ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 พรพิมล เจริญสุข 2
3 นวลปรางค์ ชมภูศรี 1
4 ประเสริฐ ศรีวิเศษ 1
5 นพพร ไพรมณี 1
6 จำรัส น้อยแสงศรี 1
7 มณทิพย์ เพชรรุ่ง 1
8 ประภารัตน์ สายวงศ์ 1
9 สมเจต อ่ำรอด 1
10 เยาวณี พลเสน 1
11 ลาวัลย์ วิทยาวุฒิกุล 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
13 เยาวภา สิงหะพันธุ 1
14 วันทนา ภุมกาญจน์ 1
15 สุภาภรณ์ ภูพลอย 1
16 โนรี เทพมณฑา 1
17 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
18 บังอร หงสะพัก 1
19 ประคอง กรรณสูต 1
20 สมจิตร วัฒนคุลัง 1
21 วิระวรรณ อามระดิษ 1
22 วารี แสนสุข 1
23 สุภาพร วิไลพันธ์ 1
24 อัธยา หาญดำรงกุล 1
25 วรัญญา สวัสดิบุตร 1
26 รพีพรรณ เอกสุภาพันธุ์ 1
27 มงคล พรหมพัฒน 1
28 ปราณี หัตถ์ฉลาด 1
29 จิราภรณ์ มานะสุคนธ์ 1
30 จีรวรรณ สร้อยน้ำ 1
31 ไชยันต์ แคนยุกต์ 1
32 จินตนา ศิริสัจจาพิพัฒน์ 1
33 ปราณี ตันตยานุบุตร 1
34 เครือวัลย์ โกมุทแดง 1
35 โอภาส สะอาด 1
36 อรวรรณ พนาพันธ์ 1
37 กาญจนา เวชยนต์ 1
38 ลลินธร กิจจาธิการกุล 1
39 จอมใจ หิรัญทรัพย์ 1
40 จีรังลักษณ์ ศกุนตะลักษณ์ 1
41 สถิต จิตตะนาคี 1
42 ภณิดา คูสกุล 1
43 อัจฉรา สุวรรณนิตย์ 1
44 นันทพร โอสถานนท์ 1
45 นพพร พานิชสุข 1
46 ประนอม เดชชัย 1
47 ทนงค์ศรี อินทนุพัฒน์ 1
48 ยุพิน พิพิธกุล 1
49 พนอ เนตรพะไล 1
50 เกษม เชยชม 1
51 เนาวรินทร์ ชนะทัพ 1
52 มณีรัตน์ บุญรักษา 1
53 ปาริชาติ วรรณประภา 1
54 วิลาสินี ศรีมาวิน 1
55 รัตนาภรณ์ มหาศรานนท์ 1
56 ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ 1
57 สุภัตรา คล้ายคุ้ม 1
58 อรทัย เต็มบุญเกียรติ 1
59 สุพัตรา ทองประเสริฐ 1
60 ฉวีวรรณ จันทรัตน์ 1
61 พรทิพย์ สิงห์โตทอง 1
62 สมบัติ ศรีประเสริฐ 1
63 สวาท เสนาณรงค์ 1
64 วิชัย จันทร์เทพา 1
65 ประวิทย์ อรรถวิเวก 1
66 สมพร สาริกบุตร 1
67 วิชิต ประสมปลื้ม 1
68 ศิริพรรณ ใจยอดศิลป์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 2
2 2534 1
3 2533 1
4 2532 5
5 2531 1
6 2530 2
7 2529 3
8 2528 3
9 2527 2
10 2526 3
11 2525 3
12 2524 2
13 2523 4
14 2522 3
15 2521 1
16 2520 4
17 2519 7
18 2518 6
19 2517 2
20 2516 1
21 2515 3
22 2514 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 สภาพและปัญหาการจัดค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
2 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามการรับรู้ ของผู้บริหารและครูสังคมศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาในวิชาสังคมศึกษา เรื่อง "มลพิษทางน้ำ" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่เรียนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2533
4 การเปรียบเทียบมโนทัศน์สิ่งแวดล้อมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และแผนการเรียน ภาษา-สังคมศึกษา
ปี พ.ศ. 2532
5 การวิเคราะห์และประเมินหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ส 605
6 การนำเสนอโปรแกรมบูรณาการจราจรศึกษากับวิชาสังคมศึกษา สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร
7 การศึกษาทักษะแผนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร
8 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนมัธยมศึกษา
9 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาเพื่ออาชีพ ในหนังสือวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2531
10 การวิเคราะห์มโนทัศน์สังคมศึกษาในหนังสือเรียนสังคมศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
ปี พ.ศ. 2530
11 มโนทัศน์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย ของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
12 การนำเสนอโปรแกรมบูรณาการการศึกษาเพื่องานอาชีพกับวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2529
13 ความคิดเห็นของนักเรียนเตรียมทหารเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาประวัติการปกครองและการเมืองของไทย
14 มโนทัศน์ความเป็นพลเมืองดีเกี่ยวกับการจราจร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร
15 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชากฎหมาย ในหมวดวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2528
16 การศึกษาระดับของคำถามที่ครูใช้ในการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
17 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูสังคมศึกษาและนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนสหกรณ์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
18 การวิเคราะห์และประเมินหนังสือเรียนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น "เรื่องพระพุทธศาสนา
ปี พ.ศ. 2527
