ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุจี จารุภาชน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยเกี่ยวข้องกับรูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ปี พ.ศ. 2558
2 ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ตามสภาพจริงในชุมชนโดยใช้วิธีการประชุมแบบมีส่วนร่วม
3 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF โดยวิธีการสอนแบบ PBL ในรายวิชา สภาวะการณ์โลก: กรณีศึกษานักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 5
ปี พ.ศ. 2554
4 ทักษะการฝึกปฏิบัติงานชุดวิชาการปฐมพยาบาลการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและชุดวิชาการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาธารณสุขชุมชน) ตามทัศนะของครูพี่เลี้ยงในโรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
5 เขยนอกกับปัญหาสุขภาพ การใช้บริการ แลค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพ :
6 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
7 การศึกษาความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุด ในสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
8 การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2550
9 การเกิดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการสอดแทรก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
10 การเกิดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2537
11 ความพึงพอใจในงานของทันตแพทย์และเภสัชกร : กรณีศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร