอทศวรรษที่สี่การสาธารณสุขมูลฐานไทย
ปี พ.ศ. 2551
10 สถานการณ์ชีวิตและพฤติกรรมการรักษาตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
11 แหล่งกระจายยาและสถานการณ์ยาในชนบท
12 มดลูก กบูร กับการใช้ยาของผู้หญิงชนบทอิสาน
ปี พ.ศ. 2545
13 ทุกข์และการเผชิญทุกข์คนไทยในระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2544
14 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
ปี พ.ศ. 2542
15 มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของการใช้ยาในชุมชน : การพัฒนาองค์ความรู้จากทฤษฎีและการวิจัย
ปี พ.ศ. 2541
16 ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการหยอดวัคซีนโปลิโอในเด็กนักเรียน : การศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีนเพื่อกวาดล้างโปลิโอ
ปี พ.ศ. 2529
17 จุดยืนของแนวคิดและอุดมการณ์สาธารณสุขมูลฐานไทย