ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ละอองทิพย์ เหมะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
6 Somying Tumwasorn 1
7 อุทัย บุญประเสริฐ 1
8 วิไล ชินธเนศ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
10 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
11 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
12 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
13 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
14 Boonchai Sangpetngam 1
15 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
16 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
17 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
20 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
21 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
22 สมพร พรมดี 1
23 สุวิชา ทองสิมา 1
24 วัลลภ แย้มเหมือน 1
25 สิริพร สิวราวุฒิ 1
26 สายฝน ควรผดุง 1
27 วาสนา เสียงดัง 1
28 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
29 สำเริง แย้มโสภี 1
30 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
32 คัคนางค์ มณีศรี 1
33 Chalermpol Leevailoj 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
36 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
37 ธวัชชัย สันติสุข 1
38 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
39 Srilert Chotpantarat 1
40 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
41 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
42 บรรจง คณะวรรณ 1
43 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
44 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
45 Vimolmas Lipipun 1
46 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
47 มยุรี ตันติสิระ 1
48 Sompol Sanguanrungsirikul 1
49 Ampa Luiengpirom 1
50 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
51 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
52 วิมล เหมะจันทร 1
53 Puttipongse Varavudhi 1
54 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
55 Kitpramuk Tantayaporn 1
56 Naiyana Chaiyabutr 1
57 Supa Chantharasakul 1
58 Garnpimol C. Ritthidej 1
59 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
60 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
61 Wilai Anomasiri 1
62 Vanida Chantarateptawan 1
63 กาญจนา แก้วเทพ 1
64 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
65 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
66 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
67 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
68 วัฒนชัย สมิทธากร 1
69 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
70 Sumphan Wongseripipatana 1
71 Panee Boonthavi 1
72 Kittisak Likhitwitayawuid 1
73 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
74 Jaitip Paiboon 1
75 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
76 ศิริชัย ศิริกายะ 1
77 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
78 Chonticha Srisawang 1
79 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
80 Jittima Chatchawansaisin 1
81 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
82 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
83 Phanphen Wattanaarsakit 1
84 วินัย งามแสง 1
85 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
86 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
87 Chayaporn Supachartwong 1
88 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
89 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
90 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
91 Waraporn Siriterm 1
92 Kasidit Nootong 1
93 สิทธิพร แอกทอง 1
94 Anawatch Mitpratan 1
95 นภสร โกวรรธนะกุล 1
96 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
97 Chakkaphan Sutthirat 1
98 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
99 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
100 พรรณี กาญจนพลู 1
101 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
102 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
103 สุมา เมืองใย 1
104 ประคอง ชอบเสียง 1
105 ชอุ่ม มลิลา 1
106 Yeshey Penjor 1
107 กำจัด มงคลกุล 1
108 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
109 สุมิตรา พูลทอง 1
110 รุ่งราวี ทองกันยา 1
111 ๋Janes, Gavin W. 1
112 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
113 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
114 Chariya Uiyyasathian 1
115 ประธาน ดาบเพชร 1
116 Thada Jirajaras 1
117 Rajalida Lipikorn 1
118 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
119 อวย เกตุสิงห์ 1
120 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
121 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
122 กมลชนก ยวดยง 1
123 เอกชัย อดุลยธรรม 1
124 Walaisiri Muangsiri 1
125 ไววิทย์ พุทธารี 1
126 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
127 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
128 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
129 Pornpimol Muanjai 1
130 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
131 Varunee Padmasankh 1
132 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
133 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
134 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
135 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
136 Pantharee Boonsatorn 1
137 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
138 Acom Sornsute 1
139 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
140 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
141 สมชัย วัฒนการุณ 1
142 ศุกันยา ห้วยผัด 1
143 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
144 สุวดี ยาป่าคาย 1
145 Suchin Arunsawatwong 1
146 Thanathon Sesuk 1
147 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
148 กระมล ทองธรรมชาติ 1
149 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
150 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2532 1