ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลิลลี่ กาวีต๊ะ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มาลี ณ นคร 16
2 ศรีสม สุวรรณวงศ์ 14
3 คณพล จุฑามณี 13
4 วิทิตร ใจอารีย์ 12
5 สุรียา ตันติวิวัฒน์ 10
6 สรัญญา วัชโรทัย 8
7 กมลพรรณ นามวงศ์พรหม 5
8 ณัฎฐา เสนีวาส 4
9 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 3
10 นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต 2
11 เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ 2
12 ณรงค์ วงศ์กันทรากร 2
13 รวีวรรณ ตัณฑวณิช 2
14 วราภรณ์ พาราสุข 2
15 ทศพล พรพรหม 2
16 มินตา ชัยประสงค์สุข 2
17 ธานี ศรีวงศ์ชัย 1
18 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 1
19 ปัญญา ร่มเย็น 1
20 ดร.สุภาพร จันทร์บัวทอง 1
21 ศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต สุขสำราญ 1
22 ศ. ดร. อภิชาต สุขสำราญ 1
23 นิตย์ศรี แสงเดือน 1
24 รมณีย์ เจริญทรัพย์ 1
25 ปิยนันท์ ถนอมชาติ 1
26 ยุพดี เผ่าพันธ์ 1
27 สกล ฉายศรี 1
28 รังสรรค์ ปิติปัญญา 1
29 วัชนะ บุญชัย 1
30 พชรดา ฉายศรี 1
31 ถมยา ทองเหลือง 1
32 อรรถพล รุกขพันธ์ 1
33 วิภาพรรณ ชนะภักดิ์ 1
34 นายสุรพล จัตุพร 1
35 ถาวร บุญราศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 4
3 2554 1
4 2553 1
5 2550 1
6 2547 1
7 2546 1
8 2544 1
9 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของบราสสิโนสเตอรอยด์แอนาลอกต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง กิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระบางชนิด และผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ภาวะเครียดจากความร้อน
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาข้าวสายพันธุ์ TGMS เพื่อการผลิตข้าวลูกผสมแบบ 2 สายพันธุ์
3 การเหนี่ยวนำและคัดเลือกแฝกพอลิพลอยด์ทนเค็มและการเก็บรักษาพันธุ์ในสภาวะเย็นยิ่งยวด
4 ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอกต่ออัตราการสังเคราะห์แสง การงอกของละอองเรณู การติดเมล็ด และผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1
5 ผลของบราสิโนสเตียรอยด์แอนลอกต่อการเจริญเติบโตของพืชและศักยภาพในการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร : โครงการย่อยที่ 3 ผลของบราสิโนสเตียรอยด์แอนลอกต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังและข้าว
ปี พ.ศ. 2554
6 ผลของฤดูปลูกและอุณหภูมิต่อลักษณะทางสรีรวิทยาและการเติบโตของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดี
ปี พ.ศ. 2553
7 ความแปรปรวนของพัฒนาการและผลผลิตของสบู่ดำโคลนพันธุ์ดี
ปี พ.ศ. 2550
8 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านและความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณป่าชุมชนบ้านซับพลูตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2547
9 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของกัญชาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่
ปี พ.ศ. 2546
10 การทดสอบปลูกและคัดเลือกแฝกทนเค็มในสภาพแปลงทดลอง
ปี พ.ศ. 2544
11 เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 โดยวิธีผสมผสาน