ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลี่ลี ศรีอิงสว่าง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ลี่ลี อิงศรีสว่าง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สายสุดา สมชิต 9
2 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 8
3 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 7
4 พัทธรา ลีฬหวรงค์ 5
5 ทรงยศ พิลาสันต์ 5
6 รุ่งนภา คำผาง 5
7 สุภาวดี อิงศรีสว่าง 5
8 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 5
9 รักมณี บุตรชน 4
10 Lily Ingsrisawang 4
11 ดวงภรณ์ โปทาวี 4
12 ปรียานุช ดีบุกคำ 3
13 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 3
14 มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ 3
15 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 3
16 ปราโมทย์ ลือนาม 3
17 อรุณ จิรวัฒน์กุล 3
18 ราม รังสินธ์ 3
19 Sripen Tantivess 2
20 Pritaporn Kingkaew 2
21 Yot Teerawattananon 2
22 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
23 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
24 เดช เกตุฉ่ำ 2
25 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 2
26 Patsri Srisuwan 2
27 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 2
28 มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์ 2
29 Det Kedcham 2
30 Tanunya Koopitakkajorn 2
31 ศิตาพร ยังคง 2
32 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 2
33 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 2
34 Ram Rangsin 2
35 ปิยะทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 2
36 ดีเซลล์ สวนบุรี 2
37 อำไพ ทองธีรภาพ 2
38 Sitaporn Youngkong 2
39 เลิศวิทย์ โอวาสิทธิ์ 2
40 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล 2
41 เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา 2
42 ดิษฐพล มั่นธรรม 2
43 Piyatat Tasanavivat 2
44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 2
45 เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (Clinical Research Collaboration Network : CRCN) 2
46 Clinical Research Collaboration Network (CRCN) 2
47 Suthee Ratanamongkolkul 2
48 Aroon Chirawatkul 2
49 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
50 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
51 Kasetsart University. Faculty of Science 1
52 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
53 วรรณภา เล็กอุทัย 1
54 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
55 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
56 Kanitta Bundhamcharoen 1
57 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
58 ไม่มีข้อมูล 1
59 สุรพล เวียงนนท์ 1
60 เนติ สุขสมบูรณ์ 1
61 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
62 สายบัว ชี้เจริญ 1
63 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
64 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 1
65 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
66 วรัญญา รัตนวิภาพงศ์ 1
67 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 1
68 Ministry of Public Health. International Health Policy Program (IHPP) 1
69 จีรยุทธ ไชยจารุวณิช 1
70 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
71 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
72 สุธี รัตนะมงคลกุล 1
73 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
74 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
75 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
76 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
77 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
78 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
79 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
80 ปราณี คำแก้ว 1
81 รณชิต พฤษกรรม, 2520- 1
82 ดลพรรษ พันธุ์พาณิชย์ 1
83 อวยพร เรืองตระกูล 1
84 ภัทรินี ไตรสถิตย์ 1
85 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพททยศาสตร์ 1
86 วรรณจันทร์ แสงหิรัญ ลี 1
87 ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 3
4 2551 2
5 2550 2
6 2547 1
7 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
ปี พ.ศ. 2553
2 การประยุกต์อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจกับการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจ
ปี พ.ศ. 2552
3 การวิเคราะห์โครงสร้างยา โดยวิธีการถดถอยกำลังสองน้องที่สุดบางส่วน
4 การประมาณค่าข้อมูลสูญหายในข้อมูลวัดซ้ำ ด้วยวิธีมาร์คอพเชนมอนติคาร์โลและวิธีคอปูลาส์
5 การวิเคราะห์ปัจจัยสำหรับตัวแบบคาดการณ์โอกาสการเกิดฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
6 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางและภาคตะวันออก
7 การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางและตะวันออก
ปี พ.ศ. 2550
8 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จใจการปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 ระบบวิจัยคลินิกสหสถาบันของประเทศ : ประสบการณ์จากเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (ตอนที่ 1)
ปี พ.ศ. 2547
10 การศึกษาพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์อิทธิพลสุ่มกลุ่มเวลาการอยู่รอด