ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุจ วัลยะเสวี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ruud Valyasevi 9
2 สุวิมล กีรติพิบูล 6
3 Rudd Valyasevi 5
4 ศรีอนันต์ วรรณเสน 2
5 สนิตย์ คำดี 2
6 วรรณพ วิเศษสงวน 2
7 Srianant Wansen 2
8 Wonnop Visessanguan 2
9 ศุภกิจ สอนประจักษ์ 2
10 Sanit Kamdee 2
11 ปรีณาภา เทพกสิกุล 2
12 Plearnpis Luxananil 2
13 ฐิตาภา สมิตินนท์ 2
14 เพลินพิศ ลักษณะนิล 2
15 สมพร คุ้มผาติ 1
16 ปนัดดา ธีรวัฒนมนตรี 1
17 Somporn Kumphati 1
18 Soomboon Tanasupawat 1
19 Preenapa Thepkasikul 1
20 Thitapha Smitinont 1
21 Ruangurai Promchai 1
22 เรืองอุไร พร้อมใจ 1
23 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
24 บริษัทบีพีแอนด์ทีคอนซูมเมอร์ 1
25 Vethachai Plengvidhya 1
26 กิตติมา จริยพฤติ 1
27 Amonlaya Tosukhowong 1
28 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
29 มณีวรรณ รักวาทิน 1
30 Supakij Sornprajak 1
31 อรรถวิทย์ วิทยกุล 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
33 Panadda Thiravatianamontri 1
34 Thiapha Smitinont 1
35 อติกร ปัญญา 1
36 อภิญญา อัศวนิก 1
37 Apinya Assavanig 1
38 ลภัสรดา พุ่มพวง 1
39 Atikorn Panya 1
40 อมลยา โตสุโขวงศ์ 1
41 Laphaslada Pumpuang 1
42 Preenapha Tepkasikul 1
43 Pornpan Jaichunjai 1
44 Petr Kurdi 1
45 Young-Gun Zo 1
46 Sarinya Pornaem 1
47 ศริญญา พรเอี่ยม 1
48 นิภา โชคสัจจะวาที 1
49 Nipa Chokesajjawatee 1
50 พรพรรณ ใจชุ่มใจ 1
51 Peter Kurdi 1
52 ปีเตอร์ เคอร์ดี้ 1
53 เวทชัย เปล่งวิทยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 9
4 2551 2
5 2550 2
6 2548 1
7 2547 1
8 2543 1
9 2542 1
10 2541 1
11 2540 3
12 2539 4
13 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Biogenic amine formation in Nham, a Thai fermented sausage, and the reduction by commercial starter culture, Lactobacillus plantarum BCC 9546
ปี พ.ศ. 2553
2 Isolation and characterization of acid-sensitive Lactobacillus plantarum with application as starter culture for Nham production
ปี พ.ศ. 2552
3 Isolation and characterization of acid-sensitive mutants of Pediococcus acidilactici
4 Incidence of Staphylococcus aureus and associated risk factors in Nham, a Thai fermented pork product
5 Monitoring Lactobacillus plantarum BCC 9546 starter culture during fermentation of Nham, a traditional Thai pork sausage
6 High throughput detection of anti-microbial peptide from lactic acid bacteria and its application in food fermentation
7 การประเมินความเสี่ยงของเชื้อก่อโรค Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต
8 การศึกษาชีววิทยาและการกระจายเกสรของมะละกอด้วยคอมพิวเตอร์โมเดลและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
9 การประเมินความเสี่ยงของ Histamine ในน้ำปลาแท้ที่ผลิตในประเทศไทย
10 การศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพต่อผู้ดำเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
11 การศึกษาชีววิทยาและการกระจายเกสรของมะละกอด้วยความพิวเตอร์โมเดลและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2551
12 Isolation, characterization and evaluation of pH sensitive Lactobacillus plantarum BCC 9546, a starter culture for Nham
13 โครงการการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของเชื้อก่อโรค Staphylococcus aureus และสารประกอบไนโตรซามีนในแหนมหมู
ปี พ.ศ. 2550
14 การพัฒนาและประยุกต์ใช้ต้นเชื้อผงแห้งในการหมักซีอิ๊วเปรี้ยวในระดับอุตสาหกรรม
15 การศึกษาชีววิทยาและการกระจายเกสรของมะละกอด้วยคอมพิวเตอร์โมเดลและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2548
16 การศึกษาอัตราการหมักและการเกิดขึ้นของสารเมตตาบอไลต์ในระหว่างการหมักแหนมด้วยต้นเชื้อบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
17 การพัฒนาและประยุกต์ใช้ต้นเชื้อผงแห้งในการหมักแหนมในระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2543
18 การพัฒนาหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการหมักแหนม
ปี พ.ศ. 2542
19 การพัฒนาการหมักแหนมโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2541
20 การทำ Genomic DNA fingerprint และการตรวจสอบคุณสมบัติของแบคทีเรียแลคติก
ปี พ.ศ. 2540
21 การศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรชนิดบรรจุกระป๋อง ถุงผนึก และแช่แข็งในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงค์โปร์ : รายงานฉบับสมบูรณ์
22 การทำ genomic DNA fingerprint และการตรวจสอบคุณสมบัติของเชื้อแบคทีเรียแลคติค
23 การศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุม กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรชนิดบรรจุ กระป๋อง ถุงผนึก และแช่แข็งในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงค์โปร์
ปี พ.ศ. 2539
24 การพิสูจน์เอกลักษณ์และคัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรีย จากอาหารหมักดองพื้นเมืองที่ผลิตสารยับยั้งจุลินทรีย์
25 การศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีของเอนไซม์ Catalase และเอนไซม์ Nitrate Reductase และ Ritrite Reductase ในแบคทีเรียแลคติคและการศึกษาทางพันธุวิศวกรรมของเอนไซม์ ในแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum
26 ผลของปริมาณแคลเซียมแมกนีเซียม และฟอสฟอรัส ต่อลักษณะทางกายภาพของนมและการประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมนม
27 การทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของแบคทีเรีย Lactobacillus pentosus และ Lactobacillus plantarum จากอาหารหมักดองพื้นเมืองโดยวิธี Random amplified polymorphic DNA
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 การศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุม กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรชนิดบรรจุ กระป๋อง ถุงผนึก และแช่แข็งในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงค์โปร์