ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งแสง อรุณไพโรจน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวในโรงเรียน
2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว
3 โครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ผู้ใช้มหาบัณฑิต และ นิสิตปัจจุบัน ที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ปีพ.ศ.2550 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชีวิตกับเอกลักษณ์แห่งตน และความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนอาชีวศึกษา
6 ผลของโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนต่อจิตสาธารณะของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ
7 ผลของโปรแกรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อพลังตัวตนและพลังสร้างปัญญาของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
8 ผลของโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
9 การวิจัยและพัฒนาความเข้มแข้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปี พ.ศ. 2550
10 ผลของการใช้โปรแกรมการกำกับตนเองที่มีต่อวินัยในการฝึกซ้อมกีฬาของนักกีฬาประเภททีมอายุ 12-15 ปี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี