ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณา เจริญใจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาหอมแดงเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์สปา
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาฤทธิ์ไฟโตเอสโตรเจนจากสมุนไพรพื้นบ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
3 ความเห็นของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ D4L+P
ปี พ.ศ. 2553
4 ระบบจัดการเรียนการสอนแบบ Moodle ในการเรียนการสอน เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5 การสกัด แยกบริสุทธิ์ และศึกษาความคงตัวทางเคมี ของสารสกัด สมุนไพรเพื่อรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่
6 การศึกษาผลของน้ำนมราชสีห์เล็กต่อการป้องกันเซลล์ตับเพาะเลี้ยงจากภาวะ oxidative stress
ปี พ.ศ. 2552
7 โครงการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรยาแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2550
8 การพัฒนาตำรับยาเม็ดฟองฟู่เอนไซม์ชีวภาพกำจัดกลิ่นก๊าชแอมโมเนียจากการย่อยสลายอินทรียวัตถุ
ปี พ.ศ. 2546
9 การศึกษาความสามารถในการจับกับเอสโตรเจนรีเซบเตอร์ของส่วนสกัดจากพืชสมุนไพรกลุ่มไฟโตเอสโตรเจนโดยวิธี Fluorescence polarization
ปี พ.ศ. 2539
10 โครงการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอไรด์ ด้วยวิธีทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา