ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลำแพน สารจันทึก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมหญิง ชูประยูร 3
2 อาภาพร ขันตี 3
3 พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ 3
4 ชุมญาณัช คำวงษ์ 3
5 พิญญ์พัชร์ ตรีฉิมพลี 2
6 กนกวรรณ สมคำ 2
7 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 2
8 ศุภวรรณ เคี่ยนเมธี 2
9 วัชรพงษ์ แก้วหอม 2
10 สมบัติ กองภา 2
11 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 2
12 สันติภาพ นวลจำรัส 1
13 สำราญ สุขใจ 1
14 สุเทพ ขวัญเผือก 1
15 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
16 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
17 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
18 นพพร กองพันธ์ 1
19 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
20 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
21 ปรีชา แต่งผิว 1
22 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
23 พิชัย เชื้องาม 1
24 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
25 ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต 1
26 ประไพ ทองระอา 1
27 แดนชัย แก้วต๊ะ 1
28 เกศสุดา มนตรีศรี 1
29 กนกวรรณ วรวงศ์สมคำ 1
30 ภาวิณี อาสน์สุวรรณ 1
31 ภัทรกร ภูริชินวุฒิ 1
32 นิวัธ รัตนวงศา 1
33 กานดา ฉัตรไชย 1
34 โอภาส คล้ายทรง 1
35 โสภณ ยอดพรหม 1
36 สมภพ จงรวยทรัพย์ 1
37 สัญญา ทองสีดำ 1
38 ณรงค์ แก้วสาหลง 1
39 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
40 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
41 วรพจน์ รักสังข์ 1
42 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
43 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
44 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
45 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
46 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
47 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
48 วิเชียร ขวัญอ่อน 1
49 สิทธิชัย บุญมั่น 1
50 อรวรรณ ติตะปัญ 1
51 สุภณ พันชนะ 1
52 มยุรี ชมภูพื้น 1
53 ชาติ ศรีแสง 1
54 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
55 ดิเรก สังข์ศร 1
56 ดนัย นาคประเสริฐ 1
57 ธนพร ศิลปชัย 1
58 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
59 สุชาติ จุลพูล 1
60 จิราลักษณ์ ปรีดี 1
61 นคร มหายศนันท์ 1
62 ธเนศ จันทร์เทศ 1
63 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
64 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
65 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
66 มณชัย มีสุข 1
67 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
68 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 543 10