ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลาวัณย์ สุกกร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 18
2 เสาวภา จันทนาวิเวท 2
3 สมฤดี ศิริเศรษฐ 1
4 สุวรรณา รักพาณิชย์ 1
5 สุจิตรา แสงหิรัญ 1
6 หลวง เสมมีสุข 1
7 กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ 1
8 กัณวีร์ พวงสายใจ 1
9 สมพร ทองธวัช 1
10 มาลี ศิริ 1
11 วิจิตร เจียรสุธรรมพร 1
12 อภิชาติ ไตรแสง 1
13 นพรัตน์ ธนะชัยขันธ์ 1
14 พจนีย์ ธนาคม 1
15 เจริญทัศน์ จินตนเสรี 1
16 วันทนา ศิลปิน 1
17 ศิริศจี ศิริปุณย์ 1
18 ณัชชา ประภายนต์ 1
19 พัชรา กาญจนารัณย์ 1
20 กิ่งแก้ว ไกยสิทธิ์ 1
21 ลาวัณย์ สุกกรี 1
22 ชัยพร รูปน้อย 1
23 อรุณี เจษฎาวิสุทธิ์ 1
24 ทิพยา สพโชค 1
25 สุวิมล สุภามา 1
26 วนิดา พุ่มอยู่ 1
27 พัชรี คูวิจิตรจารุ 1
28 บรรจบ ปุจฉาการ 1
29 อภิญญา ศิริพันธ์ 1
30 ชญาณี นาคะไพบูลย์ 1
31 ดรุณวรรณ ด่านพิทักษ์ 1
32 ขวัญตา วงศ์สมุทร 1
33 พิมพ์พร ติรธรรมเจริญ 1
34 ชูอนงค์ อาษารัฐ 1
35 นวลสมร ขมะสุนทร 1
36 ประภากร กิจโกศล 1
37 กลชัย เอี่ยมสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2541 1
2 2539 4
3 2538 1
4 2537 5
5 2536 3
6 2535 4
7 2534 2
8 2533 2
9 2532 3
10 2531 5
11 2518 1
12 2516 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2541
1 สภาพ ปัญหา และความต้องการในการปฏิบัติงานสุขศึกษาในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
2 การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5
3 ผลของการออกกำลังกายที่มีความหนักของงานแตกต่างกัน ต่อปัจจัยเสี่ยงปฐมภูมิโรคหัวใจโคโรนารี่ ของผู้สูงอายุ
4 การศึกษาปัญหาและความต้องการการบริการสุขภาพ ของนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
5 การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 4
ปี พ.ศ. 2538
6 ปัญหาการจัดดำเนินการโครงการเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2537
7 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาวิทยาลัยครู
8 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 การเปรียบเทียบปัญหาการปรับตัวและสุขภาพจิตของครูสุขศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ระหว่างเขตการศึกษา 5 และกรุงเทพมหานคร
10 พฤติกรรมการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการของครูสุขศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
11 การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ของนักเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2536
12 สภาพและปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการสุขภาพและความต้องการนิเทศ ของผู้บริหาร และครูผู้สอนสุขศึกษา ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 การสำรวจการนำประสบการณ์การเรียนรู้จากวิชาสุขศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
14 สภาพและปัญหาการจัดดำเนินงานสวัสดิศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตการศึกษา 8
ปี พ.ศ. 2535
15 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
16 พฤติกรรม การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิปากขอของนักเรียนในจังหวัดภาคใต้
17 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา
18 บทบาทของผู้ปกครองในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
19 พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ ของนักเรียนประถมศึกษาในภาคอีสานเหนือ
20 ปัญหาการสอนสุขศึกษาและความต้องการการนิเทศของครูสุขศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
21 ความต้องการเสริมสมรรถภาพการนิเทศวิชาพลศึกษา ของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
22 ความต้องการการนิเทศโครงการสุขภาพในโรงเรียนของครู อนามัยโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2532
23 พฤติกรรมการสอนของครูสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรม สามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
24 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อมรณศึกษา
25 ความคิดเห็นของครูสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อมรณศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
26 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11
27 การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวัง เกี่ยวกับการจัดบริการสุขภาพในโรงเรียนตามการรับรู้ ของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
28 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพ และปัญหาในการจัดโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11
29 การเปรียบเทียบปัญหาการพัฒนาสุขภาพนักเรียนของครูประจำชั้นในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตเทศบาลกับครูประจำชั้นในโรงเรียนเทศบาล เขตการศึกษา 5
30 ความคิดเห็นของเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาสุขศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
ปี พ.ศ. 2518
31 การสร้างแบบสอบทักษะทางกีฬาเทนนิส
ปี พ.ศ. 2516
32 ปัญหาและความต้องการในการจัดตั้งโปรแกรมพลศึกษา สุขศึกษา และสันทนาการ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
33 การเปรียบเทียบทักษะทางกีฬาของนักเรียนโรงเรียนมัธยม แบบประสมพิบูลวิทยาลัย และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย