ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งนภา ศรีชนะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2557 2
5 2553 4
6 2549 2
7 2548 1
8 2547 2
9 2546 5
10 2545 1
11 2544 1
12 543 46
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การค้นหาโมโนเมอร์และตัวเชื่อมสายพอลิเมอร์ที่เหมาะสม สำหรับการสังเคราะห์รอยพิมพ์ประทับโมเลกุลอนุภาคขนาดนาโน เพื่อการจดจำโมเลกุลยาโคลซาปีน: การประยุกต์ใช้ เพื่อให้ออกฤทธิ์เนิ่น
ปี พ.ศ. 2560
2 การสังเคราะห์รอยพิมพ์โมเลกุลอนุภาคขนาดนาโนเพื่อการจดจำของโคลซาปีน: การประยุกต์ใช้เพื่อให้ออกฤทธิ์เนิ่น
ปี พ.ศ. 2559
3 ศึกษาประสิทธิภาพและการปลดปล่อยของยา Thalidomide เพื่อลดการอักเสบของหลอดเลือดจากการใส่ stent ในหลอดทดลอง
4 การสังเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติของแม่เหล็กนาโนที่มีโพลิเมอร์ที่มีรอบประทับเคลือบสำหรับการนำส่งไปยังสมองของยาเออร์ก็อท
ปี พ.ศ. 2557
5 Assessment of the spherical molecularly imprinted polymer prepared by multistep swelling polymerization for separation of biomolecules
6 การตรวจหาอิแนนทิโอเมอร์ของโพรพราโนลอล ในเนื้อเยื่อและของเหลวในร่างกายเมื่อให้พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลของเอส-โพรพราโนลอลบนไมโครเจล
ปี พ.ศ. 2553
7 การตรวจสอบสัมพันธภาพของสารประกอบบิวทิวโรฟีโนนที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลของโดปามีนต่อตัวรับโดปามีนและซีโรโตนิน
8 โพลอกซาเมอร์และพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลคอมโพสิตนาโนพาร์ทิเคิลเพื่อเป็นตัวพาสำหรับใช้ประโยชน์ในการควบคุมการนำส่งยา
9 ไมโครเจลที่บรรจุพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลนาโนพาร์ทิเคิลที่อยู่บนไมโคร พาร์ทิเคิลเพื่อการนำส่งยาผ่านทางผิวหนัง
10 การสังเคราะห์โพลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์โมเลกุลของ S-Propranoldl โดยวิธี Suspension polymerization ให้มีอนุภาคในขนาดนาโนเมตร (เดิมชื่อ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และวิธีการสังเคราะห์โพลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลของ S-Propranolol)
ปี พ.ศ. 2549
11 การศึกษาการจับของพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับของdopamine และ serotonin เพื่อใช้ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในงาน solid-Phase extraction
12 การเตรียมเซลลูโลสเมมเบรนที่ประกอบด้วยอนุภาคของพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับเป็นระบบนำส่งยาที่เลือกเฉพาะอิแนนทิโอเมอร์ของยา propranolol
ปี พ.ศ. 2548
13 Electrochemical and quartz crystal microbalance sensors based on molecularly imprinted polymers for detection of haloacetic acid disinfection by-products in drinking water
ปี พ.ศ. 2547
14 การประเมินและการใช้ประโยชน์ของโพรโรลพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับดมเลกุลเป็นสารดูดซับในโซลิดเฟสแอคแทรกชัน เพื่อเตรียมสารตัวอย่างในการวิเคราะห์สารมัธยันต์ของการทำคลอริเนชั่นในน้ำตัวอย่าง
15 วิธีการใหม่ของการนำส่งยา propanolol prodrug ผ่านทางผิวหนังโดยการใช้ระบบควบคุมการปลดปล่อยที่เลือกเฉพาอิแนนทิโอเมอร์
ปี พ.ศ. 2546
16 A Study of trichloroacetic imprinted polymer in combination with inter-digital conductometric transducer for the detection of haloacetic acid in drinking water.
17 การสังเคราะห์ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่ยาสเตียรอยด์ในรูปเอสเทอร์เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาการเลือกปลดปล่อยอิแนนทิโอเมอร์ผ่านเซลลูโลสเมมเบรนที่นำมากราฟกับพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับระดับโมเลกุล
18 พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับระดับโมเลกุลเป็นรีเซพเตอร์เลียนแบบ
19 การเลียนแบบเออร์กอด์เซพเตอร์ด้วยการพิมพ์รอยโมเลกุลของโดปามีนและซีโรโตนิน
20 การนำเซลลูโลสเมมเบรนซึ่งผลิตโดยเชื้อแบคทีเรียมากราฟต์กับพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับระดับโมเลกุลเพื่อใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยที่เลือกเฉพาะอิแนนทิโอเมอร์ของยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่เสตียรอยด์
ปี พ.ศ. 2545
21 การพัฒนาอัมพีโดเมตริกเซนเซอร์ที่ใช้แผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับตรวจฮาโลอะซิติคเอซิดในน้ำดื่ม
ปี พ.ศ. 2544
22 การใช้พอลิเมอร์เม็ดลูกปัดที่มีรอยพิมพ์ประทับระดับโมเลกุลเป็นสารช่วยเตรียมยาประเภทไครัลควบคุมการปลดปล่อยยาแบบเลือกเฉพาะอิแนนทิโอเมอร์ : การเตรียมและการประเมินนอกกาย