ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลัดดา เหมาะสุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 9
2 ศิริกุล อิศรานุรักษ์ 5
3 ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ 4
4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 3
5 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 3
6 นิพรรณพร วรมงคล 3
7 ชะอ้อน จันจะนะ 3
8 นิชรา เรืองดารกานนท์ 3
9 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 2
10 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 2
11 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
12 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 2
13 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
14 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 2
15 วิชัย เอกพลากร 2
16 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 2
17 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
18 ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร 2
19 ศักดา พรึงลำภู 2
20 สุทธิษา สมนา 2
21 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
22 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
23 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
24 สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล 2
25 Ladda Mo-suwan 2
26 ปราณี ชาญณรงค์ 2
27 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
28 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 2
29 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 2
30 อารีรักษ์ พืชน์ไพบูลย์ 2
31 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
32 สมเกียรติ โสภณธรรมรักษ์ 2
33 ดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์ 2
34 สุวัฒน์ชัย ดวงพัตรา 2
35 มณีรัตน์ ภูวนันท์ 2
36 อโนชา หมึกทอง 2
37 อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ 2
38 ภาสุรี แสงศุภวานิช 2
39 สุขจันทร์ พงษ์ประไพ 1
40 วัลลี สุวจิตตานนท์ 1
41 ชาญวิทย์ เงินศรีตระกูล 1
42 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
43 งบประมาณแผ่นดิน 1
44 ไม่มีข้อมูล 1
45 พิมลา อารีย์กุล 1
46 พิมภา สุตรา 1
47 ประสิน จันทร์วิทัน 1
48 ปิยะธิดา ขจรชัยกุล 1
49 ถนอมศรี อินทนนท์ 1
50 ธิดารัตน์ กำลังดี 1
51 รัศมี สังข์ทอง 1
52 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 1
53 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2551 3
4 2550 2
5 2549 4
6 2547 1
7 2546 3
8 2545 1
9 2543 2
10 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
ปี พ.ศ. 2551
3 โครงการเพื่อการป้องกันโรคอ้วนและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
4 โครงการศึกษาปัจจัยและกระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนาเด็กไทยให้เติมศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
5 โครงการเพื่อป้องกันโรคอ้วนและส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก
ปี พ.ศ. 2550
6 การศึกษาทบทวนสถานการณ์และแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลดเสี่ยงต่อภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนในเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2549
7 รวมพลัง สร้างฝัน จากพี่แด่น้อง
ปี พ.ศ. 2549
8 การย้ายถิ่นของครอบครัวกับไอคิวเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นในประเทศไทย
9 รูปแบบการดำเนินการโรงเรียนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมบริโภคทีเหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน(Phase2)
10 โครงการเพื่อพัฒนาโปรแกรมในโรงเรียนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน
11 การผลิตผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูลของโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทยและจัดทำฐานข้อมูลของเด็กอายุ 1/2-4 ปี
ปี พ.ศ. 2547
12 โปรแกรมในโรงเรียนเพื่อสร้างพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน
ปี พ.ศ. 2546
13 การศีกษาผลของการให้ธาตุเหล็กแบบสัปดาห์ละครั้งเปรียบเทียบกับการให้ธาตุเหล็กเสริมแบบทุกวันต่อความสามารถในการเรียนรู้และระดับธาตุเหล็กในเลือด
14 โครงการวิจัยเรื่องพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัว และการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
15 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยระบาดวิทยาระยะที่สอง พ.ศ.2543-2545
ปี พ.ศ. 2545
16 พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปี พ.ศ. 2543
17 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนและภาวะอ้วนของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
18 อิทธิพลของธุรกิจต่อสถานเลี้ยงดูเด็กและพ่อแม่ : ศักยภาพที่จะมีต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย