ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ฤดีกร วิวัฒน์ปฐพี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัจฉรา เพ็งหนู 15
2 มานะ กาญจนมณีเสถียร 11
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 8
4 ศิริมา มหัทธนาดุลย์ 5
5 นุชรีย์ ศิริ 4
6 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 4
7 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
8 อรพรรณ เกินอาษา 4
9 จิราพร เพชรรัตน์ 4
10 ภัทรา สารถี 4
11 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 4
12 ยุวดี ชูประภาวรรณ 4
13 วิวัฒน์ พิชญากร 4
14 วานิด รอดเนียม 4
15 สินีนาฏ รัตนาคะ 4
16 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 3
17 งบประมาณแผ่นดิน 3
18 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
19 มงคล ริยะปาน 2
20 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 2
21 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 2
22 พิมพรรณ สมมาตย์ 2
23 รัตติรส เชียงสิน 2
24 เบญจวรรณ เพิ่มชาติ 2
25 ปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง 2
26 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 2
27 ดวงทิพย์ กันฐา 2
28 โกศล เจริญสม 2
29 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 2
30 ณัฏฐา เกิดสกุลดี 2
31 อมรรัตน์ ชุมทอง 2
32 กิตติยา สุขเสน 2
33 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 2
34 โสภณ อุไรชื่น 2
35 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2
36 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 2
37 สังวอน ไกรวิจิตร 2
38 เทวี มณีรัตน์ 2
39 ศมาพร แสงยศ 2
40 ณรงค์ อู่ใหม่ 2
41 ปวีณา บูชาเทียน 2
42 เลาจนา เชาวนาดิศัย 2
43 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 2
44 เสาวลักษณ์ อารมณ์ 2
45 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 2
46 กนกวรรณ เพ็ชรัตน์ 1
47 ชวิศา วงศ์หิรัญเดชา 1
48 Ruedeekorn Wiwattanapatapee 1
49 ดวงแข มณีนวล 1
50 โครงการวิจัย Matching Fund 1
51 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 1
52 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 1
53 วิชาญ เกตุจินดา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2559 3
4 2558 2
5 2557 4
6 2556 2
7 2555 3
8 2553 4
9 2552 5
10 2551 3
11 2550 8
12 2549 2
13 2548 4
14 2547 2
15 2545 2
16 2544 1
17 1086 3
18 543 45
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาอัลจิเนตบีดชนิดลอยตัวออกฤทธิ์เนิ่นสำหรับนำส่งเควอซีทิน
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาและประเมินระบบเซลฟ์ไมโครอิมัลซิฟายด์แบบอิ่มตัวยวดยิ่งเพื่อนำส่งเคอคูมินสำหรับรับประทาน
3 การพัฒนาอัลจิเนทบีดชนิดออกฤทธิ์เนิ่นสำหรับนำส่งเรสเวอราทรอล
ปี พ.ศ. 2559
4 ฤทธิ์ของสารเคอคูมินและสารเตทตระไฮโดรเคอคูมินในรูปสารเดี่ยวและในรูปผลิตภัณฑ์นาโนต่อแผลเปื่อยกระเพาะอาหารที่ถูกชักนำด้วยกรดแอซีติกในหนูขาว
5 การพัฒนาสูตรตำรับเจลก่อตัวเองชนิดลอยตัว เพื่อนำส่งยา Propranolol HCl สำหรับรับประทาน
6 การพัฒนาและประเมินระบบนำส่งเคอคูมินชนิดก่อแพเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ปี พ.ศ. 2558
7 การพัฒนาตำรับยาเม็ดเคี้ยว ranitidine ชนิดก่อแพ
8 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสคอนจุเกตเพื่อนำส่งอนุพันธ์ของ tetrahydrocurcumin ไปยังลำไส้ใหญ่อย่างจำเพาะ
ปี พ.ศ. 2557
9 การพัฒนาสูตรสำเร็จ Bacillus subtilis แบบแกรนูลต่อการควบคุมโรคของผักในระบบไฮโดรโพนิกส์
10 การพัฒนาและประเมินนอกกายของระบบนำส่งยาเซลฟ์ไมโครอิมัลซิฟายด์ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร
11 การศึกษาเปรียบเทียบสูตรตำรับรูปแบบ Raft เพื่อนำส่ง Ranitidine สำหรับรับประทาน
12 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสคอนจุเกตเพื่อนำส่งอนุพันธ์ของ tetrahydrocurcumin ไปยังลำไส้ใหญ่อย่างจำเพาะ
ปี พ.ศ. 2556
13 การพัฒนาและประเมินนอกกายของระบบนำส่งยาเซลฟ์ไมโครอิมัลซิฟายด์ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร
14 การพัฒนาและประเมินตัวพาไขมันขนาดนาโนเมตรของเคอคูมินสำหรับรับประทาน
ปี พ.ศ. 2555
15 การพัฒนา self-nanoemulsified system รูปแบบเพลเลตและยาเม็ดแบบลอยได้เพื่อเป็นระบบนำส่งเตตราไฮโดรเคอร์คูมินสำหรับรับประทาน
16 การเตรียมและประเมินสูตรตำรับเคอร์คูมินเจลบีดรูปแบบออกฤทธิ์เนิ่น
17 การเตรียมและประเมินสูตรตำรับเคอร์คูมินเจลบีดรูปแบบออกฤทธิ์เนิ่น
ปี พ.ศ. 2553
18 การเตรียมและประเมินเซลฟ์ไมโครอิมัลซิฟายอิงเจลบีดของเคอร์คูมิน
