ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ละอองทิพย์ เหมะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 คัคนางค์ มณีศรี 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
5 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
7 ธวัชชัย สันติสุข 1
8 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
9 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
10 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
12 วิไล ชินธเนศ 1
13 Somying Tumwasorn 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
15 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
17 อุทัย บุญประเสริฐ 1
18 สำเริง แย้มโสภี 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
21 สุวิชา ทองสิมา 1
22 ไววิทย์ พุทธารี 1
23 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
24 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
25 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
26 Pornpimol Muanjai 1
27 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
28 Varunee Padmasankh 1
29 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
30 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
31 สิริพร สิวราวุฒิ 1
32 สมพร พรมดี 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
34 สายฝน ควรผดุง 1
35 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
36 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
37 วาสนา เสียงดัง 1
38 วัลลภ แย้มเหมือน 1
39 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
40 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
41 Sumphan Wongseripipatana 1
42 Panee Boonthavi 1
43 Kittisak Likhitwitayawuid 1
44 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
45 วัฒนชัย สมิทธากร 1
46 Jaitip Paiboon 1
47 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
48 Garnpimol C. Ritthidej 1
49 Supa Chantharasakul 1
50 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
51 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
52 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
53 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
54 มยุรี ตันติสิระ 1
55 Vimolmas Lipipun 1
56 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
57 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
58 Wilai Anomasiri 1
59 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
60 Boonchai Sangpetngam 1
61 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
62 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
63 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
64 Walaisiri Muangsiri 1
65 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
67 Chalermpol Leevailoj 1
68 ศิริชัย ศิริกายะ 1
69 Vanida Chantarateptawan 1
70 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
71 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
72 กาญจนา แก้วเทพ 1
73 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
74 Srilert Chotpantarat 1
75 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
76 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
77 Rajalida Lipikorn 1
78 Yeshey Penjor 1
79 กำจัด มงคลกุล 1
80 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
81 สุมิตรา พูลทอง 1
82 รุ่งราวี ทองกันยา 1
83 ชอุ่ม มลิลา 1
84 ๋Janes, Gavin W. 1
85 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
86 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
87 นภสร โกวรรธนะกุล 1
88 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
89 Chonticha Srisawang 1
90 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
91 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
92 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
93 Phanphen Wattanaarsakit 1
94 วินัย งามแสง 1
95 ประคอง ชอบเสียง 1
96 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
97 Naiyana Chaiyabutr 1
98 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
99 Puttipongse Varavudhi 1
100 Kitpramuk Tantayaporn 1
101 Ampa Luiengpirom 1
102 บรรจง คณะวรรณ 1
103 Sompol Sanguanrungsirikul 1
104 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
105 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
106 พรรณี กาญจนพลู 1
107 Chakkaphan Sutthirat 1
108 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
109 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
110 สุมา เมืองใย 1
111 วิมล เหมะจันทร 1
112 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
113 Jittima Chatchawansaisin 1
114 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
115 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
116 สุวดี ยาป่าคาย 1
117 Suchin Arunsawatwong 1
118 Thanathon Sesuk 1
119 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
120 ศุกันยา ห้วยผัด 1
121 กระมล ทองธรรมชาติ 1
122 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
123 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
124 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
125 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
126 ประธาน ดาบเพชร 1
127 Thada Jirajaras 1
128 อวย เกตุสิงห์ 1
129 กมลชนก ยวดยง 1
130 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
131 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
132 สมชัย วัฒนการุณ 1
133 Pantharee Boonsatorn 1
134 Waraporn Siriterm 1
135 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
136 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
137 Kasidit Nootong 1
138 Anawatch Mitpratan 1
139 Chayaporn Supachartwong 1
140 สิทธิพร แอกทอง 1
141 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
142 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
143 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
144 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
145 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
146 Acom Sornsute 1
147 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
148 Chariya Uiyyasathian 1
149 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
150 เอกชัย อดุลยธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2532 1