ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลัญจกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8
2 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 7
3 สุวิทย์ นาคพีระยุทธ 7
4 สมชาย จิตะพันธ์กุล 5
5 พิสิฐ วนิชชานันท์ 5
6 สุภาวดี อร่ามวิทย์ 4
7 ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ 4
8 ศักดิ์ เสกขุนทด 4
9 Lunchakorn Wuttisittikulkij 4
10 วรากร ศรีเชวงทรัพย์ 4
11 นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย 3
12 ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ 3
13 พสุ แก้วปลั่ง 3
14 วิทยากร อัศดรวิเศษ 3
15 ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 3
16 วาทิต เบญจพลกุล 3
17 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 3
18 นรรัตน์ วัฒนมงคล 3
19 ปรมินทร์ แสงวงษ์งาม 3
20 ทับทิม อ่างแก้ว 3
21 พงศธร เศรษฐีธร 2
22 ดวงฤดี วรสุชีพ 2
23 ณัฐ กาญจนศิริ 2
24 พุฒิพงศ์ ศรแผลง 2
25 ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช 2
26 ธราธร พรมสะอาด 2
27 อมรเมธ พิทยาเสถียร 2
28 Paramin Sangwongngam 2
29 Kampol Woradit 2
30 กำพล วรดิษฐ์ 2
31 ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 2
32 กมล เขมะรังษี 2
33 อัครพล ธนสรวิศ 1
34 อัครเดช บุคคลประเสริฐ 1
35 ชโลธร ชนะสงค์ 1
36 สงกรานต์ กันทวงศ์ 1
37 วรางรัตน์ วัฒนวรากุล 1
38 บุญช่วง ตันสุเทพวีรวงศ์ 1
39 ศิริชัย อารีวานิช 1
40 เจริญชัย บวรธรรมรัตน์ 1
41 สุรเชษฐ์ สุขเจริญ 1
42 ชัยรัตน์ นิติยารมย์ 1
43 อำนาจรัตน์ โสภณธรรมพัฒน์ 1
44 แนบบุญ หุนเจริญ 1
45 สมัชชาย ศรีนนท์ 1
46 อนุชิต จตุรงคปัญญา 1
47 วสันต์ ติระศิริกุล 1
48 กิตติยา จิตต์หมั่น 1
49 ดวงฤดี วงค์ล่ำซำ 1
50 ธีระพงษ์ ประทุมศิริ 1
51 เอกชัย ลีลารัศมี 1
52 วันเฉลิม โปรา 1
53 เขมธนะ สุวพิชญ์ภูมิ, 2522- 1
54 ธีรพงษ์ ประทุมศิริ 1
55 Somchai Jitapunkul 1
56 เทียนชัย ประดิสถายน 1
57 Tienchai Pradisthayon 1
58 Manop Wongsaisuwan 1
59 เอมอร สุวิชาการ 1
60 มานพ วงศ์สายสุวรรณ 1
61 ประเสริฐ ฉอเรืองวิวัฒน์ 1
62 พัดชา สุวรรณภักดี 1
63 วีณา จ่างเจริญ 1
64 พรชัย ธนาคมสาคร 1
65 Pisit Vanichchanunt 1
66 Warakorn Srichavengsup 1
67 กมลาสน์ วรรณคง 1
68 วรัญญา ปลอดจินดา 1
69 นิฏฐิตา เชิดชู 1
70 ฐิติ สิทธิวางค์กูล 1
71 ทวีศักดิ์ สรรเพชุดา 1
72 จุมพฏ ชูสิงห์ 1
73 Norrarat Wattanamongkhol 1
74 Amornmet Pittiyasatean 1
75 Siwaruk Siwamogsatham 1
76 ปรมินทร์ แสงวงษ์งาม, 2522- 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 1
3 2555 1
4 2553 2
5 2551 4
6 2550 4
7 2549 6
8 2548 9
9 2547 8
10 2546 7
11 2545 8
12 2544 15
13 2543 6
14 2542 9
15 2541 2
