ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
2 วรรณนิภัทศ บัวเทศ 2
3 สิทธิ เพชรรัชตะชาติ 2
4 มานะ ศรียุทธศักดิ์ 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
6 กัมมันต์ พันธุมจินดา 1
7 ประวีณ โล่ห์เลขา 1
8 Roongroj Bhidayasiri 1
9 สุธิดา บุญยะไวโรจน์ 1
10 โมเรศ ศรีบ้านไผ่ 1
11 อรอนงค์ จิตรกฤษฎากุล 1
12 ปรียา จาโกต้า 1
13 ณัฐวดี ต่อสนิท 1
14 ลลิตา แก้ววิไล 1
15 จินตนา ดงอานนท์ 1
16 สุรัตน์ สิงห์มณีสกุลชัย 1
17 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ 1
18 นิติพันธุ์ ศรีบุญเรืองฤทธิ์ 1
19 สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ 1
20 หลิง, เฮเลน ฮอย ยัง 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 1
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความชุกของการเกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผู้ป่วยพาร์กินสันเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคพาร์กินสัน ประเมินโดยแบบสอบถามประสบการณ์ทางเพศของมหาวิทยาลัยอาริโซนา
ปี พ.ศ. 2555
2 การตรวจวัดและวิเคราะห์อาการสั่นในผู้ป่วยพาร์กินสันและโรคสั่นที่เกิดขึ้นเอง
3 การตรวจวัดและวิเคราะห์อาการสั่นในผู้ป่วยพาร์กินสันและโรคสั่นที่เกิดขึ้นเอง
ปี พ.ศ. 2554
4 การเปรียบเทียบอัตราการเกิดอาการอ่อนล้าในคนไข้กลุ่มอาการพาร์กินสันและในประชากรปกติ
5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2553
6 ความจำเพาะของการทดสอบแอบพลอสซายน์สำหรับการวินิจฉัยโรคฮันติงตัน
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีปัญหาการเดินติดขัด : รายงานการวิจัย
8 การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่มีปัญหาการเดินติดขัด
ปี พ.ศ. 2551
9 การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าที่มีแสงเลเซอร์และมีเสียงนำทางในผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีการเดินติดขัด
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษาความชุกและความเสี่ยงของโรคพาร์กินสันในนักมวยไทย