ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลี่ลี อิงศรีสว่าง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ลี่ลี ศรีอิงสว่าง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สายสุดา สมชิต 9
2 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 8
3 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 7
4 สุภาวดี อิงศรีสว่าง 5
5 รุ่งนภา คำผาง 5
6 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 5
7 ทรงยศ พิลาสันต์ 5
8 Lily Ingsrisawang 4
9 ดวงภรณ์ โปทาวี 4
10 รักมณี บุตรชน 4
11 อรุณ จิรวัฒน์กุล 3
12 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 3
13 ปราโมทย์ ลือนาม 3
14 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 3
15 ปรียานุช ดีบุกคำ 3
16 อำไพ ทองธีรภาพ 2
17 เลิศวิทย์ โอวาสิทธิ์ 2
18 Det Kedcham 2
19 Tanunya Koopitakkajorn 2
20 เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา 2
21 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 2
22 Ram Rangsin 2
23 Aroon Chirawatkul 2
24 เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (Clinical Research Collaboration Network : CRCN) 2
25 Suthee Ratanamongkolkul 2
26 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 2
27 ปิยะทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 2
28 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 2
29 ดีเซลล์ สวนบุรี 2
30 ศิตาพร ยังคง 2
31 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
32 Sitaporn Youngkong 2
33 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 2
34 Patsri Srisuwan 2
35 ดิษฐพล มั่นธรรม 2
36 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
37 Clinical Research Collaboration Network (CRCN) 2
38 เดช เกตุฉ่ำ 2
39 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 2
40 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
41 Pritaporn Kingkaew 2
42 Sripen Tantivess 2
43 Yot Teerawattananon 2
44 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
45 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
46 สายบัว ชี้เจริญ 1
47 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
48 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
49 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
50 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
51 อวยพร เรืองตระกูล 1
52 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
53 ดลพรรษ พันธุ์พาณิชย์ 1
54 จีรยุทธ ไชยจารุวณิช 1
55 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
56 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
57 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
58 Kasetsart University. Faculty of Science 1
59 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
60 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
61 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
62 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
63 เนติ สุขสมบูรณ์ 1
64 วรรณภา เล็กอุทัย 1
65 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
66 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
67 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
68 สุรพล เวียงนนท์ 1
69 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 1
70 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 1
71 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
72 ไม่มีข้อมูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 3
4 2551 2
5 2550 2
6 2547 1
7 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
ปี พ.ศ. 2553
2 การประยุกต์อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจกับการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจ
ปี พ.ศ. 2552
3 การวิเคราะห์โครงสร้างยา โดยวิธีการถดถอยกำลังสองน้องที่สุดบางส่วน
4 การประมาณค่าข้อมูลสูญหายในข้อมูลวัดซ้ำ ด้วยวิธีมาร์คอพเชนมอนติคาร์โลและวิธีคอปูลาส์
5 การวิเคราะห์ปัจจัยสำหรับตัวแบบคาดการณ์โอกาสการเกิดฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
6 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางและภาคตะวันออก
7 การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางและตะวันออก
ปี พ.ศ. 2550
8 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จใจการปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 ระบบวิจัยคลินิกสหสถาบันของประเทศ : ประสบการณ์จากเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (ตอนที่ 1)
ปี พ.ศ. 2547
10 การศึกษาพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์อิทธิพลสุ่มกลุ่มเวลาการอยู่รอด