ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลัญจกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8
2 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 7
3 สุวิทย์ นาคพีระยุทธ 7
4 สมชาย จิตะพันธ์กุล 5
5 พิสิฐ วนิชชานันท์ 5
6 ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ 4
7 ศักดิ์ เสกขุนทด 4
8 วรากร ศรีเชวงทรัพย์ 4
9 สุภาวดี อร่ามวิทย์ 4
10 Lunchakorn Wuttisittikulkij 4
11 นรรัตน์ วัฒนมงคล 3
12 วาทิต เบญจพลกุล 3
13 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 3
14 ปรมินทร์ แสงวงษ์งาม 3
15 ทับทิม อ่างแก้ว 3
16 ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ 3
17 พสุ แก้วปลั่ง 3
18 นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย 3
19 วิทยากร อัศดรวิเศษ 3
20 ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 3
21 กมล เขมะรังษี 2
22 ธราธร พรมสะอาด 2
23 พงศธร เศรษฐีธร 2
24 ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 2
25 พุฒิพงศ์ ศรแผลง 2
26 Kampol Woradit 2
27 ณัฐ กาญจนศิริ 2
28 ดวงฤดี วรสุชีพ 2
29 Paramin Sangwongngam 2
30 ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช 2
31 กำพล วรดิษฐ์ 2
32 อมรเมธ พิทยาเสถียร 2
33 นิฏฐิตา เชิดชู 1
34 วรัญญา ปลอดจินดา 1
35 ปรมินทร์ แสงวงษ์งาม, 2522- 1
36 เขมธนะ สุวพิชญ์ภูมิ, 2522- 1
37 ฐิติ สิทธิวางค์กูล 1
38 จุมพฏ ชูสิงห์ 1
39 Amornmet Pittiyasatean 1
40 Siwaruk Siwamogsatham 1
41 ศิริชัย อารีวานิช 1
42 ทวีศักดิ์ สรรเพชุดา 1
43 กมลาสน์ วรรณคง 1
44 อำนาจรัตน์ โสภณธรรมพัฒน์ 1
45 วรางรัตน์ วัฒนวรากุล 1
46 ชโลธร ชนะสงค์ 1
47 สงกรานต์ กันทวงศ์ 1
48 สุรเชษฐ์ สุขเจริญ 1
49 อัครพล ธนสรวิศ 1
50 อัครเดช บุคคลประเสริฐ 1
51 บุญช่วง ตันสุเทพวีรวงศ์ 1
52 ชัยรัตน์ นิติยารมย์ 1
53 Norrarat Wattanamongkhol 1
54 เจริญชัย บวรธรรมรัตน์ 1
55 ดวงฤดี วงค์ล่ำซำ 1
56 สมัชชาย ศรีนนท์ 1
57 อนุชิต จตุรงคปัญญา 1
58 วสันต์ ติระศิริกุล 1
59 กิตติยา จิตต์หมั่น 1
60 ธีระพงษ์ ประทุมศิริ 1
61 แนบบุญ หุนเจริญ 1
62 ธีรพงษ์ ประทุมศิริ 1
63 เอกชัย ลีลารัศมี 1
64 วันเฉลิม โปรา 1
65 พัดชา สุวรรณภักดี 1
66 วีณา จ่างเจริญ 1
67 Tienchai Pradisthayon 1
68 Manop Wongsaisuwan 1
69 เอมอร สุวิชาการ 1
70 Pisit Vanichchanunt 1
71 เทียนชัย ประดิสถายน 1
72 Somchai Jitapunkul 1
73 พรชัย ธนาคมสาคร 1
74 ประเสริฐ ฉอเรืองวิวัฒน์ 1
75 มานพ วงศ์สายสุวรรณ 1
76 Warakorn Srichavengsup 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 1
3 2555 1
4 2553 2
5 2551 4
6 2550 3
7 2549 5
8 2548 9
9 2547 7
10 2546 5
11 2545 4
12 2544 12
13 2543 4
14 2542 7
15 2541 2
16 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การปรับปรุงสมรรถนะเทคนิคการปกป้องแบบ p-Cycle สำหรับโครงข่าย WDM ที่ใช้อัตราสายผสม
2 โพรโทคอลไกล่เกลี่ยความผิดพลาดกุญแจรหัสลับด้วยรหัสพาริตีเช็กความหนาแน่นต่ำสำหรับระบบกระจายกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัม
