ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งราวี ทองกันยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
2 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 2
3 มยุรี ตันติสิระ 1
4 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
5 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
6 Vimolmas Lipipun 1
7 Garnpimol C. Ritthidej 1
8 Sumphan Wongseripipatana 1
9 Panee Boonthavi 1
10 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
11 Supa Chantharasakul 1
12 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
13 Kitpramuk Tantayaporn 1
14 Naiyana Chaiyabutr 1
15 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
16 Ampa Luiengpirom 1
17 Sompol Sanguanrungsirikul 1
18 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
19 บรรจง คณะวรรณ 1
20 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
21 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
22 Srilert Chotpantarat 1
23 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
24 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
25 ศิริชัย ศิริกายะ 1
26 Chalermpol Leevailoj 1
27 Boonchai Sangpetngam 1
28 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
29 กาญจนา แก้วเทพ 1
30 Vanida Chantarateptawan 1
31 วัฒนชัย สมิทธากร 1
32 Jaitip Paiboon 1
33 Puttipongse Varavudhi 1
34 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
35 Wilai Anomasiri 1
36 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
37 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
38 Kittisak Likhitwitayawuid 1
39 ละอองทิพย์ เหมะ 1
40 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
41 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
42 Chonticha Srisawang 1
43 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
44 วินัย งามแสง 1
45 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
46 นภสร โกวรรธนะกุล 1
47 Phanphen Wattanaarsakit 1
48 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
49 Jittima Chatchawansaisin 1
50 Kasidit Nootong 1
51 Waraporn Siriterm 1
52 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
53 Anawatch Mitpratan 1
54 สิทธิพร แอกทอง 1
55 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
56 Chayaporn Supachartwong 1
57 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
58 กำจัด มงคลกุล 1
59 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
60 สุมา เมืองใย 1
61 Chakkaphan Sutthirat 1
62 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
63 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
64 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
65 วิมล เหมะจันทร 1
66 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
67 พรรณี กาญจนพลู 1
68 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
69 ๋Janes, Gavin W. 1
70 สุมิตรา พูลทอง 1
71 Yeshey Penjor 1
72 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
73 ประคอง ชอบเสียง 1
74 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
75 ชอุ่ม มลิลา 1
76 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
77 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
78 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
79 กมลชนก ยวดยง 1
80 อวย เกตุสิงห์ 1
81 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
82 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
83 สุวดี ยาป่าคาย 1
84 Suchin Arunsawatwong 1
85 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
86 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
87 ประธาน ดาบเพชร 1
88 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
89 Varunee Padmasankh 1
90 Pornpimol Muanjai 1
91 Walaisiri Muangsiri 1
92 เอกชัย อดุลยธรรม 1
93 Thada Jirajaras 1
94 Rajalida Lipikorn 1
95 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
96 Thanathon Sesuk 1
97 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
98 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
99 Acom Sornsute 1
100 Chariya Uiyyasathian 1
101 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
102 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
103 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
104 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
105 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
106 กระมล ทองธรรมชาติ 1
107 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
108 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
109 ศุกันยา ห้วยผัด 1
110 สมชัย วัฒนการุณ 1
111 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
112 Pantharee Boonsatorn 1
113 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
114 ไววิทย์ พุทธารี 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
116 วิไล ชินธเนศ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
118 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
119 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
122 คัคนางค์ มณีศรี 1
123 อุทัย บุญประเสริฐ 1
124 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
125 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
126 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
128 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
130 Somying Tumwasorn 1
131 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
134 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
135 วาสนา เสียงดัง 1
136 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
137 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
138 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
139 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
140 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
141 สายฝน ควรผดุง 1
142 สิริพร สิวราวุฒิ 1
143 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
144 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
145 ธวัชชัย สันติสุข 1
146 สำเริง แย้มโสภี 1
147 วัลลภ แย้มเหมือน 1
148 สมพร พรมดี 1
149 สุวิชา ทองสิมา 1
150 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 1