ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักขณา เติมศิริกุลชัย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ลักขณา เติมสิริกุลชัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับการบริโภคขนมขบเคี้ยวในนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2552
3 การดำเนินงานควบคุมยาสูบตามองค์ประกอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2551
4 กระบวนการบริการของคลินิกอดบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดรัฐและเอกชน
ปี พ.ศ. 2542
5 ผู้นำทางสาธารณสุขมูลฐานในชนบทไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
ปี พ.ศ. 2541
6 วิเคราะห์องค์กรส่งเสริมสุขภาพดีเด่น : บทเรียนเพื่อการพัฒนา
7 การส่งเสริมสุขภาพขององค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษา "ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย"
8 สู่ศตวรรษใหม่ของการส่งเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2540
9 การศึกษาพฤติกรรมและเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในกลุ่มเยาวชน แม่บ้านและคนงานในโรงงาน
ปี พ.ศ. 2529
10 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 ผู้นำทางสาธารณสุขมูลฐานในชนบทไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้นำที่ประสบความสำเร็จ