3 โพรโทคอลไกล่เกลี่ยความผิดพลาดกุญแจรหัสลับด้วยรหัสพาริตีเช็กความหนาแน่นต่ำสำหรับระบบกระจายกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัม
4 การปรับปรุงสมรรถนะเทคนิคการปกป้องแบบ p-Cycle สำหรับโครงข่าย WDM ที่ใช้อัตราสายผสม
5 การพัฒนาต้นแบบโมตและส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์สำหรับงานเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
ปี พ.ศ. 2557
6 การควบคุมสัญญาณรบกวนแบบแอคทีฟโดยใช้พาทิเคิลฟิลเตอร์
ปี พ.ศ. 2555
7 การประเมินสมรรถนะค่าเวลาประวิงโดยเฉลี่ยของเทคนิคการแก้ไขการชนแบบ CFP UNI และอัลกอริทึม Modified Tree
ปี พ.ศ. 2553
8 เทคนิคการจองช่องสัญญาณที่มีทราฟฟิกสองกลุ่มสำหรับโพรโทคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลางที่มีคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกัน
9 เทคนิคการจองช่องสัญญาณที่มีทราฟฟิกสองกลุ่มสำหรับโพรโทคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลางที่มึคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
10 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
11 MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
12 การออกแบบและประเมินสมรรถนะของวิธีการแก้ปัญหาการช่วงชิงช่องสัญญาณที่สามารถรองรับคุณภาพการให้บริการ สำหรับทราฟฟิกมัลติมีเดีย ในระบบสื่อสารไร้สายที่มีค่าเวลาประวิงสัมพัทธ์ยาว
13 การออกแบบและประเมินสมรรถนะของวิธีการแก้ปัญหาการช่วงชิงช่องสัญญาณ ที่สามารถรองรับคุณภาพการให้บริการ สำหรับทราฟฟิกมัลติมีเดีย ในระบบสื่อสารไร้สายที่มีค่าเวลาประวิงสัมพัทธ์ยาว
ปี พ.ศ. 2550
14 วิธีการแปลงลาปลาซเบื้องต้น
15 On the Designs of High-Rate Full-Diversity Space-Frequency Codes
16 การพัฒนาเทคนิคการปรับกำลังสำหรับระบบการส่งผ่านหลายสายอากาศในช่องสัญญาณเฟดดิงแบบเรย์ลี
ปี พ.ศ. 2549
17 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
18 การพัฒนาสวิตซ์แพ็กเกตความเร็วสูงโดยใช้เทคนิคเอนเวโลปที่สามารถรับประกันคุณภาพการให้บริการสำหรับทราฟฟิก 2 ประเภท
19 การพัฒนาเทคนิคการส่งข้อมูลความเร็วสูงบนระบบแถบกว้างยิ่งโดยใช้การเข้ารหัสปริภูมิ-เวลา-ความถี่ ร่วมกับการมัลติเพลกซ์แบบแบ่งความถี่เชิงตั้งฉาก
20 เทคนิคการจองช่องสัญญาณที่ใช้โทเค็นหลายอัน สำหรับโพรโทคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลาง ในระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง : รายงานผลการวิจัย
21 เอพีพีดีมอดูเลเทอร์สำหรับการมอดูเลตเชิงปริภูมิและเวลาแบบยูนิทารีเชิงผลต่างที่เข้ารหัสเทอร์โบ
ปี พ.ศ. 2548
22 การศึกษาระดับของการปกป้องการบริการสำหรับทราฟฟิกยูนิคาสต์ในโครงข่าย WDM
23 การปรับกำลังในทางปริภูมิและเวลาสำหรับการมอดูเลตแบบ BPSK และรหัสทางปริภูมิ-เวลา แบบอะลามูติบนช่องสัญญาณแบบเรย์ลีเฟดดิง
24 อัลกอริทึมการจัดกำหนดการสำหรับการจัดสรรบริการในเซลล์สวิตช์ที่พิจารณาลำดับความสำคัญของเซลล์
