ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งนภา พิตรปรีชา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- รุ่งนภา พิตรปรีชา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัทราวรรณ จูฑะพันธุ์ 5
2 จิตติญา เหลืองจามีกร 5
3 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 3
4 สกุณี โกมลิทธิพงศ์ 2
5 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 2
6 ณัชชา เพ็ชร์ไทย 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
8 นพวรรณ คล้ายโอภาส 2
9 ชญาน์ทัต วงศ์มณี 2
10 ณนันท์ สินธุศิริ 2
11 วุฒิพงษ์ ฐิติรักษ์ 1
12 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 1
13 โสภาค พาณิชพาพิบูล 1
14 พนม คลี่ฉายา 1
15 ณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์ 1
16 ธรรณพ ศิริธรรมวิไล 1
17 พฤพลอย ประภาจิตร์ 1
18 สิริสา สุรการวิทย์ 1
19 รติกร ภาณุไพบูลย์ 1
20 สุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม 1
21 ศิริมา อยู่เวียงชัย 1
22 รัตน์สุดา ทองเจิม 1
23 วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 1
24 กมลณัฏฐ์ พลวัน 1
25 ดาววดี เพชรบรม 1
26 พิมลมาลย์ อินทราวุธ 1
27 ปรียสรณ์ อาศรัยราษฏร์ 1
28 ศรัณย์ สิงห์ทน 1
29 กันต์หทัย เกษชุมพล 1
30 พฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ 1
31 โอบเอื้อ ชิโนสุนทรากร 1
32 ปาณัท เงาฉาย 1
33 ฐปนีย์ วิชญธน 1
34 ชื่นนภา กัลยาพิเชฎฐ์ 1
35 นวพร สุคัมภีรานนท์ 1
36 รุจิพัชร์ เรืองธารีพงศ์ 1
37 ปราณปรียา เอื้อสถาพร 1
38 รัติกร อุ่นนันกาศ 1
39 พิชัย นิรมานสกุล 1
40 กฤชณัท แสนทวี 1
41 ธิติวรรณ อัศวธีระธรรม 1
42 ปริญญากร หาญวุฒิสุทธิ์ 1
43 วรรณพร ภุชชงค์ 1
44 สุขิตา อยู่คงศักดิ์ 1
45 ปานฤทัย คงยิ้มละมัย 1
46 ยุทธิพงศ์ แซ่จิว 1
47 อรรถนียา เปล่งวิทยา 1
48 หวานี เหอ 1
49 อัญกร หวังวณิชพันธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 4
3 2556 4
4 2555 5
5 2554 3
6 2553 6
7 2552 6
8 2551 7
9 2550 3
10 2549 5
11 2546 1
12 2543 2
13 2542 1
14 2541 2
15 2540 1
16 2539 2
17 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
2 การสื่อสารและความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแรงงานฝีมือที่มีการไหลเวียนอย่างเสรี
3 การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
4 ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมและพฤติกรรมการแบ่งปันคลิปวิดีโอ
5 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของนวนิยายนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นประเภทไลท์โนเวล
6 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ
7 การปฏิบัติการสารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์การโฆษณาและการสื่อสารมวลชน
ปี พ.ศ. 2556
8 ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าร่วมในตราสินค้าแฟชั่น
9 ความเกี่ยวพันต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
10 ผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโดยบุคคลมีชื่อเสียง ผ่านอินสตาแกรม ในประเทศไทย
11 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้บริโภคบนแอปพลิเคชันไลน์
ปี พ.ศ. 2555
12 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชื่อเสียงองค์กรและการจัดการชื่อเสียงองค์กรธุรกิจในประเทศไทย
13 การสื่อสารตราสินค้าบุคคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนดังข้ามคืน
14 การใช้เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
15 การจัดการตราสินค้าและชื่อเสียงของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก
16 การใช้เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ปี พ.ศ. 2554
17 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมีชื่อเสียงของเอสซีจีตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
18 การสร้างตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจพลังงานในประเทศไทย
19 ตัวชี้วัดความมีชื่อเสียงของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากการรับรู้ของนักลงทุนและพนักงาน
ปี พ.ศ. 2553
20 ตัวชี้วัดความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยด้านการสื่อสารในประเทศจีน
21 ภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ขยายจากตราสินค้าของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
22 การนำเสนอภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ และเรื่องราวของผู้บริหารระดับสูง (CEO) ในหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค
23 การนำเสนอภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ และเรื่องราวของผู้บริหารระดับสูง (CEO) ในหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค
24 การนำเสนอเนื้อหาสารในตัวอย่างภาพยนตร์เพื่อการส่งเสริมการตลาดภาพยนตร์ไทย
25 ภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ขยายจากตราสินค้าของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ปี พ.ศ. 2552
26 ปัจจัยสะท้อนความมีชื่อเสียงของธรุกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย
27 ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ปรากฎในข่าวประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์
28 กลยุทธ์การสื่อสารขององค์กรสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย
29 ตัวชี้วัดภาพลักษณ์ตราสินค้าเครื่องสำอางในประเทศไทย
30 กลยุทธ์การสื่อสารขององค์กรสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย
31 ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2551
32 ตัวชี้วัดความมีชื่อเสียงขององค์กรในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
33 ปัจจัยการตลาด การประชาสัมพันธ์ กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจรถยนต์เช่าเพื่อดำเนินการ
34 สถานภาพการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : การวิจัย
35 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรกลุ่มบริษัทปตท.
36 ตัวชี้วัดความมีชื่อเสียงขององค์กรในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
37 ปัจจัยการตลาด การประชาสัมพันธ์ กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจรถยนต์เช่าเพื่อดำเนินการ
38 การยอมรับและความเชื่อถือข่าวบันเทิงในสื่อสิ่งพิมพ์
ปี พ.ศ. 2550
39 การใช้ความรู้ การรู้จัก และภาพลักษณ์ตราสินค้าในการสร้างคุณค่าตราสินค้าเครื่องสำอางชั้นนำในประเทศไทย
40 สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อในศูนย์การค้าย่านช้อปปิ้งสตรีทของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
41 แรงจูงใจ ค่านิยม ความเชื่อและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างศรัทธาต่อวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ
ปี พ.ศ. 2549
42 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม
43 อิทธิพลของภาพลักษณ์ของผู้บริหารระดับสูง (CEO) ที่มีต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้า
44 กระบวนการประชาสัมพันธ์และการยอมรับโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
45 การจัดการความขัดแย้งด้านมลภาวะทางเสียงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
46 การประเมินประสิทธิภาพผลการประชาสัมพันธ์เรื่องระบบเตือนภัยสึนามิ
ปี พ.ศ. 2546
47 การสร้างมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
48 อิทธิพลของโฆษณาผลิตภัณฑ์สำหรับทารกที่มีต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ปกครอง
49 กลยุทธ์การสร้างตราอินเตอร์เน็ตของเว็บท่าที่นำเสนอด้วยภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2542
50 กลยุทธ์การสร้างบุคลิกของตราสินค้าแชมพูเพื่อความสวยงาม
ปี พ.ศ. 2541
51 การสื่อสารความเป็นไทยในภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำหรับต่างประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
52 เพลงพื้นบ้านกับงานพัฒนา : สำรวจากรใช้และวิเคราะห์เนื้อหา;หมอลำ
ปี พ.ศ. 2540
53 เพลงพื้นบ้านกับงานพัฒนา : สำรวจและวิเคราะห์เนื้อหาหมอลำ
ปี พ.ศ. 2539
54 ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการเผยแพร่แนวความคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
55 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่น Brand Name ต่างประเทศ