ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลัดดา ดำริการเลิศ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
2 ไม่มีข้อมูล 3
3 จุฑาธิป มงคลทรัพยา 2
4 พรชัย โอเจริญรัตน์ 2
5 ประพัฒน์ สุริยผล 2
6 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
7 ปนิษฎี อวิรุทธ์นันท์ 2
8 วรรณี ลิ่มปิติกุล 2
9 วิศิษฐ์ ทองบุญเกิด 2
10 สง่า พัฒนากิจสกุล 2
11 พูนสุข กีฬาแปง 2
12 วัชระ กสิณฤกษ์ 2
13 นพพร สิทธิสมบัติ 2
14 เพทาย เย็นจิตโสมนัส 2
15 ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร 2
16 ปรีดา มาลาสิทธิ์ 2
17 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
18 Ladda Damrikarnlerd 1
19 Suwannee Laoopugsin 1
20 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
21 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
22 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
23 Yot Teerawattananon 1
24 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
25 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
26 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
27 Sripen Tantivess 1
28 Jomkwan Yothasamut 1
29 อดุลย์ โมฮารา 1
30 ทัศนีย์ ญาณะ 1
31 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
32 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
33 สตางค์ ศุภผล 1
34 พฤกษา บุกบุญ 1
35 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
36 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
37 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
38 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
39 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
40 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
41 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
42 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
43 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
44 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
45 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
46 แพรว เอี่ยมน้อย 1
47 พรรณพิมล วิปุลากร 1
48 วิภาสิริ บุญชูช่วย 1
49 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 1
50 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์ 1
51 สถาบันราชานุกูล 1
52 ปัทมา ศิริเวช 1
53 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ 1
54 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
55 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
56 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
57 ชาติชาย มุกสง 1
58 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
59 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
60 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
61 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
63 อมรรัตน์ กาญจนหฤทัย 1
64 อมรรัตน์ โอไบรอัน 1
65 Adun Mohara 1
66 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
67 อุบล หลิมสกุล 1
68 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
69 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
71 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
72 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
73 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 3
4 2551 2
5 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนากรอบและแนวทางการพัฒนามาตรฐานบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ
ปี พ.ศ. 2553
2 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล:ประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
3 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
4 ระบบการดูแลระยะยาวและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ : ทิศทางประเทศไทย
5 คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
6 โครงข่ายวิจัยเพื่อความเป็นเลิศของไวรัสไข้เลือดออก และพันธุศาสตร์ยีโนมิกซ์ของโรคที่พบบ่อยในประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
7 การสร้างขีดความสามารถสำหรับการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพในประเทศไทย
8 โครงการเพื่อคุณภาพชีวิตสำหรับสังคมสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2550
9 โครงข่ายวิจัยเพื่อความเป็นเลิศของไวรัสไข้เลือดออก และพันธุศาสตร์ยีโนมิกซ์ของโรคที่พบบ่อยในประเทศ