ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลิขิต, มาตระกูล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ลิขิต มาตระกูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สรญา, แก้วพิทูลย์ 6
2 ณัฏฐวุฒิ, แก้วพิทูลย์ 6
3 รัตนา, รุจิรกุล 5
4 ทวีศักดิ์, ทองทวี 4
5 ปาริชาติ, วัคคุวัทพงษ์ 4
6 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 4
7 สรญา แก้วพิทูลย์ 4
8 สีขาว เชื้อปรุง 3
9 นพร อึ้งอาภรณ์ 3
10 นพร, อึ้งอาภรณ์ 2
11 สีขาว, เชื้อปรุง 2
12 รัตนา รุจิรกุล 2
13 อัชฌา พงศ์พิทักษ์ดำรง 2
14 พัชราภรณ์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง 2
15 ขวัญกมล, กลิ่นศรีสุข 1
16 องค์การ, อินทรัมพรรย์ 1
17 ทวีศักดิ์ ทองทวี 1
18 ปาริชาติ วัคคุวัทพงษ์ 1
19 พัชราภรณ์, วงศ์แก้วโพธิ์ทอง 1
20 นิศาชล, จำนงศรี 1
21 ศุภกฤต, อุยวัฒนกุล 1
22 ธนพล โอฬาระชิน 1
23 ศุภกฤต อุยวัฒนกุล 1
24 นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล 1
25 พรทิพย์ นิ่มขุนทด 1
26 พรพิไล ประพันธ์ประชา 1
27 อัชฌา, พงศ์พิทักษ์ดำรง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 4
2 2559 1
3 2556 1
4 2546 1
5 2545 1
6 1086 1
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รายงานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์
2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์
3 รายงานการวิจัยประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ ฟรีพาราสิต
4 รายงานการวิจัยการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ฟรี พาราสิต
ปี พ.ศ. 2559
5 หน่วยวิจัยทางคลินิก
ปี พ.ศ. 2556
6 รายงานการวิจัยโครงการศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2546
7 การสังเคราะห์สารนิพนธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอเมือง อำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนิน อำเภอสีคิ้ว และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2545
8 Digital libraries
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้น มินิ พาราเซพ โซเวนท์ ฟรีพาราสิต