ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลี่ลี อิงศรีสว่าง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ลี่ลี ศรีอิงสว่าง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สายสุดา สมชิต 9
2 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 7
3 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 6
4 สุภาวดี อิงศรีสว่าง 5
5 ดวงภรณ์ โปทาวี 4
6 รุ่งนภา คำผาง 4
7 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 4
8 ทรงยศ พิลาสันต์ 4
9 ปราโมทย์ ลือนาม 3
10 Lily Ingsrisawang 3
11 รักมณี บุตรชน 3
12 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 2
13 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 2
14 Det Kedcham 2
15 Tanunya Koopitakkajorn 2
16 ปรียานุช ดีบุกคำ 2
17 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 2
18 Patsri Srisuwan 2
19 เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา 2
20 ดีเซลล์ สวนบุรี 2
21 อำไพ ทองธีรภาพ 2
22 เลิศวิทย์ โอวาสิทธิ์ 2
23 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 2
24 อรุณ จิรวัฒน์กุล 2
25 ศิตาพร ยังคง 2
26 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
27 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 2
28 ดิษฐพล มั่นธรรม 2
29 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 2
30 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
31 Sitaporn Youngkong 2
32 เดช เกตุฉ่ำ 2
33 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
34 Pritaporn Kingkaew 2
35 Sripen Tantivess 2
36 Yot Teerawattananon 2
37 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
38 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
39 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
40 ไม่มีข้อมูล 1
41 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
42 สุรพล เวียงนนท์ 1
43 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
44 สายบัว ชี้เจริญ 1
45 ดลพรรษ พันธุ์พาณิชย์ 1
46 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
47 อวยพร เรืองตระกูล 1
48 Ram Rangsin 1
49 จีรยุทธ ไชยจารุวณิช 1
50 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
51 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
52 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
53 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
54 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
55 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
56 เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (Clinical Research Collaboration Network : CRCN) 1
57 Clinical Research Collaboration Network (CRCN) 1
58 เนติ สุขสมบูรณ์ 1
59 Aroon Chirawatkul 1
60 Suthee Ratanamongkolkul 1
61 ปิยะทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
62 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 1
63 วรรณภา เล็กอุทัย 1
64 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
65 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
66 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
67 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 1
68 Kasetsart University. Faculty of Science 1
69 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
70 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
71 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
72 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 6
4 2553 2
5 2552 4
6 2551 4
7 2550 3
8 2549 2
9 2547 1
10 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย
2 การจัดลำดับความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2555
3 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การประเมินความเต็มใจจ่ายของครัวเรือนต่อมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2554
4 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
5 การศึกษาต้นทุนดำเนินงานแผนหลักของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
6 การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่
8 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ และโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง และภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2553
10 การประยุกต์ขั้นตอนวิธีต้นไม้ตัดสินใจกับการวินิจฉัยโรคระบบการหายใจ : กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
11 การประยุกต์อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจกับการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจ
ปี พ.ศ. 2552
12 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ และโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง และภาคตะวันออก
13 การวิเคราะห์โครงสร้างยา โดยวิธีการถดถอยกำลังสองน้องที่สุดบางส่วน
14 การประมาณค่าข้อมูลสูญหายในข้อมูลวัดซ้ำ ด้วยวิธีมาร์คอพเชนมอนติคาร์โลและวิธีคอปูลาส์
15 การวิเคราะห์ปัจจัยสำหรับตัวแบบคาดการณ์โอกาสการเกิดฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
16 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางและภาคตะวันออก
17 การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ และโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2548
19 การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางและตะวันออก
ปี พ.ศ. 2550
20 การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ และโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จใจการปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 National Multicenter Clinic Research System : Experience Clinical Research Collaboration Network - CRCN (Part I)
ปี พ.ศ. 2549
23 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2548
24 การจัดการระบบวิจัยคลินิกแบบสหสถาบัน
ปี พ.ศ. 2547
25 การศึกษาพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์อิทธิพลสุ่มกลุ่มเวลาการอยู่รอด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