ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สันนิภา สุรทัตต์ 24
2 อลงกร อมรศิลป์ 17
3 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 14
4 ยง ภู่วรวรรณ 11
5 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 10
6 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
7 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
8 จินตนา จิรถาวร 6
9 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
10 ทศพร วิมลเก็จ 6
11 รุ่งธรรม เกษโกวิท 6
12 สัญชัย พยุงภร 6
13 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
14 อิศรางค์ นุชประยูร 6
15 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
16 ทายาท ดีสุดจิต 6
17 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
18 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
19 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
20 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
21 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
22 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
23 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
24 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
25 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
26 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
27 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
28 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
29 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
30 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
31 กมล สกุลวิระ 6
32 ธีรพร ชินชัย 6
33 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
34 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
35 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
36 คมกฤช เทียนคำ 5
37 อารุณี ชัยสิงห์ 5
38 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 4
39 ธราดล เหลืองทองคำ 4
40 ประวีณา กิติคุณ 4
41 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
42 สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ 4
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3
44 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 3
45 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 2
46 เผด็จ ธรรมรักษ์ 2
47 อมรรัตน์ ทัศนกิจ 2
48 สิทธิโชค ลาชโรจน์ 2
49 พัชรี ทองคำคูณ 2
50 ปิยรัตน์ นิมมาณพิภักดิ์ 2
51 เมตตา เมฆานนท์ 2
52 ปิยะ วงศ์ญาณิน 2
53 ณุวีร์ ประภัสระกูล 2
54 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 2
55 ชวาล ทัฬหิกรณ์ 2
56 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
57 ทัดดาว ไทยวงษ์ 2
58 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
59 นารีรัตน์ วิเศษกุล 2
60 ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ 2
61 ศุภสวัสดิ์ บุรณเวช 2
62 นวลอนงค์ ปริโยธร 2
63 ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ 2
64 สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 1
65 ดลฤทัย ศรีทะ 1
66 วิษณุ วรรณแสวง 1
67 วีระศักดิ์ สะดะ 1
68 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมปศุสัตว์. สถาบันสุขภาพสัตว์ 1
69 สุดจิตต์ จุ่งพิวัฒน์ 1
70 มนูศักดิ์ วงษ์พัชรชัย 1
71 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
72 ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ 1
73 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 1
74 กมล สุวรรณการ 1
75 ลินดา วิมลเก็จ 1
76 ธวัชชัย หุ่นสุวรรณ 1
77 เดชฤทธิ์ นิลอุบล 1
78 สิทธิกร ไตรยราช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 1
5 2551 6
6 2549 2
7 2548 4
8 2547 3
9 2546 3
10 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาชุดทดสอบโรคในสุกรที่สำคัญโดยใช้หลักการอิมมูโนโครมาโตรกราฟฟี
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อมัยโคพลาสมาในฟาร์มสุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
3 การเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ชนิดเอในนกกระทาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
4 การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมส่วนโออาร์เอฟห้าของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสที่ทำวัคซีนชนิดเชื้อเป็นภายหลังการระบาดของโรคในฟาร์มสุกร
5 การประเมินมาตรการการป้องกันและควบคุมเชื้อมัยโคพลาสมาในฟาร์มสุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2553
6 พยาธิกำเนิดของไวรัสพีอีดีสายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทยหลังจากทำให้อ่อนกำลังผ่านเซลล์เพาะเลี้ยงในลูกสุกรที่ไม่ได้รับนมน้ำเหลือง
ปี พ.ศ. 2551
7 ความหลากหลายของยีนเอ็นเอสพี-2 ของไวรัสพีอาร์อาร์เอสในประเทศไทย
8 การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA สำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อโรคระบบทางเดินหายใจสุกร
9 การผลิตเนื้อสุกรคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
10 การศึกษาพยาธิกำเนิดของไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกรสายพันธุ์ H1N2 และ H3N2 ในสุกรหย่านมที่แยกได้ในประเทศไทย
11 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี เพื่อการวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกชนิด H5N1
12 ความหลากหลายของยีนเอ็นเอสพี-2 ของไวรัสพีอาร์อาร์เอสในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
13 การศึกษาพยาธิกำเนิดของไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกรสายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทยในสุกรหย่านม
14 การเปรียบเทียบลำดับเบสทั้งหมดของไวรัสพีอาร์อาร์เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย (กลุ่มสายพันธุ์อเมริกาและยุโรป)
ปี พ.ศ. 2548
15 ผลของไวรัสพี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทยต่อประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร
16 การศึกษาชนิดของยุงที่มีศักยภาพในการเป็นพาหะของเชื้อไวรัส พี อาร์ อาร์ เอสในฟาร์มสุกร จังหวัดนครปฐม : รายงานผลการวิจัย
17 การพัฒนาชุดตรวจสอบ ELISA สำหรับการตรวจหาแอนติบอดีต่อโรคระบบทางเดินหายใจสุกร
18 พยาธิวินิจฉัยโรคพีอาร์อาร์เอส
ปี พ.ศ. 2547
19 ประสิทธิผลของวัคซีน พี อาร์ เอส ชนิดเชื้อเป็นในสุกรหย่านม
20 ลักษณะการสร้างไซโตไคน์ในเม็ดเลือดขาว ชนิดนิวเคลียสเดียวของสุกรที่ติดเชื้อไวรัสพี อาร์ อาร์ เอส มาก่อนและกระตุ้นด้วยไวรัสสายพันธุ์ต่างชนิด
21 การศึกษาผลของไวรัสวัคซีน พี อาร์ อาร์ เอส ต่อการสร้างไซโตคายน์ ของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียร์ที่แยกได้จากสุกร : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2546
22 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไวรัสพีอาร์อาร์เอสในสุกร ในประเทศไทย
23 การศึกษาพยาธิกำเนิดของไวรัสพี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
24 การศึกษาพยาธิกำเนิดของไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย