ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลาวัลย์ ศรีพงษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง โดยการใช้คอลัมน์ชนิดโมโนลิธิคสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณ เนวิราพีน ลามิวูดีน และ ซิโดวูดีนพร้อมกันในตำรับยาเม็ดสูตรผสม
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ในการบ่งชี้ความคงสภาพและวิธีวิเคราะห์หาปริมาณของเซฟไตรอะโซนในยาฉีดด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง
3 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณคลอรัลไฮเดรตในตำรับยาน้ำเชื่อมด้วยวิธีไฮเพอฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทรกราฟี
4 การปรับปรุงเนื้อหารายวิชากลุ่มการควบคุมคุณภาพยาตาม PIC/S GMP /
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาลอราทาดีน และซูโดอีฟีดรีนซัลเฟต ด้วยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีโดยใช้เทคนิค Partial least squares
6 การวิเคราะห์หาปริมาณ เนวิราพีน ลามิวูดีน และสตาวูดีนพร้อมกัน ด้วยวิธีไฮเพอฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทรกราฟีโดยการใช้โมโนลิธิคคอลัมน์
7 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาพาราเซตามอล และคลอซอกซาโซน ด้วยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธ์และวิธีเชิงคีโมเมตริกซ์
ปี พ.ศ. 2547
8 การตรวจวัดปริมาณของสารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชัน ด้วยวิธีรงคเลขผิวบางโดยใช้เทคนิคเชิงภาพ
ปี พ.ศ. 2532
9 การตรวจสอบเภสัชภัณฑ์โดยใช้ฟลูโอเรสคามีน : รายงานผลการวิจัย
10 การตรวจเภสัชภัณฑ์ โดยใช้ฟลูโอเรสคามีน