ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สาริณีย์ กฤติยานันต์ 6
2 ขนิษฐา หอมจีน 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 5
4 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 5
5 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 4
6 ศิริพา อุดมอักษร 4
7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
8 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 3
9 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 3
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 3
11 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 2
12 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 2
13 อัญชลี จิตรักนที 2
14 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
15 Rungpetch Sakulbumrungsil 1
16 กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย 1
17 Kunwadee Sripanidkulchai 1
18 สุนทรี วัชรดำรงกุล 1
19 คทา บัณฑิตานุกูล 1
20 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
21 Rungphech Sakulbamrungsil 1
22 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmacy 1
23 พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร 1
24 Nusaraporn Kessomboon 1
25 เรวดี ธรรมอุปกรณ์ 1
26 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
27 อุทัยวรรณ เมืองแมน 1
28 สุพรรณิการ์ ปานกรด 1
29 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง 1
30 สุภาภรณ์ เจตะบุตร 1
31 วิศาล สุทธิพัฒนางกูร 1
32 Siripa Udomaksorn 1
33 Paithip Luangruangrong 1
34 กนิษฐา พันธ์ศรีนิรมล 1
35 วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ 1
36 Surachat Ngorsuraches 1
37 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
38 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
39 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
40 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
41 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
42 พรลภัส บุญสอน 1
43 กุลนันท์ กิจพงษ์นิกร 1
44 นลินี เปรมัษเฐียร 1
45 วรรณวิไล ณ ระนอง 1
46 สุพรรษา ใหม่เอี่ยม 1
47 กัณฐิกา เพลินธรรมคุณ 1
48 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
49 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
50 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
51 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
52 limw0002@kku.ac.th 1
53 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
54 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
55 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
56 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
57 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
58 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
59 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 5
3 2554 1
4 2552 2
5 2549 2
6 2547 2
7 2546 1
8 2545 1
9 2544 2
10 2543 1
11 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Setting reimbursement prices for pharmaceuticals: Cases of outpatient referral, disability, accident, and emergency for Bangkok-region National Health Security Office
ปี พ.ศ. 2555
2 ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามราคาและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาของภาครัฐตามแนวทางของ PAC
3 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
4 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
5 ขีดความสามารถในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลภาครัฐตามแนวทางของ Pharmaceutical Acquisition Capability (PAC)
6 การทดสอบเอกสารกำกับยาอะมอกซิซิลลินสำหรับประชาชนในกลุ่มประชาชนทั่วไป
ปี พ.ศ. 2554
7 ผลลัพธ์ของการจัดการการบำบัดด้านยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้รูปแบบเครือข่ายโรงพยาบาลและร้านยา
ปี พ.ศ. 2552
8 ความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตฉบับย่อภาษาไทย
9 ความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตฉบับย่อภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2549
10 ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ป่วยติดเชื้อเฮชไอวีและเอดส์:การประยุกต์ใช้รูปแบบทรานสทิโอเรทิเคิล
11 การใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2547
12 การใช้ยาในโครงการการเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสเอดส์ระดับชาติสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ในจังหวัดราชบุรี
13 มูลค่าการบริโภคยาในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544
ปี พ.ศ. 2546
14 การใช้ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ชนิดรับประทานในผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ปี พ.ศ. 2545
15 การประเมินผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ศูนย์สุขภาพชุมชนอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2544
16 การเกิดพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรคในผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
17 การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ปี พ.ศ. 2543
18 การสังเคราะห์วิสัยทัศน์ของประชาคมเภสัชกรสำหรับการปฏิรูประบบสาธารณสุขภาพ