ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุจิรา ดวงสงค์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Rujira Duangsong
- Ruchira Duangsong
- รุจิรา ดวงสงค์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาภรณ์ โสตะ 18
2 พรรณี บัญชรหัตถกิจ 12
3 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 12
4 สุพรรณี พรหมเทศ 9
5 สุวลี โล่วิรกรณ์ 6
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 5
7 นวพร ตรีโอษฐ์ 4
8 พงษ์เดช สารการ 3
9 ชวลิต ไพโรจน์กุล 3
10 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 3
11 สมชาย ปิ่นละออ 3
12 พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว 2
13 นิรมล เมืองโสม 2
14 อมรรัตน์ ภูกาบขาว 2
15 ธนบดี ชุ่มกลาง 1
16 อดิศักดิ์ พละสาร 1
17 ศรัณยา เพิ่มศิลป์ 1
18 เยาวดี มาพูนธนะ 1
19 สาวิตตี ศรีมงคล 1
20 ประภาพรรณ โคมหอม 1
21 วรฉัตร คงเทียม 1
22 ธนพร บึงมุม 1
23 ประภาพรรณ โดมหอม 1
24 เบญจา มุกตพันธุ์ 1
25 พึงพิศ โตอ่อน 1
26 เมตตา คุณวงศ์ 1
27 รวิษฎา ทับทิมใส 1
28 Pheraphol Areerat 1
29 Amphol Hongngam 1
30 พีระ อารีรัตน์ 1
31 อำพล หงษ์งาม 1
32 อุไรวรรณ อินทร์ม่วง 1
33 สุปราณี ว่านมนตรี 1
34 สกนธ์วรรณ เติมทานาม 1
35 Sakhonwan Toemtanam 1
36 อรุณธร ลาสุด 1
37 เบญจวรรณ กิจควรดี 1
38 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
39 Nakhon Phanom Hospital 1
40 โรงพยาบาลนครพนม 1
41 วัชราภรณ์ ภูมิภูเขียว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2554 4
4 2553 10
5 2552 8
6 2551 9
7 2550 5
8 2549 3
9 2546 1
10 2545 2
11 2544 1
12 2534 1
13 543 71
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อป้องกันฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2556
2 การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
3 โตรงการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีระยะแรกโดยมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
4 ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
5 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
6 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการบรรเทาความปวดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2553
7 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
8 โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดขอนแก่น
9 โครงการพัฒนาเครือข่ายหมู่บ้านในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
10 โครงการพัฒนาเครือข่ายหมู่บ้านในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
11 การพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
12 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
13 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
14 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการปวดหลังส่วนล่างของกลุ่มแรงงานนอกระบบ (ทออวน)ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
15 ประสิทธิผลการใช้โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อลดน้ำหนักในกลุ่มวัยทองที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
16 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับแรงสรับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3--4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
17 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
18 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
19 โครงการพัฒนาเครือข่ายหมู่บ้านในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
20 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
21 ประสิทธิผลของการประยุกต์การสร้างเสริมทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี
22 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกำกับตนเองร่วมกับทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการพัฒนาพฤติกรรมการลดน้ำหนักของข้าราชการ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
23 ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคปริทันต์ ในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
24 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา ในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนที่เป็นโรคเหงือกอักเสบ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
25 การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)
26 โครงการพัฒนาเครือข่ายหมู่บ้านในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
27 การส่งเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
28 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
29 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
30 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
31 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนของประชาชนวัยทำงาน ในเขตเทศบาลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
32 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
33 การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
34 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
35 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น II
36 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดขอนแก่น
37 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดขอนแก่น
38 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
39 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
40 การพัฒนาศักยภาพด้านการแก้ปัญหาอุบัติภัยจากการจราจรของสถานีอนามัยริมทางหลวง
41 การพัฒนาศักยภาพด้านการแก้ปัญหาอุบัติภัยจากการจราจรของสถานีอนามัยริมทางหลวง
ปี พ.ศ. 2546
42 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545
43 การพัฒนาศักยภาพด้านการแก้ปัญหาอุบัติภัยจากการจราจรของสถานีอนามัยริมทางหลวง
44 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรองการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและไม่มารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในกรณีศึกษาผู้หญิงในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
45 ผลของการประยุกต์โปรแกรม "take PPIDE" ในโครงการควบคุมน้ำหนักในเขตเทศบาล เมืองนครพนม
ปี พ.ศ. 2534
46 The Effectiveness of Health Education Program on Opisthorchiasis Preventive Behavior Among People in Amphoe Tha U Then Nakornphanom
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
47 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
48 ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
49 พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแห่งหนึ่ง จังหวัดชัยภูมิ
50 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนที่เป็นโรคเหงือกอักเสบโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยแปลงพฤติกรรมในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
51 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้การพัฒนาทักษะชีวิตและการพัฒนาจิริยธรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอนามัย การเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
52 ประสิทธิผลของโปรงแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคฟันผุ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
53 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม่ในการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
54 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคต้อหิน โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
55 โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการอดบุหรี่ของผู้มารับบริการที่คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจูงใจเพื่อป้องกันโรคและการสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันภาวะไตวายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
57 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก โดยผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
58 ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเพื่อการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเด็กติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
59 การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค โดยการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุมังคลาราม ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
60 ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ใช้การเสริมสร้างทักษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
61 ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
62 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีในนักเรียนประถมศึกษา อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
63 พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแห่งหนึ่ง จังหวัดชัยภูมิ
64 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
65 พฤติกรรมการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัย อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
66 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักของนักเรียนประถมศึกษาที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
67 ประสิทธิผลการใช้โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อลดน้ำหนักในกลุ่มวัยทองที่มีน้ำหนักเกินมาตราฐาน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
68 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้แนวคิด การพัฒนาทักษะชีวิต ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
69 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการบรรเทาความปวดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
70 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกำกับตนเองร่วมกับทฤษฏีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการพัฒนาพฤติกรรมการลดน้ำหนักของข้าราชการ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
71 ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคปริทันต์ ในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
72 การดำเนินงานควบคุมโรคโดยกลยุทธ์ DOTS ของอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2551
73 ประสิทธิผลของการประยุกต์การสร้างเสริมทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี