ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งนภา พิตรปรีชา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- รุ่งนภา พิตรปรีชา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัทราวรรณ จูฑะพันธุ์ 5
2 จิตติญา เหลืองจามีกร 5
3 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 3
4 ณนันท์ สินธุศิริ 2
5 ณัชชา เพ็ชร์ไทย 2
6 ชญาน์ทัต วงศ์มณี 2
7 สกุณี โกมลิทธิพงศ์ 2
8 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
10 นพวรรณ คล้ายโอภาส 2
11 ปริญญากร หาญวุฒิสุทธิ์ 1
12 อัญกร หวังวณิชพันธุ์ 1
13 ดาววดี เพชรบรม 1
14 วรรณพร ภุชชงค์ 1
15 สุขิตา อยู่คงศักดิ์ 1
16 พฤพลอย ประภาจิตร์ 1
17 ปานฤทัย คงยิ้มละมัย 1
18 พฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ 1
19 ธิติวรรณ อัศวธีระธรรม 1
20 พนม คลี่ฉายา 1
21 โสภาค พาณิชพาพิบูล 1
22 ธรรณพ ศิริธรรมวิไล 1
23 กันต์หทัย เกษชุมพล 1
24 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 1
25 หวานี เหอ 1
26 ณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์ 1
27 รติกร ภาณุไพบูลย์ 1
28 วุฒิพงษ์ ฐิติรักษ์ 1
29 สิริสา สุรการวิทย์ 1
30 ปาณัท เงาฉาย 1
31 ศิริมา อยู่เวียงชัย 1
32 รัตน์สุดา ทองเจิม 1
33 วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 1
34 กมลณัฏฐ์ พลวัน 1
35 สุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม 1
36 พิมลมาลย์ อินทราวุธ 1
37 ปรียสรณ์ อาศรัยราษฏร์ 1
38 ศรัณย์ สิงห์ทน 1
39 รุจิพัชร์ เรืองธารีพงศ์ 1
40 ปราณปรียา เอื้อสถาพร 1
41 พิชัย นิรมานสกุล 1
42 กฤชณัท แสนทวี 1
43 ยุทธิพงศ์ แซ่จิว 1
44 ฐปนีย์ วิชญธน 1
45 โอบเอื้อ ชิโนสุนทรากร 1
46 รัติกร อุ่นนันกาศ 1
47 นวพร สุคัมภีรานนท์ 1
48 ชื่นนภา กัลยาพิเชฎฐ์ 1
49 อรรถนียา เปล่งวิทยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 3
3 2556 4
4 2555 5
5 2554 3
6 2553 6
7 2552 5
8 2551 7
9 2550 3
10 2549 5
11 2546 1
12 2543 2
13 2542 1
14 2541 1
15 2539 2
16 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
2 การสื่อสารและความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแรงงานฝีมือที่มีการไหลเวียนอย่างเสรี
3 การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
4 ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมและพฤติกรรมการแบ่งปันคลิปวิดีโอ
5 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของนวนิยายนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นประเภทไลท์โนเวล
6 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ
ปี พ.ศ. 2556
7 ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าร่วมในตราสินค้าแฟชั่น
8 ความเกี่ยวพันต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
9 ผลของการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดโดยบุคคลมีชื่อเสียง ผ่านอินสตาแกรม ในประเทศไทย
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้บริโภคบนแอปพลิเคชันไลน์
ปี พ.ศ. 2555
11 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชื่อเสียงองค์กรและการจัดการชื่อเสียงองค์กรธุรกิจในประเทศไทย
12 การสื่อสารตราสินค้าบุคคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนดังข้ามคืน
13 การใช้เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
14 การจัดการตราสินค้าและชื่อเสียงของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก
15 การใช้เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ปี พ.ศ. 2554
16 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมีชื่อเสียงของเอสซีจีตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
17 การสร้างตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจพลังงานในประเทศไทย
18 ตัวชี้วัดความมีชื่อเสียงของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากการรับรู้ของนักลงทุนและพนักงาน
ปี พ.ศ. 2553
19 ตัวชี้วัดความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยด้านการสื่อสารในประเทศจีน
20 ภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ขยายจากตราสินค้าของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
21 การนำเสนอภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ และเรื่องราวของผู้บริหารระดับสูง (CEO) ในหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค
22 การนำเสนอภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ และเรื่องราวของผู้บริหารระดับสูง (CEO) ในหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค
23 การนำเสนอเนื้อหาสารในตัวอย่างภาพยนตร์เพื่อการส่งเสริมการตลาดภาพยนตร์ไทย
24 ภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ขยายจากตราสินค้าของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ปี พ.ศ. 2552
25 ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ปรากฎในข่าวประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์
26 กลยุทธ์การสื่อสารขององค์กรสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย
27 ตัวชี้วัดภาพลักษณ์ตราสินค้าเครื่องสำอางในประเทศไทย
28 กลยุทธ์การสื่อสารขององค์กรสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย
29 ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2551
30 ตัวชี้วัดความมีชื่อเสียงขององค์กรในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
31 ปัจจัยการตลาด การประชาสัมพันธ์ กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจรถยนต์เช่าเพื่อดำเนินการ
32 สถานภาพการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : การวิจัย
33 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรกลุ่มบริษัทปตท.
34 ตัวชี้วัดความมีชื่อเสียงขององค์กรในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
35 ปัจจัยการตลาด การประชาสัมพันธ์ กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจรถยนต์เช่าเพื่อดำเนินการ
36 การยอมรับและความเชื่อถือข่าวบันเทิงในสื่อสิ่งพิมพ์
ปี พ.ศ. 2550
37 การใช้ความรู้ การรู้จัก และภาพลักษณ์ตราสินค้าในการสร้างคุณค่าตราสินค้าเครื่องสำอางชั้นนำในประเทศไทย
38 สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อในศูนย์การค้าย่านช้อปปิ้งสตรีทของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
39 แรงจูงใจ ค่านิยม ความเชื่อและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างศรัทธาต่อวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ
ปี พ.ศ. 2549
40 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม
41 อิทธิพลของภาพลักษณ์ของผู้บริหารระดับสูง (CEO) ที่มีต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้า
42 กระบวนการประชาสัมพันธ์และการยอมรับโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
43 การจัดการความขัดแย้งด้านมลภาวะทางเสียงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
44 การประเมินประสิทธิภาพผลการประชาสัมพันธ์เรื่องระบบเตือนภัยสึนามิ
ปี พ.ศ. 2546
45 การสร้างมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
46 อิทธิพลของโฆษณาผลิตภัณฑ์สำหรับทารกที่มีต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ปกครอง
47 กลยุทธ์การสร้างตราอินเตอร์เน็ตของเว็บท่าที่นำเสนอด้วยภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2542
48 กลยุทธ์การสร้างบุคลิกของตราสินค้าแชมพูเพื่อความสวยงาม
ปี พ.ศ. 2541
49 การสื่อสารความเป็นไทยในภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำหรับต่างประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
50 ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการเผยแพร่แนวความคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
51 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่น Brand Name ต่างประเทศ