19 การพัฒนา self-nanoemulsified system รูปแบบเพลเลตและยาเม็ดแบบลอยได้เพื่อเป็นระบบนำส่งเตตราไฮโดรเคอร์คูมินสำหรับรับประทาน
20 การผลิตชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ Baoillus megaterium ในระดับอุตสาหกรรม และการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมโรคใบไม้เมล็ดด่างและกาบใบแห้ง และศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตของข้าวในแปลงทดลองระดับไร่นาเกษตรกร
21 การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฎิปักษ์รูปแบบของเหลว เพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งข้าว
ปี พ.ศ. 2552
22 การทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์Bacillus megaferium เพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวในแปลงทดลองระดับไร่นา
23 การพัฒนา self-emulsifying system รูปแบบของเหลวและเพลเลตเพื่อเป็นระบบนำส่ง curcumin สำหรับรับประทาน(NANOTEC)
24 โครงการพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบเหลวเพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
25 การพัฒนา self-emulsifying System รูปแบบของเหลวและเพลเลตเพื่อเป็นระบบนำส่ง curcumin สำหรับรับประทาน
26 การพัฒนาเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในรูปแบบเจลบีดที่มีคุณสมบัติออกฤทธิ์นานและสลายตัวทางชีวภาพเพื่อใช้ควบคุมโรคพืช
ปี พ.ศ. 2551
27 การพัฒนา self-emulsifying System รูปแบบของเหลวและเพลเลตเพื่อเป็นระบบนำส่ง curcumin สำหรับรับประทาน
28 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
29 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสูตรสำเร็จ Bacillus Megaterium แบบเม็ด เพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
ปี พ.ศ. 2550
30 การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบเหลวเพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
31 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
32 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสูตรสำเร็จ Bacillus Megaterium แบบเม็ด เพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
33 การพัฒนาเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในรูปแบบเจลบีดที่มีคุณสมบัติออกฤทธิ์นานและสลายตัวทางชีวภาพเพื่อใช้ควบคุมโรคพืช
34 โครงการพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบเหลวเพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
35 การเตรียมและประเมินตำรับ Bacillus megaterium microparticlesสำหรับใช้ในการควบคุมโรคพืช
36 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
37 การพัฒนาเทคโนโลยีสูตรสำเร็จ Bacillus megaterium แบบเม็ดเพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
ปี พ.ศ. 2549
38 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus Megaterium สำหรับควบคุมโรคข้าว
39 การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติแกรนูลของ propranolol HCI ชนิดลอยได้ที่เตรียมโดยวิธีการหลอม
ปี พ.ศ. 2548
40 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรรสติ๊น และหนอนตายหยากแบบครบวงจรเพื่อใช้กำจัดศัตรูพืช
41 การสังเคราะห์และการออกฤทธิ์เป็น esterase และ amidase ของพอลิเมอร์ขทริปซินคอนจุเกต
42 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
43 การพัฒนาเทคโนโลยีสูตรสำเร็จ Bacillus megaterium แบบเม็ดเพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
ปี พ.ศ. 2547
44 การพัฒนาสมุนไพรโล่ติ๊นเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อกำจัดศัตรูพืช
45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus megaterium สำหรับควบคุมโรคข้าว
ปี พ.ศ. 2545
46 การใช้ไรแดงเป็นระบบนำส่งยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
47 การพัฒนา PAMAM dendrimers เป็นระบบนำส่งยา 5-aminosalicylic acid ไปยัง colon
ปี พ.ศ. 2544
48 การพัฒนาสูตรตำรับของแบคทีเรียปฏิปักษ์เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
49 การศึกษาออกซิเรสเวอราทรอลในการลดอาการเสื่อมของระบบประสาทในโรคอัลไซเมอร์
50 ผลิตภัณฑ์เคอคูมินโซลิสเพอร์ชันในรูปแบบก่อแพเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
51 ระบบนำส่งยาชนิดเซลฟ์นาโนอิมัลซฺฟายด์ที่มีส่วนผสมเป็นสารประกอบละลายน้ำยากสองชนิดและกรรมวิธีการผลิต
52 การพัฒนาสูตรสำเร็จ Bacillus subtilis แบบแกรนูลต่อการควบคุมโรคของผักในระบบไฮโดรโพนิกส์
53 การพัฒนาและประเมินตัวพาไขมันขนาดนาโนเมตรของเคอคูมินสำหรับรับประทาน