ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลัดดา เหมาะสุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 9
2 ศิริกุล อิศรานุรักษ์ 5
3 ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ 4
4 ชะอ้อน จันจะนะ 3
5 อโนชา หมึกทอง 2
6 ดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์ 2
7 อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ 2
8 มณีรัตน์ ภูวนันท์ 2
9 อารีรักษ์ พืชน์ไพบูลย์ 2
10 สมเกียรติ โสภณธรรมรักษ์ 2
11 ภาสุรี แสงศุภวานิช 2
12 สุวัฒน์ชัย ดวงพัตรา 2
13 ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร 2
14 Ladda Mo-suwan 2
15 นิชรา เรืองดารกานนท์ 2
16 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
17 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 2
18 สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล 2
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
20 นิพรรณพร วรมงคล 2
21 ถนอมศรี อินทนนท์ 1
22 ธิดารัตน์ กำลังดี 1
23 พิมภา สุตรา 1
24 ประสิน จันทร์วิทัน 1
25 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 1
26 ปราณี ชาญณรงค์ 1
27 ปิยะธิดา ขจรชัยกุล 1
28 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
29 วัลลี สุวจิตตานนท์ 1
30 พิมลา อารีย์กุล 1
31 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 1
32 สุขจันทร์ พงษ์ประไพ 1
33 ชาญวิทย์ เงินศรีตระกูล 1
34 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
35 งบประมาณแผ่นดิน 1
36 รัศมี สังข์ทอง 1
37 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 1
38 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
39 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 1
40 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
41 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
42 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
43 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
44 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
45 สุชัญญา อังกุลานนท์ 1
46 สุทธิษา สมนา 1
47 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 1
48 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 1
49 วิชัย เอกพลากร 1
50 ศักดา พรึงลำภู 1
51 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 1
52 ไม่มีข้อมูล 1
53 หทัยชนก พรรคเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2551 3
5 2550 2
6 2549 4
7 2547 1
8 2546 3
9 2545 1
10 2543 3
11 2542 1
12 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 นโยบายสุขภาวะเด็กอายุ 0-5 ปีในประเทศไทยกับบทเรียนที่น่าสนใจจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศในแถบตะวันออกกลาง
ปี พ.ศ. 2555
2 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
ปี พ.ศ. 2551
4 โครงการเพื่อการป้องกันโรคอ้วนและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
5 โครงการศึกษาปัจจัยและกระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนาเด็กไทยให้เติมศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
6 โครงการเพื่อป้องกันโรคอ้วนและส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษาทบทวนสถานการณ์และแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลดเสี่ยงต่อภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนในเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2549
8 รวมพลัง สร้างฝัน จากพี่แด่น้อง
ปี พ.ศ. 2549
9 การย้ายถิ่นของครอบครัวกับไอคิวเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นในประเทศไทย
10 รูปแบบการดำเนินการโรงเรียนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมบริโภคทีเหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน(Phase2)
11 โครงการเพื่อพัฒนาโปรแกรมในโรงเรียนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน
12 การผลิตผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูลของโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทยและจัดทำฐานข้อมูลของเด็กอายุ 1/2-4 ปี
ปี พ.ศ. 2547
13 โปรแกรมในโรงเรียนเพื่อสร้างพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมและป้องกันโรคอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียน
ปี พ.ศ. 2546
14 การศีกษาผลของการให้ธาตุเหล็กแบบสัปดาห์ละครั้งเปรียบเทียบกับการให้ธาตุเหล็กเสริมแบบทุกวันต่อความสามารถในการเรียนรู้และระดับธาตุเหล็กในเลือด
15 โครงการวิจัยเรื่องพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัว และการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
16 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยระบาดวิทยาระยะที่สอง พ.ศ.2543-2545
ปี พ.ศ. 2545
17 พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปี พ.ศ. 2543
18 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนและภาวะอ้วนของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
19 อิทธิพลของธุรกิจต่อสถานเลี้ยงดูเด็กและพ่อแม่ : ศักยภาพที่จะมีผลต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย
20 อิทธิพลของธุรกิจต่อสถานเลี้ยงดูเด็กและพ่อแม่ : ศักยภาพที่จะมีต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2542
21 สถานะสุขภาพของเด็กปฐมวัยไทย : รายงานการทบทวนองค์ความรู้