ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งทิพย์ ชวนชื่น
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 11
2 เกรียงศักดิ์ สายธนู 7
3 ธราดล เหลืองทองคำ 6
4 อลงกร อมรศิลป์ 5
5 ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ 5
6 ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์ 5
7 นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย 4
8 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 3
9 ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย 3
10 อินทิรา กระหม่อมทอง 3
11 สุมาลี บุญมา 2
12 ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ 2
13 ลินดา วิมลเก็จ 1
14 กมล สุวรรณการ 1
15 สุเทพ เรืองวิเศษ 1
16 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 1
17 ประวีณา กิติคุณ 1
18 บุญอ้อม โฉมที 1
19 ธนาดล เหลืองทองคำ 1
20 พงศ์ธร พุ่มแตงอ่อน 1
21 เวชสิริ วรรณประสาท 1
22 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 1
23 ชื่นสกนธ์ เชาว์ตระกูล 1
24 ไม่มีข้อมูล 1
25 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 1
26 สันนิภา สุรทัตต์ 1
27 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 1
28 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 1
29 สัญชัย พยุงภร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 3
7 2550 4
8 2549 2
9 2541 1
10 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การใช้ competitive exclusion (CE) ในการป้องกันการติดเชื้อ แคมไพโลแบคเตอร์ในสัตว์ปีก
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาเปรียบเทียบความชุกและการต้านยาของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ที่แยกได้จากไก่เนื้อและไก่ไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมและไม่ผสมสารเสริมชีวนะหรือสมุนไพร
3 การศึกษาเปรียบเทียบความชุกและการต้านยาของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ที่แยกได้จากไก่เนื้อและไก่ไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมและไม่ผสมสารเสริมชีวนะหรือสมุนไพร
4 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการประเมินความเสี่ยงเชื้อดื้อยาในซาลโมเนลล่า เอนเทอริกา
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาอินทริกรอนส์ใน Pseudomonas aeruginosa และ Acinetobacter baumannii
ปี พ.ศ. 2553
6 การศึกษาพันธุกรรมการดื้อยาและปัจจัยในการก่อความรุนแรงของโรคของเชื้อซาลโมเนลล่า เอ็นเทอริก้า ที่แยกได้จากห่วงโซ่อาหาร
ปี พ.ศ. 2552
7 การตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 จีโนไทป์ใหม่ในสัตว์ปีกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
8 การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีนดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่าที่แยกได้จากไก่และสุกรในประเทศไทย : รายงานวิจัย
9 การดื้อยาและการถ่ายทอดยีนดื้อยาของจุลินทรีย์ในสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์ที่จำหน่ายในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
10 การดื้อยา และการถ่ายทอดยีนดื้อยา ของจุลินทรีย์ในสารเสริมชีวนะ สำหรับสัตว์ที่จำหน่ายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
11 การตรวจติดตามและศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1)ในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตและตลาดสดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
12 การดื้อยาและการถ่ายทอดยีนดื้อยาของแบคทีเรียในสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
13 การตรวจพิสูจน์ยีนที่ควบคุมการสร้างพิษเอนเทอโรท็อกซินของเชื้อสตาฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่เพาะแยกได้จากแหนมหมู
14 การศึกษาคุณสมบัติทางอณูชีววิทยาของ MexXY และ OpmG ในการขับออกยากลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ในสูโดโมนาส แอรูจิโนซ่า
ปี พ.ศ. 2549
15 การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดี้ที่มีความจำเพาะต่อโปรตีน ของระบบมัลติดรักซ์อิฟรักซ์ในเชื้อสูโดโมนาส แอรูจิโนซา : รายงานผลการวิจัย
16 การเฝ้าระวังการดื้อต่อยาฆ่าเชื้อและยาปฏิชีวนะของ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในสายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2541
17 คุณภาพน้ำนมโคดิบ : ปัญหาและการแก้ไข : รายงานผลการวิจัย