ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลินจง โปธิบาล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ลินจง โปริบาล
- ลินจง โปธิบาล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วณิชา พึ่งชมภู 26
2 ศิริรัตน์ ปานอุทัย 25
3 กนกพร สุคำวัง 4
4 ดวงฤดี ลาศุขะ 4
5 วิภาดา คุณาวิกติกุล 3
6 ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ 3
7 ทศพร คำผลศิริ 3
8 ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ 3
9 ปิโยรส เกษตรกาลาม์ 2
10 วารุณี พลิกบัว 2
11 สิริกาญจน์ หาญรบ 2
12 วิภารัตน์ ศรีสุวรรณ 2
13 วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิ 2
14 ศรีสุดา เอกลัคนา 2
15 ธวัชชัย สัตยสมบูรณ์ 2
16 ศรินรัตน์ ศรีประสงค์ 2
17 ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ 2
18 ปทุมทิพย์ อดุลวัฒนศิริ 2
19 วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย 2
20 วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล 2
21 Wimolrat Puwarawuttipanit 2
22 จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช 2
23 สุนิภา ชินวุฒิ 2
24 อัจฉรา แสนไชย 1
25 พัชรี อ่างบุญตา 1
26 อุบล บัวชุม 1
27 เสาวลักษณ์ โอฐเจริญชัย 1
28 ภารดี นานาศิลป์ 1
29 วราวรรณ อุดมความสุข 1
30 สมบัติ ไชยวัณณ์ 1
31 ศุภรา โถตันคำ 1
32 พนิดา โยวะผุย 1
33 วรพรรณ คำฝั้น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2554 2
4 2553 5
5 2552 1
6 2551 6
7 2550 2
8 2549 4
9 2548 3
10 2547 3
11 2546 1
12 2543 1
13 2542 1
14 2535 1
15 2529 1
16 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2557
2 ผลของการสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาศูนย์กลางการดูแลระยะกลางแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้สูงอายุ
4 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
5 ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้
6 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการกับอาการต่ออาการเหนื่อยล้า ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด
7 ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติของพนักงานทำความสะอาดในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน
8 ผลของการปฏิบัติสมาธิเคลื่อนไหวไทยชี่กงต่อระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2
9 รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาศักยภาพชุมชนภาคเหนือของประเทศไทยในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ: ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2551
11 การวิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12 การวิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง
13 ความรู้ ความเชื่อ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเกี่ยวกับการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันกระดูกพรุน และพฤติกรรมการป้องกันภาวะกระดูกพรุนของประชากรวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง
14 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคม ต่อพฤติกรรมควบคุมโรคและระดับครีเอตินินในเลือด ในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรัง
15 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคม ต่อพฤติกรรมการออกำลังกายในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรัง
16 ความรู้ ความเชื้อ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเกี่ยวกับการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันกระดูกพรุน และพฤติกรรมการป้องกันภาวะกระดูกพรุน ของประชากรวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง
ปี พ.ศ. 2550
17 ความรู้ ความเชื่อ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมและพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของประชากรผู้ใหญ่ตอนกลาง
18 ความต้องการและการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ในจังหวัดเชียงใหม่ /
ปี พ.ศ. 2549
19 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพกระดูกสำหรับประชากรผู้สูงอายุเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่
20 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพกระดูก สำหรับประชากรผู้สูงอายุเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่
21 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพกระดูก สำหรับประชากรสูงอายุ
22 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ /
ปี พ.ศ. 2548
23 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ : โครงการ เอชไอวี/เอดส์ และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือของไทย
24 เส้นทางการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่
25 ผลกระทบของเอชไอวี/เอดส์ต่อผู้สูงอายุ ในเขตภาคเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2547
26 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพกระดูกสำหรับประชากรสูงอายุ
27 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณภาพกระดูก สำหรับประชากรสูงอายุ
28 ผลกระทบของการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ต่อผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
29 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพกระดูกสำหรับประชากรผู้สูงอายุเขตเมือง จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543
30 แบบจำลองการส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชากรจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
31 การประเมินความต้องการของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2535
32 อัตราชุกของปัจจัยเสี่ยง ภาวะเสี่ยงและการรับรู้ต่อภาวะเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2529
33 การสำรวจความต้งอการในการใช้บริการห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 ผลกระทบของเอชไอวี/เอดส์ ต่อผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือของไทย
35 ความต้องการและการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์ ในจังหวัดเชียงใหม่