ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ละอองทิพย์ เหมะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
3 Jittima Chatchawansaisin 1
4 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
5 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
6 Chonticha Srisawang 1
7 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
8 วินัย งามแสง 1
9 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
10 Chayaporn Supachartwong 1
11 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
12 Anawatch Mitpratan 1
13 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
14 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
15 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
16 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
17 Waraporn Siriterm 1
18 Phanphen Wattanaarsakit 1
19 Kasidit Nootong 1
20 สิทธิพร แอกทอง 1
21 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
22 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
23 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
24 ประคอง ชอบเสียง 1
25 Chakkaphan Sutthirat 1
26 พรรณี กาญจนพลู 1
27 สุมา เมืองใย 1
28 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
29 ชอุ่ม มลิลา 1
30 ๋Janes, Gavin W. 1
31 กำจัด มงคลกุล 1
32 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
33 Chariya Uiyyasathian 1
34 Yeshey Penjor 1
35 สุมิตรา พูลทอง 1
36 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
37 รุ่งราวี ทองกันยา 1
38 นภสร โกวรรธนะกุล 1
39 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
40 Rajalida Lipikorn 1
41 เอกชัย อดุลยธรรม 1
42 Walaisiri Muangsiri 1
43 Thada Jirajaras 1
44 ประธาน ดาบเพชร 1
45 กมลชนก ยวดยง 1
46 อวย เกตุสิงห์ 1
47 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
48 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
49 Varunee Padmasankh 1
50 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
51 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
52 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
53 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
54 ไววิทย์ พุทธารี 1
55 Pornpimol Muanjai 1
56 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
57 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
58 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
59 Pantharee Boonsatorn 1
60 สมชัย วัฒนการุณ 1
61 ศุกันยา ห้วยผัด 1
62 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
63 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
64 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
65 Acom Sornsute 1
66 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
67 กระมล ทองธรรมชาติ 1
68 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
69 Suchin Arunsawatwong 1
70 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
71 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
72 สุวดี ยาป่าคาย 1
73 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
74 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
75 Thanathon Sesuk 1
76 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
77 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
78 Somying Tumwasorn 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
80 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
81 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
82 อุทัย บุญประเสริฐ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
84 วิไล ชินธเนศ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
87 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
88 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
89 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
90 Boonchai Sangpetngam 1
91 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
94 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
95 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
97 สิริพร สิวราวุฒิ 1
98 สมพร พรมดี 1
99 สุวิชา ทองสิมา 1
100 สายฝน ควรผดุง 1
101 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
102 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
103 วาสนา เสียงดัง 1
104 วัลลภ แย้มเหมือน 1
105 สำเริง แย้มโสภี 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
108 คัคนางค์ มณีศรี 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
110 ธวัชชัย สันติสุข 1
111 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
112 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
113 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
114 Chalermpol Leevailoj 1
115 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
116 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
117 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
118 มยุรี ตันติสิระ 1
119 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
120 Garnpimol C. Ritthidej 1
121 Supa Chantharasakul 1
122 Vimolmas Lipipun 1
123 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
124 บรรจง คณะวรรณ 1
125 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
126 Puttipongse Varavudhi 1
127 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
128 Naiyana Chaiyabutr 1
129 Kitpramuk Tantayaporn 1
130 Sompol Sanguanrungsirikul 1
131 Ampa Luiengpirom 1
132 Panee Boonthavi 1
133 Sumphan Wongseripipatana 1
134 กาญจนา แก้วเทพ 1
135 Vanida Chantarateptawan 1
136 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
137 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
138 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
139 ศิริชัย ศิริกายะ 1
140 Srilert Chotpantarat 1
141 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
142 Wilai Anomasiri 1
143 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
144 Kittisak Likhitwitayawuid 1
145 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
146 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
147 Jaitip Paiboon 1
148 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
149 วัฒนชัย สมิทธากร 1
150 วิมล เหมะจันทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2532 1