ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุจี จารุภาชน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยเกี่ยวข้องกับรูปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ปี พ.ศ. 2558
2 ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ตามสภาพจริงในชุมชนโดยใช้วิธีการประชุมแบบมีส่วนร่วม
3 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF โดยวิธีการสอนแบบ PBL ในรายวิชา สภาวะการณ์โลก: กรณีศึกษานักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 5
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
5 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
6 ทักษะการฝึกปฏิบัติงานชุดวิชาการปฐมพยาบาลการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและชุดวิชาการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาธารณสุขชุมชน) ตามทัศนะของครูพี่เลี้ยงในโรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
7 เขยนอกกับปัญหาสุขภาพ การใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพ : การศึกษาเชิงคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
9 เขยนอกกับปัญหาสุขภาพ การใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพ : การศึกษาเชิงคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 เขยนอกกับปัญหาสุขภาพ การใช้บริการ แลค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพ :
11 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
12 การศึกษาความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุด ในสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
13 การศึกษาความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
14 คุณลักษณะที่ต้องการของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล
ปี พ.ศ. 2551
15 การเกิดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการแบบสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการเรียนการสอนวิชา จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
16 การเกิดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการสอดแทรก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
17 การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2550
18 การเกิดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการแบบสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการเรียนการสอนวิชา จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
19 การประยุกต์โปรแกรมการออกกำลังกายในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นต้นแบบ : กรณีศึกษานักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
20 การเกิดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการสอดแทรก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
21 การเกิดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
22 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการพัฒนา : กรณีศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2537
23 ความพึงพอใจในงานของทันตแพทย์และเภสัชกร : กรณีศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 คุณลักษณะที่ต้องการของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล
25 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการพัฒนา : กรณีศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
26 การประยุกต์โปรแกรมการออกกำลังกายในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นต้นแบบ : กรณีศึกษานักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
27 การเกิดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการสอดแทรก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน