ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ละอองทิพย์ เหมะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
3 Chakkaphan Sutthirat 1
4 พรรณี กาญจนพลู 1
5 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
6 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
7 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
8 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
9 วิมล เหมะจันทร 1
10 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
11 สุมา เมืองใย 1
12 ชอุ่ม มลิลา 1
13 สุมิตรา พูลทอง 1
14 Yeshey Penjor 1
15 กำจัด มงคลกุล 1
16 รุ่งราวี ทองกันยา 1
17 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
18 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
19 ๋Janes, Gavin W. 1
20 ประคอง ชอบเสียง 1
21 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
22 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
23 มยุรี ตันติสิระ 1
24 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
25 Vimolmas Lipipun 1
26 Supa Chantharasakul 1
27 Panee Boonthavi 1
28 Garnpimol C. Ritthidej 1
29 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
30 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
31 Kitpramuk Tantayaporn 1
32 Naiyana Chaiyabutr 1
33 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
34 Ampa Luiengpirom 1
35 Sompol Sanguanrungsirikul 1
36 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
37 บรรจง คณะวรรณ 1
38 Puttipongse Varavudhi 1
39 นภสร โกวรรธนะกุล 1
40 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
41 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
42 Pantharee Boonsatorn 1
43 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
44 Acom Sornsute 1
45 Chariya Uiyyasathian 1
46 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
47 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
48 สมชัย วัฒนการุณ 1
49 ศุกันยา ห้วยผัด 1
50 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
51 สุวดี ยาป่าคาย 1
52 Suchin Arunsawatwong 1
53 Thanathon Sesuk 1
54 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
55 กระมล ทองธรรมชาติ 1
56 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
57 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
58 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
59 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
60 Chonticha Srisawang 1
61 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
62 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
63 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
64 Sumphan Wongseripipatana 1
65 Phanphen Wattanaarsakit 1
66 วินัย งามแสง 1
67 Jittima Chatchawansaisin 1
68 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
69 Waraporn Siriterm 1
70 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
71 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
72 Kasidit Nootong 1
73 Anawatch Mitpratan 1
74 Chayaporn Supachartwong 1
75 สิทธิพร แอกทอง 1
76 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
77 Kittisak Likhitwitayawuid 1
78 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
79 สายฝน ควรผดุง 1
80 สิริพร สิวราวุฒิ 1
81 วาสนา เสียงดัง 1
82 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
83 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
84 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
85 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
86 สมพร พรมดี 1
87 สุวิชา ทองสิมา 1
88 ธวัชชัย สันติสุข 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
91 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
92 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
93 วัลลภ แย้มเหมือน 1
94 สำเริง แย้มโสภี 1
95 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
96 ไววิทย์ พุทธารี 1
97 กมลชนก ยวดยง 1
98 อวย เกตุสิงห์ 1
99 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
100 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
101 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
102 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
103 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
104 ประธาน ดาบเพชร 1
105 Thada Jirajaras 1
106 Varunee Padmasankh 1
107 Pornpimol Muanjai 1
108 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
109 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
110 Walaisiri Muangsiri 1
111 Rajalida Lipikorn 1
112 เอกชัย อดุลยธรรม 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
114 คัคนางค์ มณีศรี 1
115 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
116 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
117 กาญจนา แก้วเทพ 1
118 Srilert Chotpantarat 1
119 ศิริชัย ศิริกายะ 1
120 Boonchai Sangpetngam 1
121 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
122 Chalermpol Leevailoj 1
123 Vanida Chantarateptawan 1
124 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
125 Jaitip Paiboon 1
126 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
127 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
128 วัฒนชัย สมิทธากร 1
129 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
130 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
131 Wilai Anomasiri 1
132 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
133 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
135 อุทัย บุญประเสริฐ 1
136 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
137 วิไล ชินธเนศ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
139 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
140 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
141 Somying Tumwasorn 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
143 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
145 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
146 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
147 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
148 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
150 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2532 1