ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลดาวัลย์ พวงจิตร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ลดาววัลย์ พวงจิตร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มณฑล จำเริญพฤกษ์ 11
2 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 7
3 สนิท อักษรแก้ว 6
4 มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ 6
5 เจษฎา วงศ์พรหม 4
6 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 4
7 สุภาพร อิสริโยดม 4
8 อรวรรณ พรานไชย 4
9 รุ่งเรือง พูลศิริ 3
10 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 2
11 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 2
12 เทพา ผุดผ่อง 2
13 ยุพา ปานแก้ว (มงคลสุข) 2
14 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 2
15 ชาตรี ไผ่จิต 2
16 ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 2
17 สคาร ทีจันทึก 2
18 นิพนธ์ ตั้งธรรม 2
19 อนุชา ทะรา 1
20 เจษฎา วงค์พรหม 1
21 ประเสริฐ เนตรประจิตร 1
22 พงศกร ชุมเปีย 1
23 นรารัตน์ พัฒนสิงห์ 1
24 วสันต์ จันทร์แดง 1
25 สุกิจ จันทร์ทอง 1
26 นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง 1
27 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 1
28 เสาวภาคณ์ เชาวนะธรรม 1
29 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 1
30 นายบรรดิษฐ์ หงส์ทอง 1
31 นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์ 1
32 นายดุริยะ สถาพร 1
33 นรินธร จาวงษ์ 1
34 นายสมาน ณ ลำปาง 1
35 นายกิตติศักดิ์ จินดาวงศ์ 1
36 นายขจิต สุนทรากร 1
37 อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ 1
38 มณฑาทิพย์ โสมมีชัย 1
39 วัฒนชัย ตาเสน 1
40 อุทัยวรรณ แสงวณิช 1
41 นิคม แหลมสัก 1
42 นิพนธ์ ทวีชัย 1
43 นางสาววนิดา อาจกล้า 1
44 นางสาวสุวันดี ทองทั้งห้า 1
45 นายสงคราม ธรรมมิญช 1
46 นายบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
47 สายัณห์ ทัดศรี 1
48 ยุทธนา บรรจง 1
49 นายเชิดชัย โพธิ์ศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2556 3
4 2555 2
5 2554 4
6 2553 1
7 2552 1
8 2550 2
9 2549 3
10 2548 2
11 2544 1
12 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การกักเก็บคาร์บอนและการประเมินผลประโยชน์ร่วมของพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ ณ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาสัมประสิทธิ์มวลชีวภาพเพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าสัก
ปี พ.ศ. 2556
3 การฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านเปร็ดในโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสนับสนุนกลไกคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้
4 การเพิ่มพูนปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์
5 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการดำเนินการโครงการอุทยานสวนจตุจักร
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่มโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
7 ผลผลิตมวลชีวภาพ ปริมาณการร่วงหล่นและการสลายตัวของรากพืช ในป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2554
8 การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในระบบนิเวศป่าบกและป่าชายเลนในประเทศไทย
9 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูน บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
10 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553
11 การพัฒนาเส้นฐานอ้างอิงสำหรับประเทศไทยตามกลไก Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD
ปี พ.ศ. 2553
12 โครงการ การพัฒนาเส้นฐานอ้างอิงสำหรับประเทศไทยตามกลไก REDD
ปี พ.ศ. 2552
13 REDD ในเวทีการเจรจาเรื่องโลกร้อนและนัยสำคัญต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
14 โครงการวิเคราะห์องค์ความรู้ทางชีวกายภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
15 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2549
16 การศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ในระบบวนเกษตรเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ที่เสื่มโทรมและเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองพืด จังหวัดตราด
17 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; นิเวศสรีรวิทยาเพื่อการจัการดินและน้ำของสวนไผ่บนที่สูง
18 โครงการย่อยที่ 5 นิเวศสรีรวิทยาเพื่อการจัดการดินและน้ำของสวนไผ่บนที่สูง
ปี พ.ศ. 2548
19 2. นิเวศสรีรวิทยาเพื่อการจัดการดินและน้ำของสวนไผ่บนที่สูง
20 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบปอสาเพื่อเป็นอาหารไก่
ปี พ.ศ. 2544
21 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบสาแห้งทดแทนใบกระถินแห้งเพื่อเป็นอาหารสัตว์