ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลัดดา เหมาะสุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 8
2 ศิริกุล อิศรานุรักษ์ 5
3 ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ 4
4 ชะอ้อน จันจะนะ 3
5 สุวัฒน์ชัย ดวงพัตรา 2
6 ภาสุรี แสงศุภวานิช 2
7 สมเกียรติ โสภณธรรมรักษ์ 2
8 ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร 2
9 อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ 2
10 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 2
11 มณีรัตน์ ภูวนันท์ 2
12 นิชรา เรืองดารกานนท์ 2
13 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
14 อโนชา หมึกทอง 2
15 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
16 สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล 2
17 นิพรรณพร วรมงคล 2
18 อารีรักษ์ พืชน์ไพบูลย์ 2
19 Ladda Mo-suwan 2
20 ดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์ 2
21 วัลลี สุวจิตตานนท์ 1
22 งบประมาณแผ่นดิน 1
23 พิมภา สุตรา 1
24 ชาญวิทย์ เงินศรีตระกูล 1
25 ถนอมศรี อินทนนท์ 1
26 ประสิน จันทร์วิทัน 1
27 ธิดารัตน์ กำลังดี 1
28 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
29 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
30 ปิยะธิดา ขจรชัยกุล 1
31 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
32 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
33 พิมลา อารีย์กุล 1
34 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
35 สุขจันทร์ พงษ์ประไพ 1
36 สุทธิษา สมนา 1
37 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 1
38 ไม่มีข้อมูล 1
39 สุชัญญา อังกุลานนท์ 1
40 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
41 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 1
42 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 1
43 ศักดา พรึงลำภู 1
44 วิชัย เอกพลากร 1
45 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 1
46 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
47 หทัยชนก พรรคเจริญ 1
48 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 1
49 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
50 ปราณี ชาญณรงค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2552 1
5 2551 3
6 2550 5
7 2549 4
8 2548 2
9 2547 1
10 2546 4
11 2545 2
12 2543 4
13 2542 1
14 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 นโยบายสุขภาวะเด็กอายุ 0-5 ปีในประเทศไทยกับบทเรียนที่น่าสนใจจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศในแถบตะวันออกกลาง
ปี พ.ศ. 2555
2 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการศึกษาปัจจัยและกระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนาเด็กไทยให้เติมศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2551
5 โครงการเพื่อการป้องกันโรคอ้วนและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
6 โครงการศึกษาปัจจัยและกระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนาเด็กไทยให้เติมศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
7 โครงการเพื่อป้องกันโรคอ้วนและส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก
ปี พ.ศ. 2550
8 การศึกษาทบทวนสถานการณ์และแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลดเสี่ยงต่อภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนในเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2549
9 รวมพลัง สร้างฝัน จากพี่แด่น้อง
10 การผลิตผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูลของโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทยและจัดทำฐานข้อมูลของเด็กอายุ 1/2-4 ปี
11 การศึกษาทบทวนสถานการณ์และแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลดเสี่ยงต่อภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนในเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2549
12 รวมพลัง สร้างฝัน จากพี่แด่น้อง
ปี พ.ศ. 2549
13 การย้ายถิ่นของครอบครัวกับไอคิวเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นในประเทศไทย
14 รูปแบบการดำเนินการโรงเรียนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมบริโภคทีเหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน(Phase2)
15 โครงการเพื่อพัฒนาโปรแกรมในโรงเรียนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน
16 การผลิตผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูลของโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทยและจัดทำฐานข้อมูลของเด็กอายุ 1/2-4 ปี
ปี พ.ศ. 2548
17 สถานภาพครอบครัวศึกษา : โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย
18 การวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู
ปี พ.ศ. 2547
19 โปรแกรมในโรงเรียนเพื่อสร้างพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน
ปี พ.ศ. 2546
20 การศีกษาผลของการให้ธาตุเหล็กแบบสัปดาห์ละครั้งเปรียบเทียบกับการให้ธาตุเหล็กเสริมแบบทุกวันต่อความสามารถในการเรียนรู้และระดับธาตุเหล็กในเลือด
21 โครงการวิจัยเรื่องพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัว และการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
22 สถานภาพครอบครัวศึกษา : โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย
23 อิทธิพลของธุรกิจต่อสถานเลี้ยงดูเด็กและพ่อแม่ : ศักยภาพที่จะมีผลต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2545
24 พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
25 โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู
ปี พ.ศ. 2543
26 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนและภาวะอ้วนของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
27 อิทธิพลของธุรกิจต่อสถานเลี้ยงดูเด็กและพ่อแม่ : ศักยภาพที่จะมีผลต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย
28 อิทธิพลของธุรกิจต่อสถานเลี้ยงดูเด็กและพ่อแม่ : ศักยภาพที่จะมีผลต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย
29 อิทธิพลของธุรกิจต่อสถานเลี้ยงดูเด็กและพ่อแม่ : ศักยภาพที่จะมีต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2542
30 สถานะสุขภาพของเด็กปฐมวัยไทย : รายงานการทบทวนองค์ความรู้