ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลัดดา ดำริการเลิศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
2 ไม่มีข้อมูล 3
3 จุฑาธิป มงคลทรัพยา 2
4 พรชัย โอเจริญรัตน์ 2
5 ประพัฒน์ สุริยผล 2
6 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
7 ปนิษฎี อวิรุทธ์นันท์ 2
8 วรรณี ลิ่มปิติกุล 2
9 วิศิษฐ์ ทองบุญเกิด 2
10 สง่า พัฒนากิจสกุล 2
11 พูนสุข กีฬาแปง 2
12 วัชระ กสิณฤกษ์ 2
13 นพพร สิทธิสมบัติ 2
14 เพทาย เย็นจิตโสมนัส 2
15 ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร 2
16 ปรีดา มาลาสิทธิ์ 2
17 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
18 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
19 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
20 Yot Teerawattananon 1
21 Adun Mohara 1
22 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
23 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
24 อุบล หลิมสกุล 1
25 Sripen Tantivess 1
26 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
27 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
28 อมรรัตน์ กาญจนหฤทัย 1
29 อมรรัตน์ โอไบรอัน 1
30 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
31 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
32 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
33 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
34 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
35 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
36 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
37 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
38 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
39 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
40 อดุลย์ โมฮารา 1
41 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
42 Ladda Damrikarnlerd 1
43 Suwannee Laoopugsin 1
44 Jomkwan Yothasamut 1
45 สถาบันราชานุกูล 1
46 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
47 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
48 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
49 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
50 ชาติชาย มุกสง 1
51 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
52 พฤกษา บุกบุญ 1
53 สตางค์ ศุภผล 1
54 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
55 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
56 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
57 ทัศนีย์ ญาณะ 1
58 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
59 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
60 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ 1
61 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
62 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
63 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
65 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
66 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
67 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์ 1
68 พรรณพิมล วิปุลากร 1
69 ปัทมา ศิริเวช 1
70 แพรว เอี่ยมน้อย 1
71 วิภาสิริ บุญชูช่วย 1
72 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 1
73 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 2
4 2551 2
5 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนากรอบและแนวทางการพัฒนามาตรฐานบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ
ปี พ.ศ. 2553
2 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล:ประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
3 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
4 ระบบการดูแลระยะยาวและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ : ทิศทางประเทศไทย
5 คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ปี พ.ศ. 2551
6 การสร้างขีดความสามารถสำหรับการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพในประเทศไทย
7 โครงการเพื่อคุณภาพชีวิตสำหรับสังคมสูงอายุ