16 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การปรับปรุงสมรรถนะเทคนิคการปกป้องแบบ p-Cycle สำหรับโครงข่าย WDM ที่ใช้อัตราสายผสม
2 โพรโทคอลไกล่เกลี่ยความผิดพลาดกุญแจรหัสลับด้วยรหัสพาริตีเช็กความหนาแน่นต่ำสำหรับระบบกระจายกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัม
3 โพรโทคอลไกล่เกลี่ยความผิดพลาดกุญแจรหัสลับด้วยรหัสพาริตีเช็กความหนาแน่นต่ำสำหรับระบบกระจายกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัม
4 การปรับปรุงสมรรถนะเทคนิคการปกป้องแบบ p-Cycle สำหรับโครงข่าย WDM ที่ใช้อัตราสายผสม
5 การพัฒนาต้นแบบโมตและส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์สำหรับงานเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
ปี พ.ศ. 2557
6 การควบคุมสัญญาณรบกวนแบบแอคทีฟโดยใช้พาทิเคิลฟิลเตอร์
ปี พ.ศ. 2555
7 การประเมินสมรรถนะค่าเวลาประวิงโดยเฉลี่ยของเทคนิคการแก้ไขการชนแบบ CFP UNI และอัลกอริทึม Modified Tree
ปี พ.ศ. 2553
8 เทคนิคการจองช่องสัญญาณที่มีทราฟฟิกสองกลุ่มสำหรับโพรโทคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลางที่มีคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกัน
9 เทคนิคการจองช่องสัญญาณที่มีทราฟฟิกสองกลุ่มสำหรับโพรโทคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลางที่มึคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
10 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
11 MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
12 การออกแบบและประเมินสมรรถนะของวิธีการแก้ปัญหาการช่วงชิงช่องสัญญาณที่สามารถรองรับคุณภาพการให้บริการ สำหรับทราฟฟิกมัลติมีเดีย ในระบบสื่อสารไร้สายที่มีค่าเวลาประวิงสัมพัทธ์ยาว
13 การออกแบบและประเมินสมรรถนะของวิธีการแก้ปัญหาการช่วงชิงช่องสัญญาณ ที่สามารถรองรับคุณภาพการให้บริการ สำหรับทราฟฟิกมัลติมีเดีย ในระบบสื่อสารไร้สายที่มีค่าเวลาประวิงสัมพัทธ์ยาว
ปี พ.ศ. 2550
14 วิธีการแปลงลาปลาซเบื้องต้น
15 On the Designs of High-Rate Full-Diversity Space-Frequency Codes
16 การพัฒนาเทคนิคการปรับกำลังสำหรับระบบการส่งผ่านหลายสายอากาศในช่องสัญญาณเฟดดิงแบบเรย์ลี
17 เทคนิคการจองช่องสัญญาณที่ใช้โทเค็นหลายอัน สำหรับโพรโทคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลางในระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง
ปี พ.ศ. 2549
18 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
19 การพัฒนาสวิตซ์แพ็กเกตความเร็วสูงโดยใช้เทคนิคเอนเวโลปที่สามารถรับประกันคุณภาพการให้บริการสำหรับทราฟฟิก 2 ประเภท
20 การพัฒนาเทคนิคการส่งข้อมูลความเร็วสูงบนระบบแถบกว้างยิ่งโดยใช้การเข้ารหัสปริภูมิ-เวลา-ความถี่ ร่วมกับการมัลติเพลกซ์แบบแบ่งความถี่เชิงตั้งฉาก
