ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินการปนเปื้อนใต้ผิวดินจากน้ำชะขยะ โดยการประยุกต์ใช้ธรณีฟิสิกส์และอุทกธรณีวิทยา: กรณีศึกษา แหล่งฝังกลบเทศบาลนครขอนแก่นและ แหล่งฝังกลบขยะกิโลเมตรที่ 18 นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินการปนเปื้อนใต้ผิวดินจากน้ำชะขยะ โดยการประยุกต์ใช้ธรณีฟิสิกส์และอุทกธรณีวิทยา: กรณีศึกษา แหล่งฝังกลบเทศบาลนครขอนแก่นและ แหล่งฝังกลบขยะกิโลเมตรที่ 18 นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว II
3 การประยุกต์ใช้ข้อมูลธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา ในการประเมินศักยภาพพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการรับรู้ระยะไกล
ปี พ.ศ. 2553
4 การประเมินการปนเปื้อนใต้ผิวดินจากน้ำชะขยะ โดยการประยุกต์ใช้ธรณีฟิสิกส์และอุทกธรณีวิทยา: กรณีศึกษา แหล่งฝังกลบเทศบาลนครขอนแก่นและ แหล่งฝังกลบขยะกิโลเมตรที่ 18 นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว
5 การปนเปื้อนและการวางเครือข่าย เฝ้าระวังการปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ำใต้ดินในพื้นที่อำเภอทับคล้อ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรและอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
6 แบบจำลองการไหลของน้ำบาดาลที่เกิดจากการสูบน้ำเกลือในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
7 การศึกษาสมดุลของชั้นน้ำเกลือ ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
8 การศึกษาสมดุลของชั้นน้ำเกลือ ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
9 การศึกษาสมดุลของชั้นน้ำเกลือในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2552
10 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลกับปริมาณการสูบน้ำเกลือ พื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
11 การประเมินสมดุลของแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ทำเกลือ บ้านโนนแสบง และพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลกับปริมาณการสูบน้ำเกลือ พื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
13 การประเมินสมดุลของแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ทำเกลือ บ้านโนนแสบง และพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
14 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาล กับปริมาณการสูบน้ำเกลือพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2551
15 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลกับปริมาณการสูบน้ำเกลือ พื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2550
16 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลกับปริมาณการสูบน้ำเกลือ พื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
17 การศึกษาสมดุลของชั้นน้ำเกลือ ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
18 การจัดการทรัพยากรธรณีและธรณีสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
19 การจัดการทรัพยากรธรณีและธรณีสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
20 การจัดการทรัพยากรธรณีและธรณีสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ปี พ.ศ. 2549
21 การจัดการทรัพยากรธรณีและธรณีสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
22 การศึกษาสมดุลของชั้นน้ำเกลือ ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2548
23 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดิน น้ำใต้ดินและการแพร่กระจายของดินเค็ม II
24 ขบวนการทางอุทกธรณีเคมีในพื้นที่ทำนาเกลือของแอ่งโคราช-อุบล
25 ขบวนการทางอุทกธรณีเคมีในพื้นที่ทำนาเกลือของแอ่งโคราช-อุบล
ปี พ.ศ. 2547
26 การประยุกต์สำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาธรณีวิทยาใต้ผิวดินและการประเมินเพื่อคาดการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดจากการยุบตัวของโพรงเกลือใต้ผิวดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 การศึกษาผลกระทบของการผลิตเกลือต่อระบบการไหลของน้ำบาดาลบริเวณบ้านโนนแสบง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
28 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดิน น้ำใต้ดินและการแพร่กระจายของดินเค็ม
29 การประเมินสมดุลของแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ทำเกลือ บ้านโนนแสบง และพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2546
30 การประยุกต์สำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ โพรงเกลือใต้ผิวดินที่เกิดจากการสูบน้ำเกลือ
31 การประเมินสมดุลของแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ทำเกลือ บ้านโนนแสบง และพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
32 การไหลของน้ำใต้ดินและการเคลื่อนย้ายของสารละลายเกลือในพื้นที่ทำเกลือ
33 การไหลของน้ำใต้ดินและการเคลื่อนย้ายของสารละลายเกลือในพื้นที่ทำเกลือ
34 การไหลของน้ำใต้ดินและการเคลื่อนย้ายของสารละลายเกลือในพื้นที่ทำเกลือ
ปี พ.ศ. 2545
35 ขบวนการทางอุทกธรณีเคมีในพื้นที่ทำนาเกลือของแอ่งโคราช-อุบล
ปี พ.ศ. 2544
36 การไหลของน้ำใต้ดินและการเคลื่อนย้ายของสารละลายเกลือในพื้นที่ทำเกลือ
ปี พ.ศ. 2530
37 อุทกธรณีวิทยา ของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
38 การสำรวจการปนเปื้อนของน้ำชะขยะในน้ำใต้ดินโดยใช้วิธีวัด ความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะในพื้นที่ฝังกลยขยะ บ้านคำบอน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
39 การประยุกต์ใช้ข้อมูลธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยากับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจระยะไกล ประเมินศักยภาพของพื้นที่ปลูกยางพารา ในพื้นที่จ้งหวัดขอนแแก่น