25 การศึกษาสมรรถนะทางด้านการประวิงเวลาของระเบียบวิธีการจองช่องสัญญาณในระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง
26 การปรับปรุงสวิตแพ็กเกตที่สามารถทราฟฟิกสองประเภท และรับประกันคุณภาพการให้บริการ โดยเทคนิคเอนเวโลปและการจัดการบัฟเฟอร์
27 การจัดสรรเส้นทางเชิงความยาวคลื่นและการป้องกันโครงข่ายจากความขัดข้องหนึ่งข่ายเชื่อมโยงบนโครงข่าย WDM สำหรับทราฟฟิกชนิดมัลติคาสต์
28 เทคนิคการจองช่องสัญญาณสำหรับโพรโทคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลางในระบบสื่อสารไร้สาย กรณีที่มีผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
29 การจัดการบัฟเฟอร์ร่วมสำหรับการควบคุมความคับคั่งในโครงข่ายเอทีเอ็ม
30 ปัญหาการบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
31 เทคนิคการจองช่องสัญญาณที่ใช้โทเค็นหลายอันสำหรับโพรโทคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลางในระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง
32 การออกแบบโครงข่าย WDM เพื่อรองรับมัลติคาสต์ทราฟฟิกที่คำนึงถึงการป้องกันโครงข่ายเมื่อหนึ่งข่ายเชื่อมโยงได้รับความเสียหาย
33 การเข้ารหัสปริภูมิ-เวลาแบบบล็อกเชิงดิฟเฟอเรนเชียล ร่วมกับโอเอฟดีเอ็มสำหรับการสื่อสารไร้สาย
34 นโยบายการจองทรังค์อย่างยุติธรรมในการควบคุมการตอบรับการเรียก โดยใช้ทฤษฎีเกมความร่วมมือ
35 การมอดูเลตแบบปริภูมิ-เวลาเชิงดิฟเฟอเรนเชียลที่เข้ารหัสเทอร์โบสำหรับช่องสัญญาณเฟดดิงแบบมีสหสัมพันธ์ทางเวลา
36 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
37 การมอดูเลตแบบปริภูมิ-เวลาเชิงดิฟเฟอเรนเชียลที่เข้ารหัสเทอร์โบ สำหรับช่องสัญญาณเฟดดิงแบบมีสหสัมพันธ์ทางเวลา
ปี พ.ศ. 2546
38 การปรับปรุงแถวคอยปฏิทินสำหรับการจำลองแบบเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง
39 การควบคุมการตอบรับการเรียกโดยใช้ความน่าจะเป็นจำกัดการเข้าถึงในโครงข่ายหลายบริการ
40 การวิเคราะห์การประวิงเวลาของระเบียบวิธีแก้ไขการแย่งเข้าถึงตัวกลาง ในระบบการสื่อสารไร้สาย
41 การออกแบบโครงข่าย WDM สำหรับทราฟฟิกมัลติคาสต์โดยใช้โทโปโลยีแบบวงแหวนที่สามารถปกป้องความเสียหายของหนึ่งข่ายเชื่อมโยง
42 เทคนิคการปรับปรุงสมรรถนะของระบบ OFDM โดยการเลือกอีควอไลเซอร์หรือเทคนิคการหักล้าง
ปี พ.ศ. 2545
43 การปรับปรุงวิธีการหักล้างสัญญาณแทรกสอดแบบวนซ้ำชนิดซอฟต์ สำหรับระบบซีดีเอ็มเอแบบซิงโครนัสที่ใช้รหัสเทอร์โบ
44 การพัฒนาเทคนิคการออกแบบโทโปโลยีของเครือข่าย WDM ที่สามารถป้องกันการเสียหายของหนึ่งข่ายเชื่อมโยง
45 การพัฒนาอัลกอริทึมถอดรหัสเทอร์โบสำหรับช่องสัญญาณแบบมาร์คอฟสองสถานะที่มีสัญญาณรบกวนแบบเกาส์โดยใช้ตัวตรวจวัดเบิรสต์
46 การพัฒนากรรมวิธีการจองช่องสัญญาณแบบใหม่ สำหรับระบบสื่อสารไร้สาย : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
47 การตรวจวัดเบิรสต์สำหรับการถอดรหัสเทอร์โบบนช่องสัญญาณแบบมาร์คอฟสองสถานะที่มีสัญญาณรบกวนแบบเกาส์
48 อัลกอริทึมสำหรับการจัดสรรโมบายล์เอเจนต์ในระบบการสืบค้นข้อมูล
49 กรรมวิธีดีเทกลูปและแก้ลูปสำหรับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้โพรโทคอล RIP
