ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลัพณา กิจรุ่งโรจน์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประณีต ส่งวัฒนา 17
2 วิภา แซ่เซี้ย 11
3 หทัยรัตน์ แสงจันทร์ 11
4 อุมาพร ปุญญโสพรรณ 7
5 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 7
6 เนตรนภา คู่พันธวี 6
7 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 5
8 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
9 ประนอม หนูเพชร 3
10 เนตรนภา พรหมเทพ 3
11 วิรัช ทวีปรีดา 3
12 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
13 พัชรี คมจักรพันธุ์ 2
14 อรัญญา เชาวลิต 2
15 มนทกานต์ เพ็งสกุล 2
16 สุมามิตา หวานสนิท 2
17 ทัศนีย์ นะแส 2
18 วารุณี เริ่มอรุณรอง 2
19 นวรัตน์ รักชาติ 2
20 อรอุษา ชูบุรี 2
21 อวยพร ภัทรภักดีกุล 2
22 นิมัศตูรา แว 2
23 สุมามิตา สวัสดินฤนาท 2
24 วรรณี จันทร์สว่าง 2
25 ขวัญตา บาลทิพย์ 2
26 ศิริพร สิกพันธ์ 2
27 ภินวนันทน์ นิมิตรพันธ์ 2
28 อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ 2
29 แสงอรุณ อิสระมาลัย 2
30 ปริศนา โหลสกุล 2
31 สุดศิริ หิรัญชุณหะ 2
32 วีระ ขุนไชยรักษ์ 2
33 นฤมล อนุมาศ 2
34 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
35 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
36 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
37 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
38 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
39 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
40 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
41 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
42 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
43 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 1
44 งบประมาณแผ่นดิน 1
45 ปิยวรรณ เชียงไกรเวช 1
46 ไม่มีข้อมูล 1
47 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2559 1
4 2558 1
5 2557 4
6 2556 2
7 2555 6
8 2553 1
9 2544 1
10 2543 1
11 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ประสิทธิผลของเบาะรองนั่งยางพาราป้องกันการเกิดแผลกดทับ:การเปรียบเทียบเชิงทดลอง
ปี พ.ศ. 2560
2 โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคใต้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2559
3 ประสิทธิผลของเบาะรองนั่งยางพาราป้องกันการเกิดแผลกดทับ:การเปรียบเทียบเชิงทดลอง
ปี พ.ศ. 2558
4 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะหลังจำหน่าย ของโรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้
ปี พ.ศ. 2557
5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนของสตรี ณ เกาะบุโหลน จ.สตูล
6 คุณภาพชีวิต การจัดการตนเองและความต้องการการดูแลของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวหลังจำหน่าย (โครงการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ)
7 พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
8 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะหลังจำหน่าย ของโรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้
ปี พ.ศ. 2556
9 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข : กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
10 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555
11 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
12 กระบวนการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
13 คุณภาพชีวิต การจัดการตนเองและความต้องการการดูแลของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวหลังจำหน่าย (โครงการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ)
14 พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
15 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการให้อาหารทางเดินอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บโรงพยาบาลสงขลา
16 กระบวนการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2553
17 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการจัดการกับภาวะไข้ผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง
ปี พ.ศ. 2544
18 การทบทวนองค์ความรู้งานวิจัยทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผู้ป่วยระบบประสาทและไขสันหลักงในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2534-พ.ศ.2543
ปี พ.ศ. 2543
19 ความรุนแรงของอาการข้างเคียง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 การรับรู้การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์