ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ละอองทิพย์ เหมะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
3 Ampa Luiengpirom 1
4 Sompol Sanguanrungsirikul 1
5 Kitpramuk Tantayaporn 1
6 บรรจง คณะวรรณ 1
7 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
8 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
9 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
10 Naiyana Chaiyabutr 1
11 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
12 Puttipongse Varavudhi 1
13 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
14 สุมา เมืองใย 1
15 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
16 วิมล เหมะจันทร 1
17 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
18 มยุรี ตันติสิระ 1
19 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
20 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
21 Vimolmas Lipipun 1
22 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
23 วัฒนชัย สมิทธากร 1
24 Jaitip Paiboon 1
25 Wilai Anomasiri 1
26 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
27 Vanida Chantarateptawan 1
28 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
29 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
30 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
31 Garnpimol C. Ritthidej 1
32 Supa Chantharasakul 1
33 พรรณี กาญจนพลู 1
34 Panee Boonthavi 1
35 Sumphan Wongseripipatana 1
36 Kittisak Likhitwitayawuid 1
37 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
38 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
39 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
40 Anawatch Mitpratan 1
41 Kasidit Nootong 1
42 Waraporn Siriterm 1
43 สิทธิพร แอกทอง 1
44 Chayaporn Supachartwong 1
45 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
46 Jittima Chatchawansaisin 1
47 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
48 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
49 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
50 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
51 Acom Sornsute 1
52 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
53 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
54 Chariya Uiyyasathian 1
55 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
56 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
57 Chonticha Srisawang 1
58 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
59 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
60 รุ่งราวี ทองกันยา 1
61 สุมิตรา พูลทอง 1
62 ๋Janes, Gavin W. 1
63 ชอุ่ม มลิลา 1
64 กาญจนา แก้วเทพ 1
65 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
66 ประคอง ชอบเสียง 1
67 Yeshey Penjor 1
68 กำจัด มงคลกุล 1
69 วินัย งามแสง 1
70 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
71 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
72 Phanphen Wattanaarsakit 1
73 นภสร โกวรรธนะกุล 1
74 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
75 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
76 Chakkaphan Sutthirat 1
77 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
78 Walaisiri Muangsiri 1
79 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
80 Varunee Padmasankh 1
81 เอกชัย อดุลยธรรม 1
82 Rajalida Lipikorn 1
83 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
84 ประธาน ดาบเพชร 1
85 Thada Jirajaras 1
86 Pornpimol Muanjai 1
87 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
88 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
89 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
90 วาสนา เสียงดัง 1
91 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
92 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
93 ไววิทย์ พุทธารี 1
94 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
95 อวย เกตุสิงห์ 1
96 กมลชนก ยวดยง 1
97 ศุกันยา ห้วยผัด 1
98 กระมล ทองธรรมชาติ 1
99 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
100 สมชัย วัฒนการุณ 1
101 Pantharee Boonsatorn 1
102 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
103 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
104 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
105 Thanathon Sesuk 1
106 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
107 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
108 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
109 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
110 Suchin Arunsawatwong 1
111 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
112 สุวดี ยาป่าคาย 1
113 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
114 สายฝน ควรผดุง 1
115 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
116 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
117 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
119 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
120 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
121 Somying Tumwasorn 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
124 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
125 Chalermpol Leevailoj 1
126 ศิริชัย ศิริกายะ 1
127 Srilert Chotpantarat 1
128 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
129 Boonchai Sangpetngam 1
130 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
131 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
132 อุทัย บุญประเสริฐ 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
134 สำเริง แย้มโสภี 1
135 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
136 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
137 วัลลภ แย้มเหมือน 1
138 สุวิชา ทองสิมา 1
139 สิริพร สิวราวุฒิ 1
140 สมพร พรมดี 1
141 ธวัชชัย สันติสุข 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
143 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
145 วิไล ชินธเนศ 1
146 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
147 คัคนางค์ มณีศรี 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
150 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2532 1