ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุจิรา ดวงสงค์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Rujira Duangsong
- Ruchira Duangsong
- รุจิรา ดวงสงค์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาภรณ์ โสตะ 18
2 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 12
3 พรรณี บัญชรหัตถกิจ 12
4 สุพรรณี พรหมเทศ 9
5 สุวลี โล่วิรกรณ์ 6
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 5
7 นวพร ตรีโอษฐ์ 4
8 พงษ์เดช สารการ 3
9 ชวลิต ไพโรจน์กุล 3
10 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 3
11 สมชาย ปิ่นละออ 3
12 อมรรัตน์ ภูกาบขาว 2
13 พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว 2
14 นิรมล เมืองโสม 2
15 ศรัณยา เพิ่มศิลป์ 1
16 ธนบดี ชุ่มกลาง 1
17 เยาวดี มาพูนธนะ 1
18 ประภาพรรณ โคมหอม 1
19 รวิษฎา ทับทิมใส 1
20 สาวิตตี ศรีมงคล 1
21 อดิศักดิ์ พละสาร 1
22 เบญจา มุกตพันธุ์ 1
23 ธนพร บึงมุม 1
24 พึงพิศ โตอ่อน 1
25 เมตตา คุณวงศ์ 1
26 วรฉัตร คงเทียม 1
27 วัชราภรณ์ ภูมิภูเขียว 1
28 สกนธ์วรรณ เติมทานาม 1
29 อำพล หงษ์งาม 1
30 Amphol Hongngam 1
31 อุไรวรรณ อินทร์ม่วง 1
32 สุปราณี ว่านมนตรี 1
33 ประภาพรรณ โดมหอม 1
34 พีระ อารีรัตน์ 1
35 Pheraphol Areerat 1
36 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
37 อรุณธร ลาสุด 1
38 Nakhon Phanom Hospital 1
39 โรงพยาบาลนครพนม 1
40 Sakhonwan Toemtanam 1
41 เบญจวรรณ กิจควรดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 5
5 2553 14
6 2552 15
7 2551 12
8 2550 7
9 2549 3
10 2546 1
11 2545 2
12 2544 1
13 2543 1
14 2534 1
15 543 52
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อป้องกันฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2556
2 การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลดอนดู่อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลดภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อสุขภาพนวัตกรรมสุขภาพผ่านเครือข่ายโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
5 โตรงการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีระยะแรกโดยมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
6 ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
7 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
8 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการบรรเทาความปวดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2553
9 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
10 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
11 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
12 การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)
13 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
14 โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดขอนแก่น
15 โครงการพัฒนาเครือข่ายหมู่บ้านในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
16 โครงการพัฒนาเครือข่ายหมู่บ้านในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
17 การพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
18 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
19 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
20 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการปวดหลังส่วนล่างของกลุ่มแรงงานนอกระบบ (ทออวน)ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
21 ประสิทธิผลการใช้โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อลดน้ำหนักในกลุ่มวัยทองที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
22 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับแรงสรับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3--4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
23 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
24 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
25 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
26 การพัฒนาเครือข่ายหมู่บ้านในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
27 โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดขอนแก่น
28 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนติดเกมส์
29 ประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับระหว่างสื่อ VCD และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา อำภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
30 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
31 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
32 โครงการพัฒนาเครือข่ายหมู่บ้านในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
33 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
34 ประสิทธิผลของการประยุกต์การสร้างเสริมทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี
35 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกำกับตนเองร่วมกับทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการพัฒนาพฤติกรรมการลดน้ำหนักของข้าราชการ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
36 ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคปริทันต์ ในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
37 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา ในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนที่เป็นโรคเหงือกอักเสบ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
38 การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)
39 โครงการพัฒนาเครือข่ายหมู่บ้านในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
40 การส่งเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
41 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนติดเกมส์
42 ประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับระหว่างสื่อ VCD และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา อำภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
43 การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)
44 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
45 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
46 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
47 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนของประชาชนวัยทำงาน ในเขตเทศบาลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
48 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
49 การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
50 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
51 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น II
52 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
53 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
54 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดขอนแก่น
55 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดขอนแก่น
56 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
57 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
58 การพัฒนาศักยภาพด้านการแก้ปัญหาอุบัติภัยจากการจราจรของสถานีอนามัยริมทางหลวง
59 การพัฒนาศักยภาพด้านการแก้ปัญหาอุบัติภัยจากการจราจรของสถานีอนามัยริมทางหลวง
ปี พ.ศ. 2546
60 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545
61 การพัฒนาศักยภาพด้านการแก้ปัญหาอุบัติภัยจากการจราจรของสถานีอนามัยริมทางหลวง
62 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรองการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและไม่มารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในกรณีศึกษาผู้หญิงในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
63 ผลของการประยุกต์โปรแกรม "take PPIDE" ในโครงการควบคุมน้ำหนักในเขตเทศบาล เมืองนครพนม
ปี พ.ศ. 2543
64 การส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดไม่พึงอินสุลินในชุมชนเขตเทศบาลเมืองนครพนม
ปี พ.ศ. 2534
65 The Effectiveness of Health Education Program on Opisthorchiasis Preventive Behavior Among People in Amphoe Tha U Then Nakornphanom
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
66 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
67 ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
68 พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแห่งหนึ่ง จังหวัดชัยภูมิ
69 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนที่เป็นโรคเหงือกอักเสบโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยแปลงพฤติกรรมในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
70 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้การพัฒนาทักษะชีวิตและการพัฒนาจิริยธรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอนามัย การเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
71 ประสิทธิผลของโปรงแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคฟันผุ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
72 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม่ในการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
73 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคต้อหิน โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
74 โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการอดบุหรี่ของผู้มารับบริการที่คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจูงใจเพื่อป้องกันโรคและการสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันภาวะไตวายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
76 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก โดยผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
77 ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเพื่อการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเด็กติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
78 การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค โดยการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุมังคลาราม ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
79 ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ใช้การเสริมสร้างทักษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
80 ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
81 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีในนักเรียนประถมศึกษา อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
82 พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแห่งหนึ่ง จังหวัดชัยภูมิ
83 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
84 พฤติกรรมการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัย อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
85 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักของนักเรียนประถมศึกษาที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
86 ประสิทธิผลการใช้โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อลดน้ำหนักในกลุ่มวัยทองที่มีน้ำหนักเกินมาตราฐาน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
87 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้แนวคิด การพัฒนาทักษะชีวิต ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
88 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการบรรเทาความปวดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
89 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกำกับตนเองร่วมกับทฤษฏีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการพัฒนาพฤติกรรมการลดน้ำหนักของข้าราชการ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
90 ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคปริทันต์ ในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
91 การดำเนินงานควบคุมโรคโดยกลยุทธ์ DOTS ของอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2551
92 ประสิทธิผลของการประยุกต์การสร้างเสริมทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี