ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งศรี แสงแก้วศรี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 พัฒนาการจัดการสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติในชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
2 พัฒนาการจัดการสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติในชุมชน
3 การจัดการกับอาการประสาทหลอนแบบหูแว่วของตนเองในผู้ป่วยจิตเวช
ปี พ.ศ. 2551
4 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล กลุ่มอ้างอิงต่อวิชาชีพพยาบาลกับแนวโน้มการเลือกเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง
5 ศึกษาการดูดซับไนเตรทโดยตะกอนดินและถ่านกัมมันต์
6 การพัฒนาศักยภาพการปรับตัวและความผาสุกทางใจของผู้ประสบอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2550
7 การจัดการกับอาการประสาทหลอนแบบหูแว่วของตนเองในผู้ป่วยจิตเวช
ปี พ.ศ. 2549
8 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลกลุ่มอ้างอิงกับแนวโน้มของการเลืกเรียนวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2544
9 ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2543
10 ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 การพัฒนาศักยภาพการปรับตัวและความผาสุกทางใจของผู้ประสบอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์