ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลำแพน สารจันทึก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมหญิง ชูประยูร 3
2 อาภาพร ขันตี 3
3 พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ 3
4 ชุมญาณัช คำวงษ์ 3
5 วัชรพงษ์ แก้วหอม 2
6 สมบัติ กองภา 2
7 พิญญ์พัชร์ ตรีฉิมพลี 2
8 กนกวรรณ สมคำ 2
9 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 2
10 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 2
11 ศุภวรรณ เคี่ยนเมธี 2
12 ภัทรกร ภูริชินวุฒิ 1
13 ภาวิณี อาสน์สุวรรณ 1
14 สิทธิชัย บุญมั่น 1
15 สุภณ พันชนะ 1
16 กนกวรรณ วรวงศ์สมคำ 1
17 อรวรรณ ติตะปัญ 1
18 ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต 1
19 กานดา ฉัตรไชย 1
20 มยุรี ชมภูพื้น 1
21 นิวัธ รัตนวงศา 1
22 แดนชัย แก้วต๊ะ 1
23 ประไพ ทองระอา 1
24 เกศสุดา มนตรีศรี 1
25 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
26 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
27 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
28 ดิเรก สังข์ศร 1
29 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
30 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
31 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
32 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
33 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
34 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
35 วิเชียร ขวัญอ่อน 1
36 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
37 วรพจน์ รักสังข์ 1
38 สัญญา ทองสีดำ 1
39 ชาติ ศรีแสง 1
40 สุเทพ ขวัญเผือก 1
41 สุชาติ จุลพูล 1
42 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
43 จิราลักษณ์ ปรีดี 1
44 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
45 นพพร กองพันธ์ 1
46 ณรงค์ แก้วสาหลง 1
47 ดนัย นาคประเสริฐ 1
48 ธนพร ศิลปชัย 1
49 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
50 มณชัย มีสุข 1
51 ธเนศ จันทร์เทศ 1
52 นคร มหายศนันท์ 1
53 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
54 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
55 ปรีชา แต่งผิว 1
56 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
57 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
58 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
59 โสภณ ยอดพรหม 1
60 โอภาส คล้ายทรง 1
61 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
62 สำราญ สุขใจ 1
63 พิชัย เชื้องาม 1
64 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
65 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
66 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
67 สันติภาพ นวลจำรัส 1
68 สมภพ จงรวยทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 543 10