ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ้งนภา ทองพูล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Rungnapa Tongpool 12
2 อธิวัตร จิรจริยาเวช 4
3 ฉันธนา ยูวะนิยม 3
4 พรพิมล บุญคุ้ม 3
5 ชัญชณา ธนชยานนท์ 3
6 Chanchana Thanachayanont 3
7 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 3
8 Jittiporn Kruenate 3
9 จิตติ์พร เครือเนตร 3
10 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
11 กิตตินันท์ อันนานนท์ 2
12 กิรณา จอมคำศรี 2
13 Chantana Yuvaniyama 2
14 Thumrongrut Mungcharoen 2
15 พุฒิพงศ์ พัฒนกิตติพงศ์ 2
16 พอพนธ์ สิชฌนุกฤษฏ์ 2
17 Paisan Setasuwon 2
18 สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ 2
19 Suparerk Aukkaravittayapun 2
20 ไพศาล เสตสุวรรณ 2
21 Somboon Sahasithiwat 2
22 พงษ์วิภาพ หล่อสมบูรณ์ 1
23 สุดกล้า บุญญนันท์ 1
24 อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์ 1
25 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 1
26 Shabbir Hussaini Gheewala 1
27 เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล 1
28 วิลันธนา รอดทอง 1
29 มธุลา เรวดีเรขา 1
30 หาญพล พึ่งรัศมี 1
31 พรเพ็ญ มีทองมูล 1
32 Athiwatr Jirajariyavech 1
33 ปริญญา สมร่าง 1
34 วชิราภรณ์ เอื้อพัฒนุกูล 1
35 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
36 จันทิมา อุทะกะ 1
37 สมนึก ศิริสุนทร 1
38 ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ 1
39 พัชรินทร์ วรธนกุล 1
40 ภคมน สุภาพพันธ์ 1
41 ยลสรวง อานันธิโก 1
42 Yonsuang Arnanthigo 1
43 ประเสริฐ ภวสัน 1
44 พิมพา ลิ้มทองกุล 1
45 ศรชล โยริยะ 1
46 สมศักดิ์ แดงติ๊บ 1
47 ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล 1
48 ดวงพร ศิริกิตติกุล 1
49 Sorachon Yoriya 1
50 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 1
51 Thanawadee Leejarkpai 1
52 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
53 Monthon Nakpathom 1
54 มณฑล นาคปฐม 1
55 ยศ บุญทองคง 1
56 เอฟ. บอส 1
57 Rungnapa Tongpool 1
58 วูฟกัง วิมเมอร์ 1
59 เรนเนอร์ ซูสท์ 1
60 คุน-โม ลี 1
61 Pakamard Sae-Wong 1
62 ผกามาศ แซ่หว่อง 1
63 กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์ 1
64 Kamolrat Thanapprapasr 1
65 นุจรินทร์ รามัญกุล 1
66 เปรมฤดี กาญจนปิยะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2551 6
4 2549 3
5 2548 1
6 2547 2
7 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ธันวาคม 2552
2 Analysis of steel production in Thailand: environmental impacts and solutions
ปี พ.ศ. 2552
3 โครงการจัดทำฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาความสามารถในการลดการส่องผ่าน ของรังสียูวีและอินฟราเรดแบบใกล้ของแผ่นฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้ สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ในระดับ Pilot Scale: (Phase II)
5 การพัฒนาและปรับปรุงแผ่นฟิล์มพลาสติกที่มีสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิสำหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารสด
6 การศึกษาฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำออกไซด์ของโลหะ (Tio2,SnO2:In,SnO2:F และ ZnO) เพื่อใช้งานด้านโฟโตคะตะไลซิส และเป็นอิเล็กโทรดโปร่งแสงสำหรับอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
7 การปรับปรุงไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อบำบัดสารประกอบไนโตรเจนในน้ำเสียเกษตรกรรม
8 การประยุกต์ใช้หลักการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
9 การสังเคราะห์ไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อลดจุลินทรีย์ในน้ำ
ปี พ.ศ. 2549
10 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
11 การพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติกันความร้อนของแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อใช้ในการเกษตร
12 การสังเคราะห์และขึ้นรูปฟิล์มบางสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอร์
ปี พ.ศ. 2548
13 การขยายผลของการศึกษาสารเจือที่เพิ่มความสามารถของ SnO2 ในการตรวจวัดแก๊ส รวมทั้งการศึกษาการนำไปผลิตและนำไปใช้งานระยะยาว
ปี พ.ศ. 2547
14 การเตรียมการทดสอบคุณสมบัติและการตอบสนองความชื้นของฟิล์มบางเหล็กออกไซด์-ซิลิกาที่เตรียมโดยวิธีโซล-เจล
15 การศึกษาการขึ้นรูปฟิล์มและการตอบสนองแก๊สของสารประกอบโลหะฟาธาโลไซยานีน
ปี พ.ศ. 2546
16 Effect of Nitrogen Dioxide and Temperature on the Properties of Lead Phthalocyanine in Polypyrrole