21 เทคนิคการจองช่องสัญญาณที่ใช้โทเค็นหลายอัน สำหรับโพรโทคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลาง ในระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง : รายงานผลการวิจัย
22 เอพีพีดีมอดูเลเทอร์สำหรับการมอดูเลตเชิงปริภูมิและเวลาแบบยูนิทารีเชิงผลต่างที่เข้ารหัสเทอร์โบ
23 เทคนิคการจองช่องสัญญาณที่ใช้โทเค็นหลายอัน สำหรับโพรโทคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลางในระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง
ปี พ.ศ. 2548
24 การศึกษาระดับของการปกป้องการบริการสำหรับทราฟฟิกยูนิคาสต์ในโครงข่าย WDM
25 การปรับกำลังในทางปริภูมิและเวลาสำหรับการมอดูเลตแบบ BPSK และรหัสทางปริภูมิ-เวลา แบบอะลามูติบนช่องสัญญาณแบบเรย์ลีเฟดดิง
26 อัลกอริทึมการจัดกำหนดการสำหรับการจัดสรรบริการในเซลล์สวิตช์ที่พิจารณาลำดับความสำคัญของเซลล์
27 การศึกษาสมรรถนะทางด้านการประวิงเวลาของระเบียบวิธีการจองช่องสัญญาณในระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง
28 การปรับปรุงสวิตแพ็กเกตที่สามารถทราฟฟิกสองประเภท และรับประกันคุณภาพการให้บริการ โดยเทคนิคเอนเวโลปและการจัดการบัฟเฟอร์
29 การจัดสรรเส้นทางเชิงความยาวคลื่นและการป้องกันโครงข่ายจากความขัดข้องหนึ่งข่ายเชื่อมโยงบนโครงข่าย WDM สำหรับทราฟฟิกชนิดมัลติคาสต์
30 เทคนิคการจองช่องสัญญาณสำหรับโพรโทคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลางในระบบสื่อสารไร้สาย กรณีที่มีผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
31 การจัดการบัฟเฟอร์ร่วมสำหรับการควบคุมความคับคั่งในโครงข่ายเอทีเอ็ม
32 ปัญหาการบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
33 เทคนิคการจองช่องสัญญาณที่ใช้โทเค็นหลายอันสำหรับโพรโทคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลางในระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง
34 การออกแบบโครงข่าย WDM เพื่อรองรับมัลติคาสต์ทราฟฟิกที่คำนึงถึงการป้องกันโครงข่ายเมื่อหนึ่งข่ายเชื่อมโยงได้รับความเสียหาย
35 การเข้ารหัสปริภูมิ-เวลาแบบบล็อกเชิงดิฟเฟอเรนเชียล ร่วมกับโอเอฟดีเอ็มสำหรับการสื่อสารไร้สาย
36 นโยบายการจองทรังค์อย่างยุติธรรมในการควบคุมการตอบรับการเรียก โดยใช้ทฤษฎีเกมความร่วมมือ
37 การมอดูเลตแบบปริภูมิ-เวลาเชิงดิฟเฟอเรนเชียลที่เข้ารหัสเทอร์โบสำหรับช่องสัญญาณเฟดดิงแบบมีสหสัมพันธ์ทางเวลา
38 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
39 การพัฒนากรรมวิธีการจองช่องสัญญาณแบบใหม่สำหรับระบบสื่อสารไร้สาย
40 การมอดูเลตแบบปริภูมิ-เวลาเชิงดิฟเฟอเรนเชียลที่เข้ารหัสเทอร์โบ สำหรับช่องสัญญาณเฟดดิงแบบมีสหสัมพันธ์ทางเวลา
ปี พ.ศ. 2546
41 การปรับปรุงแถวคอยปฏิทินสำหรับการจำลองแบบเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง
42 การควบคุมการตอบรับการเรียกโดยใช้ความน่าจะเป็นจำกัดการเข้าถึงในโครงข่ายหลายบริการ
