ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลี่ลี อิงศรีสว่าง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ลี่ลี ศรีอิงสว่าง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สายสุดา สมชิต 9
2 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 7
3 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 6
4 สุภาวดี อิงศรีสว่าง 5
5 ดวงภรณ์ โปทาวี 4
6 รุ่งนภา คำผาง 4
7 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 4
8 ทรงยศ พิลาสันต์ 4
9 รักมณี บุตรชน 3
10 ปราโมทย์ ลือนาม 3
11 Lily Ingsrisawang 3
12 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 2
13 Patsri Srisuwan 2
14 เดช เกตุฉ่ำ 2
15 Pritaporn Kingkaew 2
16 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 2
17 Sripen Tantivess 2
18 Yot Teerawattananon 2
19 ปรียานุช ดีบุกคำ 2
20 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 2
21 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 2
22 Det Kedcham 2
23 Tanunya Koopitakkajorn 2
24 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 2
25 เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา 2
26 อรุณ จิรวัฒน์กุล 2
27 อำไพ ทองธีรภาพ 2
28 เลิศวิทย์ โอวาสิทธิ์ 2
29 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
30 ดิษฐพล มั่นธรรม 2
31 ดีเซลล์ สวนบุรี 2
32 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
33 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 2
34 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
35 ศิตาพร ยังคง 2
36 Sitaporn Youngkong 2
37 สายบัว ชี้เจริญ 1
38 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
39 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
40 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
41 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
42 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 1
43 สุรพล เวียงนนท์ 1
44 ไม่มีข้อมูล 1
45 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
46 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 1
47 จีรยุทธ ไชยจารุวณิช 1
48 ดลพรรษ พันธุ์พาณิชย์ 1
49 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
50 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
51 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
52 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
53 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
54 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
55 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
56 Suthee Ratanamongkolkul 1
57 Aroon Chirawatkul 1
58 เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (Clinical Research Collaboration Network : CRCN) 1
59 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 1
60 ปิยะทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
61 อวยพร เรืองตระกูล 1
62 Ram Rangsin 1
63 Clinical Research Collaboration Network (CRCN) 1
64 เนติ สุขสมบูรณ์ 1
65 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
66 Kasetsart University. Faculty of Science 1
67 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
68 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
69 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
70 วรรณภา เล็กอุทัย 1
71 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
72 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 4
4 2553 2
5 2552 3
6 2551 2
7 2550 2
8 2549 1
9 2547 1
10 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย
2 การจัดลำดับความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2555
3 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การประเมินความเต็มใจจ่ายของครัวเรือนต่อมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2554
4 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
5 การศึกษาต้นทุนดำเนินงานแผนหลักของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
6 การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
8 การประยุกต์ขั้นตอนวิธีต้นไม้ตัดสินใจกับการวินิจฉัยโรคระบบการหายใจ : กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
9 การประยุกต์อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจกับการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจ
ปี พ.ศ. 2552
10 การวิเคราะห์โครงสร้างยา โดยวิธีการถดถอยกำลังสองน้องที่สุดบางส่วน
11 การประมาณค่าข้อมูลสูญหายในข้อมูลวัดซ้ำ ด้วยวิธีมาร์คอพเชนมอนติคาร์โลและวิธีคอปูลาส์
12 การวิเคราะห์ปัจจัยสำหรับตัวแบบคาดการณ์โอกาสการเกิดฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
13 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางและภาคตะวันออก
14 การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางและตะวันออก
ปี พ.ศ. 2550
15 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จใจการปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 National Multicenter Clinic Research System : Experience Clinical Research Collaboration Network - CRCN (Part I)
ปี พ.ศ. 2549
17 การจัดการระบบวิจัยคลินิกแบบสหสถาบัน
ปี พ.ศ. 2547
18 การศึกษาพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์อิทธิพลสุ่มกลุ่มเวลาการอยู่รอด