ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ละอองทิพย์ เหมะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
3 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
5 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
6 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
7 Somying Tumwasorn 1
8 อุทัย บุญประเสริฐ 1
9 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
10 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
12 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
13 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
14 Chalermpol Leevailoj 1
15 ศิริชัย ศิริกายะ 1
16 Boonchai Sangpetngam 1
17 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
19 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
22 วัลลภ แย้มเหมือน 1
23 สำเริง แย้มโสภี 1
24 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
25 สุวิชา ทองสิมา 1
26 สมพร พรมดี 1
27 สายฝน ควรผดุง 1
28 สิริพร สิวราวุฒิ 1
29 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
30 ธวัชชัย สันติสุข 1
31 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
32 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
33 Srilert Chotpantarat 1
34 คัคนางค์ มณีศรี 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
38 วิไล ชินธเนศ 1
39 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
40 บรรจง คณะวรรณ 1
41 Sompol Sanguanrungsirikul 1
42 Ampa Luiengpirom 1
43 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
44 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
45 มยุรี ตันติสิระ 1
46 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
47 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
48 Kitpramuk Tantayaporn 1
49 Naiyana Chaiyabutr 1
50 วิมล เหมะจันทร 1
51 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
52 สุมา เมืองใย 1
53 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
54 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
55 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
56 Puttipongse Varavudhi 1
57 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
58 Vimolmas Lipipun 1
59 Wilai Anomasiri 1
60 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
61 วัฒนชัย สมิทธากร 1
62 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
63 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
64 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
65 กาญจนา แก้วเทพ 1
66 Vanida Chantarateptawan 1
67 Jaitip Paiboon 1
68 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
69 Panee Boonthavi 1
70 Garnpimol C. Ritthidej 1
71 Supa Chantharasakul 1
72 Sumphan Wongseripipatana 1
73 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
74 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
75 Kittisak Likhitwitayawuid 1
76 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
77 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
78 Jittima Chatchawansaisin 1
79 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
80 Chayaporn Supachartwong 1
81 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
82 Chonticha Srisawang 1
83 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
84 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
85 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
86 สิทธิพร แอกทอง 1
87 Anawatch Mitpratan 1
88 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
89 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
90 Chariya Uiyyasathian 1
91 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
92 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
93 Kasidit Nootong 1
94 Waraporn Siriterm 1
95 วินัย งามแสง 1
96 Phanphen Wattanaarsakit 1
97 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
98 ประคอง ชอบเสียง 1
99 ชอุ่ม มลิลา 1
100 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
101 Chakkaphan Sutthirat 1
102 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
103 พรรณี กาญจนพลู 1
104 ๋Janes, Gavin W. 1
105 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
106 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
107 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
108 นภสร โกวรรธนะกุล 1
109 กำจัด มงคลกุล 1
110 Yeshey Penjor 1
111 รุ่งราวี ทองกันยา 1
112 สุมิตรา พูลทอง 1
113 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
114 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
115 Rajalida Lipikorn 1
116 เอกชัย อดุลยธรรม 1
117 Walaisiri Muangsiri 1
118 Thada Jirajaras 1
119 ประธาน ดาบเพชร 1
120 กมลชนก ยวดยง 1
121 อวย เกตุสิงห์ 1
122 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
123 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
124 Varunee Padmasankh 1
125 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
126 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
127 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
128 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
129 ไววิทย์ พุทธารี 1
130 Pornpimol Muanjai 1
131 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
132 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
133 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
134 Pantharee Boonsatorn 1
135 สมชัย วัฒนการุณ 1
136 ศุกันยา ห้วยผัด 1
137 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
138 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
139 Acom Sornsute 1
140 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
141 กระมล ทองธรรมชาติ 1
142 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
143 Suchin Arunsawatwong 1
144 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
145 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
146 สุวดี ยาป่าคาย 1
147 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
148 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
149 Thanathon Sesuk 1
150 วาสนา เสียงดัง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2532 1