50 การศึกษาวิธีการควบคุมความแออัดของข้อมูลแบบ ABR ใน ATMเน็ทเวอร์ค
51 การศึกษาวิธีการเข้าใช้ช่องสัญญาณจากหลายทางสำหรับการให้บริการเสียงและดาต้าในระบบสื่อสารไร้สาย : รายงานผลการวิจัย
52 การออกแบบโพรโทคอลในการเข้าใช้ตัวกลางแบบหลายช่องสัญญาณสำหรับบริการข้อมูลประเภทเสียงและดาต้าในระบบสื่อสารไร้สาย
53 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการออกแบบโครงข่าย WDM บนพื้นฐานโครงสร้างรูปวงหวนหลายวง ที่สามารถปกป้องความเสียหายของข่ายเชื่อมโยง
54 การออกแบบการควบคุมการเข้าถึงตัวกลางสำหรับบริการมัลติมีเดีย ในโครงข่ายวงแหวนทางแสงที่มีการมัลติเพลกซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น
55 การวิเคราะห์สมรรถนะของการควบคุมการเข้าถึงหลายทาง สำหรับการร่วมบริการเสียงและข้อมูลในระบบสื่อสารไร้สาย
56 เทคนิคการแปลงอัตราการส่งจากเซลล์เป็นเฟรม สำหรับกระบวนการควบคุมการไหลของทีซีพีบนบริการแบบเอบีอาร์ ในโครงข่ายเอทีเอ็ม
57 การเลือกวงแหวน การจัดเส้นทาง และการจัดสรรความยาวคลื่นในโครงข่ายแบบหลายความยาวคลื่น ที่มีการป้องกันโครงข่ายเชื่อมโยงหนึ่งเสียหาย
58 การประยุกต์ใช้วิธีสังยุคเฟสแสงในโครงข่ายเส้นใยแสง
ปี พ.ศ. 2543
59 โพรโทคอลการควบคุมการเข้าถึงตัวกลางแบบใหม่บนพื้นฐานของวิธีที่มีการแข่งขันและไม่มีการแข่งขันสำหรับบริการแบบมัลติมีเดียในระบบการสื่อสารไร้สาย
60 การออกแบบโพรโทคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลางแบบหลายช่องสัญญาณสำหรับบริการเสียงและข้อมูลร่วมกันในระบบสื่อสารไร้สาย
61 โครงการ การศึกษาวิธีการควบคุมความแออัดของข้อมูลแบบ ABR ใน ATM เน็ทเวอร์ค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
62 การออกแบบโครงข่าย WDM แบบเมชที่มีระบบการป้องกันความเสียหาย
ปี พ.ศ. 2542
63 การศึกษาวิธีการควบคุมปริมาณการส่งข้อมูลแบบ ABR ใน ATM เน็ทเวอร์ค : รายงานผลการวิจัย
64 การจัดสรรเส้นทางและความยาวคลื่นในโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบหลายความยาวคลื่นที่มีโครงสร้างเป็นรูปวงแหวน 1 วง และแบบวงแหวนหลายวง
65 การออกแบบโครงข่าย WDM ที่สามารถจัดสรรเส้นทางใหม่เมื่อมีความเสียหายหนึ่งข่ายเชื่อมโยง
66 การปรับปรุงอัลกอริทึมอี-เอฟเอ็มเอ็มอาร์เอ สำหรับบริการเอบีอาร์ในโครงข่ายเอทีเอ็ม
67 การประยุกต์การจัดสรรเส้นทางและความยาวคลื่นของโครงข่ายใยแก้วนำแสงระบบหลายความยาวคลื่นที่มีโครงสร้างแบบวงแหวนให้กับโครงสร้างแแบบเมช
68 การศึกษาสมรรถนะของระบบ ATM ที่มีการใช้วิธีการควบคุมความคับคั่ง 2 รูปแบบคือ EFIC และ ERICA ภายในโครงข่ายเดียวกัน: รายงานฉบับสมบูรณ์
69 การศึกษาสมรรถนะของระบบ ATM ที่มีการใช้วิธีการควบคุมความคับคั่ง 2 รูปแบบ คือ EFCI และ ERICA ภายในโครงข่ายเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2541
70 การออกแบบระบบการรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทย
71 การรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทยโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะบ่งความต่าง