ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลำปาง แม่นมาตย์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ลำปาง แม่นมาตย์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 สภาพปัจจุบันของการจัดการความรู้ในบริษัทที่ปรึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการสุขภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2553
3 การวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสารสนเทศศึกษา
4 รูปแบบการจัดการความรู้ที่เอื้อต่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
5 แนวทางการจัดการเอกสารจดหมายเหตุในสถาบันอุดมศีกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
6 การวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสารสนเทศศึกษา
7 กระบวนการพัฒนาไปสู่ชุมชนการเรียนรู้
8 การพัฒนาออนโทโลยีเพื่อบูรณาการข้อมูลสำหรับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2551
9 รูปแบบห้องสมุดมีชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
10 บทบาทและความรู้ความสามารถของนักสารสนเทศทางการแพทย์ ในกระบวนการเวชปฏิบัติเชิงประจักษ์
ปี พ.ศ. 2527
11 วิธีการวัดผลที่ใช้สำหรับวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ในระดับปริญญาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย