ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลลิตยา กองคำ
หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และรู้จักในชื่อของ
- ลลิตยา, กองคำ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การคงอยู่ในชนบทของบัณฑิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ปี พ.ศ. 2553
2 รายงานวิจัยสถาบันเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์เมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2552
3 การปฏิบัติงานวิชาการ การทบทวน วิเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดหน่วยบริการปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2550
4 การทบทวนระบบการผลิตแพทย์ที่สอดคล้องกับระบบสุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนภายใต้แผนงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
5 ศูนย์สุขภาพชุมชน : Primary Care Unit :PCU เครือข่ายบริการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 อัตราการคงอยู่ในชนบทของบัณฑิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท