ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลัดดา ศิลาน้อย
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ลัดดา ศิลาน้อย,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 7
5 2553 4
6 2552 8
7 2551 4
8 2550 5
9 2549 2
10 2546 1
11 2536 1
12 543 53
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาผลการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในเขตชายแดนไทย ลาว กัมพูชา
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาผลการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในเขตชายแดนไทย ลาว กัมพูชา
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนารูปแบบการสอนที่ส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4 การพัฒนารูปแบบการสอนที่ส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนารูปแบบการสอนที่ส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6 การสร้างสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7 การสร้างสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward design)เรื่องชีวิตสุขีตามวิถีพอเพียงด้วยการสอนแบบเปิด (Open approach) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
9 การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 การพัฒนารูปแบบการสอนที่ส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2553
12 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
13 การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของรัฐ
14 การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิด 4 MAT
15 การประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2552
16 รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
17 รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
18 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไผ่กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ
19 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง พลเมืองดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
20 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับความพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
21 การสร้างสาระการเรียนรุ้ท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
22 ความต้องการและสภาพพื้นฐานของการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของรัฐ
23 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของรัฐ
ปี พ.ศ. 2551
24 รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
25 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการ "ชุมชนศรีธาตุกับเศรษฐกิจพอเพียง" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
26 การศึกษาความรู้เรื่องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยใช้กิจกรรมโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
27 รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2550
28 การใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาความสามารถของครูในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
29 การใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการในการ พัฒนาความสามารถของครูในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
30 การใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการในการ พัฒนาความสามารถของครูในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
31 การใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาความสามารถของครูในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
32 การใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาความสามารถของครูในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2549
33 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ของผู้เรียนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
34 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ของผู้เรียนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2546
35 การพัฒนากระบวนการส่งเสริมสถานศึกษา ในการสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2536
36 ผลของการพัฒนาเทคโนโลยี ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมชนบท ในเขตจังหวัดขอนแก่น