43 การวิเคราะห์การประวิงเวลาของระเบียบวิธีแก้ไขการแย่งเข้าถึงตัวกลาง ในระบบการสื่อสารไร้สาย
44 การออกแบบโครงข่าย WDM สำหรับทราฟฟิกมัลติคาสต์โดยใช้โทโปโลยีแบบวงแหวนที่สามารถปกป้องความเสียหายของหนึ่งข่ายเชื่อมโยง
45 การพัฒนาอัลกอริทึมถอดรหัสเทอร์โบ สำหรับช่องสัญญาณแบบมาร์คอฟสองสถานะ ที่มีสัญญาณรบกวนแบบเกาส์โดยใช้ตัวตรวจวัดเบิรสต์
46 เทคนิคการปรับปรุงสมรรถนะของระบบ OFDM โดยการเลือกอีควอไลเซอร์หรือเทคนิคการหักล้าง
47 การศึกษาสมรรถนะของระบบ ATM ที่มีการใช้วิธีการควบคุมความคับคั่ง 2 รูปแบบคือ EFCI และ EERICA ภายในโครงข่ายเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2545
48 การปรับปรุงวิธีการหักล้างสัญญาณแทรกสอดแบบวนซ้ำชนิดซอฟต์ สำหรับระบบซีดีเอ็มเอแบบซิงโครนัสที่ใช้รหัสเทอร์โบ
49 การพัฒนาเทคนิคการออกแบบโทโปโลยีของเครือข่าย WDM ที่สามารถป้องกันการเสียหายของหนึ่งข่ายเชื่อมโยง
50 การพัฒนาอัลกอริทึมถอดรหัสเทอร์โบสำหรับช่องสัญญาณแบบมาร์คอฟสองสถานะที่มีสัญญาณรบกวนแบบเกาส์โดยใช้ตัวตรวจวัดเบิรสต์
51 การพัฒนากรรมวิธีการจองช่องสัญญาณแบบใหม่ สำหรับระบบสื่อสารไร้สาย : รายงานผลการวิจัย
52 การพัฒนาอัลกอริทึมถอดรหัสเทอร์โบ สำหรับช่องสัญญาณแบบมาร์คอฟสองสถานะที่มี สัญญาณรบกวนแบบเกาส์โดยใช้ตัวตรวจวัดเบิรสต์
53 การพัฒนากรรมวิธีการจองช่องสัญญาณแบบใหม่สำหรับระบบสื่อสารไร้สาย
54 การออกแบบโปรโทคอลในการเข้าใช้ตัวกลางแบบหลายช่องสัญญาณ สำหรับบริการข้อมูลประเภทเสียงและดาต้าในระบบสื่อสารไร้สาย
55 การศึกษาวิธีการเข้าใช้ช่องสัญญาณจากหลายทางสำหรับการให้บริการเสียงและดาต้าในระบบสื่อสารไร้สาย
ปี พ.ศ. 2544
56 การตรวจวัดเบิรสต์สำหรับการถอดรหัสเทอร์โบบนช่องสัญญาณแบบมาร์คอฟสองสถานะที่มีสัญญาณรบกวนแบบเกาส์
57 อัลกอริทึมสำหรับการจัดสรรโมบายล์เอเจนต์ในระบบการสืบค้นข้อมูล
58 กรรมวิธีดีเทกลูปและแก้ลูปสำหรับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้โพรโทคอล RIP
59 การศึกษาวิธีการควบคุมความแออัดของข้อมูลแบบ ABR ใน ATMเน็ทเวอร์ค
60 การศึกษาวิธีการเข้าใช้ช่องสัญญาณจากหลายทางสำหรับการให้บริการเสียงและดาต้าในระบบสื่อสารไร้สาย : รายงานผลการวิจัย
61 การออกแบบโพรโทคอลในการเข้าใช้ตัวกลางแบบหลายช่องสัญญาณสำหรับบริการข้อมูลประเภทเสียงและดาต้าในระบบสื่อสารไร้สาย
62 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการออกแบบโครงข่าย WDM บนพื้นฐานโครงสร้างรูปวงหวนหลายวง ที่สามารถปกป้องความเสียหายของข่ายเชื่อมโยง
63 การออกแบบการควบคุมการเข้าถึงตัวกลางสำหรับบริการมัลติมีเดีย ในโครงข่ายวงแหวนทางแสงที่มีการมัลติเพลกซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น
64 การวิเคราะห์สมรรถนะของการควบคุมการเข้าถึงหลายทาง สำหรับการร่วมบริการเสียงและข้อมูลในระบบสื่อสารไร้สาย