19 การวิเคราะห์หนังสืออ่านประกอบวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
20 An analysis of social studies supplementary books at the lower secondary education level
ปี พ.ศ. 2526
21 ทัศนคติต่อวิชาชีพของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
22 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนจริยศึกษาของครูสังคมศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ในกรุงเทพมหานคร
23 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องบทบาทของตนในการพัฒนาชุมชน จากวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ในกรุงเทพมหานครและเขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2525
24 ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของครูสังคมศึกษา
25 ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์กับพฤติกรรมประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
26 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2524
27 ความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนที่มีต่อครูสังคมศึกษา
28 ปัญหาเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานของครูสังคมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2523
29 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลในการเรียนกับสมรรถภาพในการสอน ของนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
30 ทัศนคติทางการเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
31 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชากฎหมายระดับประกาศนยบัตรวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมอาชีวะ
32 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพครูสังคมศึกษา
ปี พ.ศ. 2522
33 ปัญหาการเรียนการสอนวิชาประชากรศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
34 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลวิชาสังคมศึกษา วิชาวิธีสอนสังคมศึกษากับการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
35 ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมทางจริยธรรม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2521
36 มโนทัศน์ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2520
37 มโนทัศน์เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนอาชีวศึกษา
38 มโนทัศน์เกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักศึกษาประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นสูง ในกรุงเทพมหานคร
39 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย
40 ความคิดเห็นทางการเมืองของนักเรียนไทยเชื้อสายจีน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2519
41 มโนทัศน์เกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ในกรุงเทพมหานคร
42 ความสำนึกทางการเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
43 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "ลมมรสุม" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
44 มโนทัศน์เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีของนักศึกษาผู้ใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร
45 ความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษาในวิทยาลัยครู
46 มโนทัศน์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา
47 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการปกครองประเทศ
ปี พ.ศ. 2518
48 ปัญหาการฝึกสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
49 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่สาม ในจังหวัดอุบลราชธานี
50 โปรแกรมการเตรียมครูระดับปริญญาตรีเพื่อสอนวิชาสังคมศึกษา
51 ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
52 การจัดสภานักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
53 การเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนราษฏร์
ปี พ.ศ. 2517
54 ปัจจัยที่จูงใจในการเลือกวิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาเอกหรือวิชาโท ของนิสิตนักศึกษาครูในกรุงเทพมหานคร
55 ปัญหาการสอนภูมิศาสตร์ตามความเห็นของอาจารย์โรงเรียนสาธิต มัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2516
56 ปัญหาอาจารย์พี่เลี้ยงในการนิเทศการสอนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ปี พ.ศ. 2515
57 วัดผลวิชาภูมิศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดพระนคร
58 โปรแกรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2514
60 ปัญหาการสอนสังคมศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนการช่าง ภาคการศึกษา 1