ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤดีกร วิวัฒน์ปฐพี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัจฉรา เพ็งหนู 17
2 มานะ กาญจนมณีเสถียร 11
3 ศิริมา มหัทธนาดุลย์ 8
4 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 8
5 วานิด รอดเนียม 4
6 ภัทรา สารถี 4
7 วิวัฒน์ พิชญากร 4
8 ปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง 4
9 ยุวดี ชูประภาวรรณ 4
10 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
11 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
12 ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม 4
13 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 4
14 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 4
15 นุชรีย์ ศิริ 4
16 จิราพร เพชรรัตน์ 4
17 สินีนาฏ รัตนาคะ 4
18 อรพรรณ เกินอาษา 4
19 วิวัฒน์ เสือสะอาด 4
20 พิมพ์พิมล ตันสกุล 3
21 ณัฏฐา เกิดสกุลดี 3
22 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 3
23 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
24 งบประมาณแผ่นดิน 3
25 เสาวลักษณ์ อารมณ์ 2
26 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2
27 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 2
28 เลาจนา เชาวนาดิศัย 2
29 มงคล ริยะปาน 2
30 ณรงค์ อู่ใหม่ 2
31 รัตติรส เชียงสิน 2
32 อมรรัตน์ ชุมทอง 2
33 เบญจวรรณ เพิ่มชาติ 2
34 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 2
35 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 2
36 พิมพรรณ สมมาตย์ 2
37 เทวี มณีรัตน์ 2
38 สังวอน ไกรวิจิตร 2
39 ดวงทิพย์ กันฐา 2
40 โกศล เจริญสม 2
41 กิตติยา สุขเสน 2
42 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 2
43 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 2
44 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 2
45 ศมาพร แสงยศ 2
46 ปวีณา บูชาเทียน 2
47 โสภณ อุไรชื่น 2
48 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 2
49 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 1
50 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 1
51 วิชาญ เกตุจินดา 1
52 โครงการวิจัย Matching Fund 1
53 กนกวรรณ เพ็ชรัตน์ 1
54 ศิริมา มหัธนาดุลย์ 1
55 ชวิศา วงศ์หิรัญเดชา 1
56 ดวงแข มณีนวล 1
57 วสันณ์ เพชรรัตน์ 1
58 ปฏิมาพร ปลอดภัย 1
59 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 1
60 นริศ ท้าวจันทร์ 1
61 ชนินันท์ พรสุริยา 1
62 ซาฟียะห์ สะอะ 1
63 ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ 1
64 กนิษฐา แก้วเกริก 1
65 Ruedeekorn Wiwattanapatapee 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 3
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 1
5 2557 4
6 2556 1
7 2555 1
8 2553 4
9 2552 1
10 2551 1
11 2550 1
12 2549 2
13 2548 2
14 2547 2
15 2545 2
16 2544 1
17 543 78
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาและประเมินระบบนำส่งสารสกัดบัวบกชนิดก่อแพเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
2 การพัฒนาและประเมินเรสเวอราทรอลในรูปแบบยาคงค้างในกระเพาะอาหารชนิดขยายตัว
3 ผลของสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ในระบบนำส่งยาชนิดเกิดไมโครอิมัลชันได้เองต่อการอยู่รอดของเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งในทางเดินอาหาร
ปี พ.ศ. 2560
4 การพัฒนาและประเมินระบบเซลฟ์ไมโครอิมัลซิฟายด์แบบอิ่มตัวยวดยิ่งเพื่อนำส่งเคอคูมินสำหรับรับประทาน
ปี พ.ศ. 2559
5 ฤทธิ์ของสารเคอคูมินและสารเตทตระไฮโดรเคอคูมินในรูปสารเดี่ยวและในรูปผลิตภัณฑ์นาโนต่อแผลเปื่อยกระเพาะอาหารที่ถูกชักนำด้วยกรดแอซีติกในหนูขาว
6 การพัฒนาและประเมินระบบนำส่งเคอคูมินชนิดก่อแพเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ปี พ.ศ. 2558
7 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสคอนจุเกตเพื่อนำส่งอนุพันธ์ของ tetrahydrocurcumin ไปยังลำไส้ใหญ่อย่างจำเพาะ
ปี พ.ศ. 2557
8 การพัฒนาและประเมินนอกกายของระบบนำส่งยาเซลฟ์ไมโครอิมัลซิฟายด์ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร
9 การพัฒนาสูตรสำเร็จ Bacillus subtilis แบบแกรนูลต่อการควบคุมโรคของผักในระบบไฮโดรโพนิกส์
10 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้
11 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสคอนจุเกตเพื่อนำส่งอนุพันธ์ของ tetrahydrocurcumin ไปยังลำไส้ใหญ่อย่างจำเพาะ
ปี พ.ศ. 2556
12 การพัฒนาและประเมินนอกกายของระบบนำส่งยาเซลฟ์ไมโครอิมัลซิฟายด์ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร
ปี พ.ศ. 2555
13 การเตรียมและประเมินสูตรตำรับเคอร์คูมินเจลบีดรูปแบบออกฤทธิ์เนิ่น
ปี พ.ศ. 2553
14 การเตรียมและประเมินเซลฟ์ไมโครอิมัลซิฟายอิงเจลบีดของเคอร์คูมิน
15 การพัฒนา self-nanoemulsified system รูปแบบเพลเลตและยาเม็ดแบบลอยได้เพื่อเป็นระบบนำส่งเตตราไฮโดรเคอร์คูมินสำหรับรับประทาน
16 การผลิตชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ Baoillus megaterium ในระดับอุตสาหกรรม และการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมโรคใบไม้เมล็ดด่างและกาบใบแห้ง และศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตของข้าวในแปลงทดลองระดับไร่นาเกษตรกร
17 การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฎิปักษ์รูปแบบของเหลว เพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งข้าว
ปี พ.ศ. 2552
18 การทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์Bacillus megaferium เพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวในแปลงทดลองระดับไร่นา
ปี พ.ศ. 2551
19 การพัฒนา self-emulsifying System รูปแบบของเหลวและเพลเลตเพื่อเป็นระบบนำส่ง curcumin สำหรับรับประทาน
ปี พ.ศ. 2550
20 การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบเหลวเพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
ปี พ.ศ. 2549
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus Megaterium สำหรับควบคุมโรคข้าว
22 การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติแกรนูลของ propranolol HCI ชนิดลอยได้ที่เตรียมโดยวิธีการหลอม
ปี พ.ศ. 2548
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรรสติ๊น และหนอนตายหยากแบบครบวงจรเพื่อใช้กำจัดศัตรูพืช
24 การสังเคราะห์และการออกฤทธิ์เป็น esterase และ amidase ของพอลิเมอร์ขทริปซินคอนจุเกต
ปี พ.ศ. 2547
25 การพัฒนาสมุนไพรโล่ติ๊นเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อกำจัดศัตรูพืช
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus megaterium สำหรับควบคุมโรคข้าว
ปี พ.ศ. 2545
27 การใช้ไรแดงเป็นระบบนำส่งยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
28 การพัฒนา PAMAM dendrimers เป็นระบบนำส่งยา 5-aminosalicylic acid ไปยัง colon
ปี พ.ศ. 2544
29 การพัฒนาสูตรตำรับของแบคทีเรียปฏิปักษ์เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
30 การพัฒนาสูตรสำเร็จ Bacillus subtilis แบบแกรนูลต่อการควบคุมโรคของผักในระบบไฮโดรโพนิกส์
31 การพัฒนาและประเมินตัวพาไขมันขนาดนาโนเมตรของเคอคูมินสำหรับรับประทาน