ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ฤดีกร วิวัฒน์ปฐพี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัจฉรา เพ็งหนู 17
2 มานะ กาญจนมณีเสถียร 11
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 8
4 ศิริมา มหัทธนาดุลย์ 8
5 สินีนาฏ รัตนาคะ 4
6 อรพรรณ เกินอาษา 4
7 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 4
8 ภัทรา สารถี 4
9 จิราพร เพชรรัตน์ 4
10 ยุวดี ชูประภาวรรณ 4
11 วานิด รอดเนียม 4
12 วิวัฒน์ พิชญากร 4
13 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 4
14 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
15 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
16 นุชรีย์ ศิริ 4
17 ปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง 4
18 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 3
19 ณัฏฐา เกิดสกุลดี 3
20 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
21 งบประมาณแผ่นดิน 3
22 ณรงค์ อู่ใหม่ 2
23 เสาวลักษณ์ อารมณ์ 2
24 เลาจนา เชาวนาดิศัย 2
25 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2
26 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 2
27 เบญจวรรณ เพิ่มชาติ 2
28 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 2
29 กิตติยา สุขเสน 2
30 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 2
31 รัตติรส เชียงสิน 2
32 พิมพรรณ สมมาตย์ 2
33 มงคล ริยะปาน 2
34 โสภณ อุไรชื่น 2
35 ดวงทิพย์ กันฐา 2
36 โกศล เจริญสม 2
37 อมรรัตน์ ชุมทอง 2
38 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 2
39 สังวอน ไกรวิจิตร 2
40 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 2
41 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 2
42 ปวีณา บูชาเทียน 2
43 เทวี มณีรัตน์ 2
44 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 2
45 ศมาพร แสงยศ 2
46 ปฏิมาพร ปลอดภัย 1
47 วสันณ์ เพชรรัตน์ 1
48 ชนินันท์ พรสุริยา 1
49 Ruedeekorn Wiwattanapatapee 1
50 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 1
51 ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ 1
52 กนิษฐา แก้วเกริก 1
53 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 1
54 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 1
55 โครงการวิจัย Matching Fund 1
56 วิชาญ เกตุจินดา 1
57 ดวงแข มณีนวล 1
58 ชวิศา วงศ์หิรัญเดชา 1
59 กนกวรรณ เพ็ชรัตน์ 1
60 นริศ ท้าวจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 3
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 1
5 2557 4
6 2556 1
7 2555 1
8 2553 4
9 2552 1
10 2551 1
11 2550 1
12 2549 2
13 2548 2
14 2547 2
15 2545 2
16 2544 1
17 543 78
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาและประเมินระบบนำส่งสารสกัดบัวบกชนิดก่อแพเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
2 การพัฒนาและประเมินเรสเวอราทรอลในรูปแบบยาคงค้างในกระเพาะอาหารชนิดขยายตัว
3 ผลของสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ในระบบนำส่งยาชนิดเกิดไมโครอิมัลชันได้เองต่อการอยู่รอดของเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งในทางเดินอาหาร
ปี พ.ศ. 2560
4 การพัฒนาและประเมินระบบเซลฟ์ไมโครอิมัลซิฟายด์แบบอิ่มตัวยวดยิ่งเพื่อนำส่งเคอคูมินสำหรับรับประทาน
ปี พ.ศ. 2559
5 ฤทธิ์ของสารเคอคูมินและสารเตทตระไฮโดรเคอคูมินในรูปสารเดี่ยวและในรูปผลิตภัณฑ์นาโนต่อแผลเปื่อยกระเพาะอาหารที่ถูกชักนำด้วยกรดแอซีติกในหนูขาว
6 การพัฒนาและประเมินระบบนำส่งเคอคูมินชนิดก่อแพเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ปี พ.ศ. 2558
7 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสคอนจุเกตเพื่อนำส่งอนุพันธ์ของ tetrahydrocurcumin ไปยังลำไส้ใหญ่อย่างจำเพาะ
ปี พ.ศ. 2557
8 การพัฒนาและประเมินนอกกายของระบบนำส่งยาเซลฟ์ไมโครอิมัลซิฟายด์ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร
9 การพัฒนาสูตรสำเร็จ Bacillus subtilis แบบแกรนูลต่อการควบคุมโรคของผักในระบบไฮโดรโพนิกส์
10 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้
11 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสคอนจุเกตเพื่อนำส่งอนุพันธ์ของ tetrahydrocurcumin ไปยังลำไส้ใหญ่อย่างจำเพาะ
ปี พ.ศ. 2556
12 การพัฒนาและประเมินนอกกายของระบบนำส่งยาเซลฟ์ไมโครอิมัลซิฟายด์ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร
ปี พ.ศ. 2555
13 การเตรียมและประเมินสูตรตำรับเคอร์คูมินเจลบีดรูปแบบออกฤทธิ์เนิ่น
ปี พ.ศ. 2553
14 การเตรียมและประเมินเซลฟ์ไมโครอิมัลซิฟายอิงเจลบีดของเคอร์คูมิน
15 การพัฒนา self-nanoemulsified system รูปแบบเพลเลตและยาเม็ดแบบลอยได้เพื่อเป็นระบบนำส่งเตตราไฮโดรเคอร์คูมินสำหรับรับประทาน
16 การผลิตชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ Baoillus megaterium ในระดับอุตสาหกรรม และการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมโรคใบไม้เมล็ดด่างและกาบใบแห้ง และศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตของข้าวในแปลงทดลองระดับไร่นาเกษตรกร
17 การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฎิปักษ์รูปแบบของเหลว เพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งข้าว
ปี พ.ศ. 2552
18 การทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์Bacillus megaferium เพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวในแปลงทดลองระดับไร่นา
ปี พ.ศ. 2551
19 การพัฒนา self-emulsifying System รูปแบบของเหลวและเพลเลตเพื่อเป็นระบบนำส่ง curcumin สำหรับรับประทาน
ปี พ.ศ. 2550
20 การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบเหลวเพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
ปี พ.ศ. 2549
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus Megaterium สำหรับควบคุมโรคข้าว
22 การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติแกรนูลของ propranolol HCI ชนิดลอยได้ที่เตรียมโดยวิธีการหลอม
ปี พ.ศ. 2548
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรรสติ๊น และหนอนตายหยากแบบครบวงจรเพื่อใช้กำจัดศัตรูพืช
24 การสังเคราะห์และการออกฤทธิ์เป็น esterase และ amidase ของพอลิเมอร์ขทริปซินคอนจุเกต
ปี พ.ศ. 2547
25 การพัฒนาสมุนไพรโล่ติ๊นเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อกำจัดศัตรูพืช
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus megaterium สำหรับควบคุมโรคข้าว
ปี พ.ศ. 2545
27 การใช้ไรแดงเป็นระบบนำส่งยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
28 การพัฒนา PAMAM dendrimers เป็นระบบนำส่งยา 5-aminosalicylic acid ไปยัง colon
ปี พ.ศ. 2544
29 การพัฒนาสูตรตำรับของแบคทีเรียปฏิปักษ์เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
30 การพัฒนาสูตรสำเร็จ Bacillus subtilis แบบแกรนูลต่อการควบคุมโรคของผักในระบบไฮโดรโพนิกส์
31 การพัฒนาและประเมินตัวพาไขมันขนาดนาโนเมตรของเคอคูมินสำหรับรับประทาน