65 เทคนิคการแปลงอัตราการส่งจากเซลล์เป็นเฟรม สำหรับกระบวนการควบคุมการไหลของทีซีพีบนบริการแบบเอบีอาร์ ในโครงข่ายเอทีเอ็ม
66 การเลือกวงแหวน การจัดเส้นทาง และการจัดสรรความยาวคลื่นในโครงข่ายแบบหลายความยาวคลื่น ที่มีการป้องกันโครงข่ายเชื่อมโยงหนึ่งเสียหาย
67 การออกแบบโปรโทคอลในการเข้าใช้ตัวกลางแบบหลายช่องสัญญาณ สำหรับบริการข้อมูลประเภทเสียงและดาต้าในระบบสื่อสารไร้สาย
68 การศึกษาวิธีการเข้าใช้ช่องสัญญาณจากหลายทางสำหรับการให้บริการเสียงและดาต้าในระบบสื่อสารไร้สาย
69 การศึกษาวิธีการควบคุมความแออัดของข้อมูลแบบ ABR ใน ATM เน็ทเวอร์ค
70 การประยุกต์ใช้วิธีสังยุคเฟสแสงในโครงข่ายเส้นใยแสง
ปี พ.ศ. 2543
71 โพรโทคอลการควบคุมการเข้าถึงตัวกลางแบบใหม่บนพื้นฐานของวิธีที่มีการแข่งขันและไม่มีการแข่งขันสำหรับบริการแบบมัลติมีเดียในระบบการสื่อสารไร้สาย
72 การออกแบบโพรโทคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลางแบบหลายช่องสัญญาณสำหรับบริการเสียงและข้อมูลร่วมกันในระบบสื่อสารไร้สาย
73 โครงการ การศึกษาวิธีการควบคุมความแออัดของข้อมูลแบบ ABR ใน ATM เน็ทเวอร์ค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
74 การออกแบบโครงข่าย WDM แบบเมชที่มีระบบการป้องกันความเสียหาย
75 การศึกษาวิธีการควบคุมความแออัดของข้อมูลแบบ ABR ใน ATM เน็ทเวอร์ค
76 การศึกษาวิธีการควบคุมปริมาณการส่งข้อมูลแบบ ABR ใน ATM เน็ทเวอร์ค
ปี พ.ศ. 2542
77 การศึกษาวิธีการควบคุมปริมาณการส่งข้อมูลแบบ ABR ใน ATM เน็ทเวอร์ค : รายงานผลการวิจัย
78 การจัดสรรเส้นทางและความยาวคลื่นในโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบหลายความยาวคลื่นที่มีโครงสร้างเป็นรูปวงแหวน 1 วง และแบบวงแหวนหลายวง
79 การออกแบบโครงข่าย WDM ที่สามารถจัดสรรเส้นทางใหม่เมื่อมีความเสียหายหนึ่งข่ายเชื่อมโยง
80 การปรับปรุงอัลกอริทึมอี-เอฟเอ็มเอ็มอาร์เอ สำหรับบริการเอบีอาร์ในโครงข่ายเอทีเอ็ม
81 การประยุกต์การจัดสรรเส้นทางและความยาวคลื่นของโครงข่ายใยแก้วนำแสงระบบหลายความยาวคลื่นที่มีโครงสร้างแบบวงแหวนให้กับโครงสร้างแแบบเมช
82 การศึกษาสมรรถนะของระบบ ATM ที่มีการใช้วิธีการควบคุมความคับคั่ง 2 รูปแบบคือ EFIC และ ERICA ภายในโครงข่ายเดียวกัน: รายงานฉบับสมบูรณ์
83 การศึกษาวิธีการควบคุมปริมาณการส่งข้อมูลแบบ ABR ใน ATM เน็ทเวอร์ค
84 การศึกษาสมรรถนะของระบบ ATM ที่มีการใช้วิธีการควบคุมความคับคั่ง 2 รูปแบบคือ EFCI และ EERICA ภายในโครงข่ายเดียวกัน
85 การศึกษาสมรรถนะของระบบ ATM ที่มีการใช้วิธีการควบคุมความคับคั่ง 2 รูปแบบ คือ EFCI และ ERICA ภายในโครงข่ายเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2541
86 การออกแบบระบบการรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทย
87 การรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทยโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะบ่งความต่าง