ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุจ วัลยะเสวี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ruud Valyasevi 9
2 สุวิมล กีรติพิบูล 6
3 Rudd Valyasevi 5
4 Sanit Kamdee 2
5 เพลินพิศ ลักษณะนิล 2
6 ศรีอนันต์ วรรณเสน 2
7 Plearnpis Luxananil 2
8 สนิตย์ คำดี 2
9 Srianant Wansen 2
10 ฐิตาภา สมิตินนท์ 2
11 ศุภกิจ สอนประจักษ์ 2
12 วรรณพ วิเศษสงวน 2
13 Wonnop Visessanguan 2
14 ปรีณาภา เทพกสิกุล 2
15 Pornpan Jaichunjai 1
16 พรพรรณ ใจชุ่มใจ 1
17 Petr Kurdi 1
18 Apinya Assavanig 1
19 ลภัสรดา พุ่มพวง 1
20 Peter Kurdi 1
21 Atikorn Panya 1
22 อติกร ปัญญา 1
23 อภิญญา อัศวนิก 1
24 ศริญญา พรเอี่ยม 1
25 Preenapha Tepkasikul 1
26 เวทชัย เปล่งวิทยา 1
27 Vethachai Plengvidhya 1
28 Sarinya Pornaem 1
29 Young-Gun Zo 1
30 ปีเตอร์ เคอร์ดี้ 1
31 Nipa Chokesajjawatee 1
32 นิภา โชคสัจจะวาที 1
33 Thiapha Smitinont 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
35 สมพร คุ้มผาติ 1
36 Somporn Kumphati 1
37 ปนัดดา ธีรวัฒนมนตรี 1
38 Soomboon Tanasupawat 1
39 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
40 Ruangurai Promchai 1
41 Preenapa Thepkasikul 1
42 เรืองอุไร พร้อมใจ 1
43 Thitapha Smitinont 1
44 Panadda Thiravatianamontri 1
45 กิตติมา จริยพฤติ 1
46 Amonlaya Tosukhowong 1
47 อมลยา โตสุโขวงศ์ 1
48 บริษัทบีพีแอนด์ทีคอนซูมเมอร์ 1
49 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
50 Supakij Sornprajak 1
51 อรรถวิทย์ วิทยกุล 1
52 มณีวรรณ รักวาทิน 1
53 Laphaslada Pumpuang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 3
4 2551 2
5 2550 1
6 2548 1
7 2547 1
8 2543 1
9 2542 1
10 2541 1
11 2540 2
12 2539 4
13 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Biogenic amine formation in Nham, a Thai fermented sausage, and the reduction by commercial starter culture, Lactobacillus plantarum BCC 9546
ปี พ.ศ. 2553
2 Isolation and characterization of acid-sensitive Lactobacillus plantarum with application as starter culture for Nham production
ปี พ.ศ. 2552
3 Isolation and characterization of acid-sensitive mutants of Pediococcus acidilactici
4 Incidence of Staphylococcus aureus and associated risk factors in Nham, a Thai fermented pork product
5 Monitoring Lactobacillus plantarum BCC 9546 starter culture during fermentation of Nham, a traditional Thai pork sausage
ปี พ.ศ. 2551
6 Isolation, characterization and evaluation of pH sensitive Lactobacillus plantarum BCC 9546, a starter culture for Nham
7 โครงการการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของเชื้อก่อโรค Staphylococcus aureus และสารประกอบไนโตรซามีนในแหนมหมู
ปี พ.ศ. 2550
8 การพัฒนาและประยุกต์ใช้ต้นเชื้อผงแห้งในการหมักซีอิ๊วเปรี้ยวในระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2548
9 การศึกษาอัตราการหมักและการเกิดขึ้นของสารเมตตาบอไลต์ในระหว่างการหมักแหนมด้วยต้นเชื้อบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
10 การพัฒนาและประยุกต์ใช้ต้นเชื้อผงแห้งในการหมักแหนมในระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2543
11 การพัฒนาหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการหมักแหนม
ปี พ.ศ. 2542
12 การพัฒนาการหมักแหนมโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2541
13 การทำ Genomic DNA fingerprint และการตรวจสอบคุณสมบัติของแบคทีเรียแลคติก
ปี พ.ศ. 2540
14 การศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรชนิดบรรจุกระป๋อง ถุงผนึก และแช่แข็งในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงค์โปร์ : รายงานฉบับสมบูรณ์
15 การทำ genomic DNA fingerprint และการตรวจสอบคุณสมบัติของเชื้อแบคทีเรียแลคติค
ปี พ.ศ. 2539
16 การพิสูจน์เอกลักษณ์และคัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรีย จากอาหารหมักดองพื้นเมืองที่ผลิตสารยับยั้งจุลินทรีย์
17 การศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีของเอนไซม์ Catalase และเอนไซม์ Nitrate Reductase และ Ritrite Reductase ในแบคทีเรียแลคติคและการศึกษาทางพันธุวิศวกรรมของเอนไซม์ ในแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum
18 ผลของปริมาณแคลเซียมแมกนีเซียม และฟอสฟอรัส ต่อลักษณะทางกายภาพของนมและการประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมนม
19 การทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของแบคทีเรีย Lactobacillus pentosus และ Lactobacillus plantarum จากอาหารหมักดองพื้นเมืองโดยวิธี Random amplified polymorphic DNA