ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลำแพน สารจันทึก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมหญิง ชูประยูร 3
2 อาภาพร ขันตี 3
3 พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ 3
4 ชุมญาณัช คำวงษ์ 3
5 วัชรพงษ์ แก้วหอม 2
6 สมบัติ กองภา 2
7 พิญญ์พัชร์ ตรีฉิมพลี 2
8 กนกวรรณ สมคำ 2
9 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 2
10 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 2
11 ศุภวรรณ เคี่ยนเมธี 2
12 กนกวรรณ วรวงศ์สมคำ 1
13 ภัทรกร ภูริชินวุฒิ 1
14 อรวรรณ ติตะปัญ 1
15 สิทธิชัย บุญมั่น 1
16 เกศสุดา มนตรีศรี 1
17 ภาวิณี อาสน์สุวรรณ 1
18 สัญญา ทองสีดำ 1
19 ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต 1
20 สุภณ พันชนะ 1
21 กานดา ฉัตรไชย 1
22 นิวัธ รัตนวงศา 1
23 แดนชัย แก้วต๊ะ 1
24 ประไพ ทองระอา 1
25 วรพจน์ รักสังข์ 1
26 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
27 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
28 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
29 ดิเรก สังข์ศร 1
30 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
31 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
32 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
33 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
34 วิเชียร ขวัญอ่อน 1
35 ชาติ ศรีแสง 1
36 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
37 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
38 สมภพ จงรวยทรัพย์ 1
39 มยุรี ชมภูพื้น 1
40 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
41 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
42 ดนัย นาคประเสริฐ 1
43 สุชาติ จุลพูล 1
44 จิราลักษณ์ ปรีดี 1
45 ณรงค์ แก้วสาหลง 1
46 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
47 ธนพร ศิลปชัย 1
48 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
49 มณชัย มีสุข 1
50 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
51 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
52 ธเนศ จันทร์เทศ 1
53 นคร มหายศนันท์ 1
54 นพพร กองพันธ์ 1
55 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
56 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
57 สุเทพ ขวัญเผือก 1
58 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
59 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
60 โสภณ ยอดพรหม 1
61 สำราญ สุขใจ 1
62 สันติภาพ นวลจำรัส 1
63 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
64 ปรีชา แต่งผิว 1
65 พิชัย เชื้องาม 1
66 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
67 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
68 โอภาส คล้ายทรง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 543 10