ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลัพณา กิจรุ่งโรจน์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประณีต ส่งวัฒนา 22
2 วิภา แซ่เซี้ย 15
3 หทัยรัตน์ แสงจันทร์ 14
4 อุมาพร ปุญญโสพรรณ 10
5 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 10
6 เนตรนภา คู่พันธวี 8
7 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 7
8 ประนอม หนูเพชร 4
9 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
10 เนตรนภา พรหมเทพ 4
11 วิรัช ทวีปรีดา 4
12 นิมัศตูรา แว 3
13 ทัศนีย์ นะแส 3
14 วารุณี เริ่มอรุณรอง 3
15 อรอุษา ชูบุรี 3
16 นวรัตน์ รักชาติ 3
17 อรัญญา เชาวลิต 3
18 อวยพร ภัทรภักดีกุล 3
19 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
20 ปริศนา โหลสกุล 3
21 วีระ ขุนไชยรักษ์ 3
22 พัชรี คมจักรพันธุ์ 3
23 ภินวนันทน์ นิมิตรพันธ์ 3
24 นฤมล อนุมาศ 3
25 มนทกานต์ เพ็งสกุล 3
26 สุมามิตา หวานสนิท 3
27 สุมามิตา สวัสดินฤนาท 3
28 ศิริพร สิกพันธ์ 2
29 ขวัญตา บาลทิพย์ 2
30 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
31 สุดศิริ หิรัญชุณหะ 2
32 แสงอรุณ อิสระมาลัย 2
33 วรรณี จันทร์สว่าง 2
34 อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ 2
35 ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ 1
36 วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ 1
37 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
38 ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ 1
39 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
40 งบประมาณแผ่นดิน 1
41 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
42 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 1
43 จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี 1
44 โสเพ็ญ ชูนวล 1
45 วีณา คันฉ้อง 1
46 อรวรรณ หนูแก้ว 1
47 ปิยวรรณ เชียงไกรเวช 1
48 วราภรณ์ คงสุวรรณ 1
49 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
50 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 1
51 ไม่มีข้อมูล 1
52 ศศิกานต์ กาละ 1
53 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 3
2 2560 1
3 2559 1
4 2558 1
5 2557 4
6 2556 1
7 2555 6
8 2553 1
9 2544 1
10 2543 1
11 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ประสิทธิผลของเบาะรองนั่งยางพาราป้องกันการเกิดแผลกดทับ:การเปรียบเทียบเชิงทดลอง
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาด้วยตนเองโดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพแบบครบวงจรตามบริบทวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้บาดเจ็บไทย
ปี พ.ศ. 2560
4 โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคใต้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2559
5 ประสิทธิผลของเบาะรองนั่งยางพาราป้องกันการเกิดแผลกดทับ:การเปรียบเทียบเชิงทดลอง
ปี พ.ศ. 2558
6 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะหลังจำหน่าย ของโรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้
ปี พ.ศ. 2557
7 พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
8 คุณภาพชีวิต การจัดการตนเองและความต้องการการดูแลของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวหลังจำหน่าย (โครงการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ)
9 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนของสตรี ณ เกาะบุโหลน จ.สตูล
10 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะหลังจำหน่าย ของโรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้
ปี พ.ศ. 2556
11 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555
12 การจัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุข: กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในภาคใต้
13 กระบวนการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
14 คุณภาพชีวิต การจัดการตนเองและความต้องการการดูแลของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวหลังจำหน่าย (โครงการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ)
15 พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
16 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการให้อาหารทางเดินอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บโรงพยาบาลสงขลา
17 กระบวนการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2553
18 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการจัดการกับภาวะไข้ผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง
ปี พ.ศ. 2544
19 การทบทวนองค์ความรู้งานวิจัยทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผู้ป่วยระบบประสาทและไขสันหลักงในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2534-พ.ศ.2543
ปี พ.ศ. 2543
20 ความรุนแรงของอาการข้างเคียง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 การรับรู้การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์