ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 19
2 มาลี คล้ายชม 2
3 วารี ถิระจิตร 2
4 ดวงเดือน อ่อนน่วม 2
5 แอนน์ พินิจค้า 1
6 สุภัทรา ฤทธิบุตร 1
7 อุษณีษ์ วังตาล 1
8 อุดมศิลป์ ศรีสมบูรณ์ 1
9 วิไลรัตน์ ยิ้มแฉ่ง 1
10 พยอม ทัดสวน 1
11 พวงรัตน์ รอดมณี 1
12 ภาวนา ภูมิศรีสอาด 1
13 เอมอร บูชาบุพพาจารย์ 1
14 จรูญ จียโชค 1
15 วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์ 1
16 วารุณี วีระธรรมานนท์ 1
17 วิมลรัตน์ สิริอาภรณ์ 1
18 มนตรี ชุติเนตร 1
19 สมบูรณ์ โพธิอะ 1
20 จินดา วงศ์สุวรรณกิต 1
21 แพรวพรรณ ดีอาษา 1
22 วีณา อังคะนาวิน 1
23 มานะ อุนารัตน์ 1
24 วิสุทธิ์ ราตรี 1
25 วิมลศรี รักษาพัชรวงศ์ 1
26 พนอ พัชระสุภา 1
27 สมจิต ชิวปรีชา 1
28 สมชัย โกมล 1
29 อำไพ ศรีภิรมย์ 1
30 อำนาจ เจริญศิลป์ 1
31 สมนึก เสมา 1
32 การุณัย มหันตวงศ์ 1
33 จรัสศรี อุสาหะ 1
34 คนอง ตนเล็ก 1
35 เปรมฤดี มหาภาสกร 1
36 ภาวนา สันธนะสุข 1
37 ชิต แก้วเพ็ง 1
38 จารุวรรณ ภูละคร 1
39 จงกล นาหิรัญ 1
40 สุชาติ โสมประยูร 1
41 อรทัย พฤกษ์วัฒนานนท์ 1
42 นันทนา ฮั่งศิริ 1
43 พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 1
44 อุมา สุคนธมาน 1
45 แรมสมร อยู่สถาพร 1
46 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
47 อำไพ สุจริตกุล 1
48 กิติยวดี บุญซื่อ 1
49 ปานตา ใช้เทียมวงศ์ 1
50 นิรมล สวัสดิบุตร 1
51 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
52 สำลี ทองธิว 1
53 ทิศนา แขมมณี 1
54 รุ่งฤดี วิเศษนคร 1
55 วัฒนา ชูเดช 1
56 น้อมศรี เคท 1
57 วรรณี ศิริโชติ 1
58 พชรวรรณ จันทรางศุ 1
59 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
60 ประคอง สุทธสาร 1
61 ประภัสสร์ รุจิพร 1
62 บัณฑิตวิทยาลัย 1
63 ปัญญา หมื่นบาล 1
64 มาลินี เผ่าพรหม 1
65 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 1
66 ชุมพร ยงกิตติกุล 1
67 ไพฑูรย์ ทอหุน 1
68 อำพวรรณ ทิวไผ่งาม 1
69 วินัย ดำสุวรรณ 1
70 ธานินทร์ อัศวรัตน์ 1
71 มลิวัลย์ ลับไพรี 1
72 พิตรวัลย์ โกวิทวที 1
73 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
74 ดาริกา ยศวัฒน 1
75 สุเทพ ทองมังกร 1
76 น้อยทิพย์ ศัสตรศาสตร์ 1
77 สุนทร มีนาทุ่ง 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 1
2 2538 1
3 2537 1
4 2535 2
5 2534 3
6 2533 3
7 2532 1
8 2531 2
9 2530 2
10 2529 5
11 2527 2
12 2526 3
13 2525 3
14 2524 2
15 2522 5
16 2521 1
17 2520 3
18 2519 4
19 2518 2
20 2517 2
21 2516 3
22 2515 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
2 ผลของการสอนวิทยาศาตร์อย่างสร้างสรรค์ที่มีต่อการคิดแบบอเนกนัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2537
3 ผลของการใช้เครื่องเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความรู้ความเข้าใจ เรื่อง "ไฟฟ้าและแสง" และเจตคติทางวิทยาศาสาตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2535
4 การใช้วิทยากรในการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ของครูประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 7
5 ความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังของผู้ปกครอง ที่มีต่อโรงเรียนและสภาพที่เป็นจริงของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2534
6 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
7 การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา ในหมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน ด้านไทย-กัมพูชา
8 การปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กในการสร้างเสริมสุขนิสัยให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, กรมการพัฒนาชุมชน
ปี พ.ศ. 2533
9 การศึกษาการจัดกิจกรรมสร้างเสริมวิธีการแสวงหาความรู้ ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
10 การเปรียบเทียบการจัดการในห้องเรียนของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสูงกับต่ำ
11 การศึกษาบทบาทของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2532
12 การศึกษาการสอนพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
13 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนเรื่องพลังงานและสารเคมี ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยนักเรียนเป็นผู้ตั้งคำถามและโดยครูเป็นผู้ตั้งคำถาม
14 สภาพการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสนใจทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2530
15 การศึกษาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับความสามารถ
16 สภาพสื่อการสอน และการให้บริการด้านสื่อการสอน ของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียน ตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิชาการ และครูในกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2529
17 รูปแบบโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กสามารถพิเศษในชั้นประถมศึกษา : รายงานการวิจัย
18 การศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครอง ที่มีต่อโรงเรียนและสภาพที่เป็นจริงของโรงเรียนคาทอลิก ในกรุงมหานคร
19 การศึกษาสวัสดิการของครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่กันดาร
20 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ กับความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก
21 การนำเสนอโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2527
22 การเปรียบเทียบบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวัง ของครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาตามทรรศนะ ของครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา
23 การนำเสนอรูปแบบการจัดสภานักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชนบท
ปี พ.ศ. 2526
24 ปัญหาการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม
25 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในกิจกรรมโรงเรียนประถมศึกษา
26 ความสนใจทางด้านเพศศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกในโรงเรียนทดลอง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2525
27 ปัญหาการสอนลูกเสือของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
28 ความสอดคล้องของการดำเนินงานโรงเรียนชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานีกับหลักการและวัตถุประสงค์ ของโรงเรียนชุมชน
29 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หน่วย "พลังงาน" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบทดลองกับการสอนแบบผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2524
30 ปัญหาการนิเทศในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
31 ปัญหาการนิเทศในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2522
32 การศึกษาความสัมพันธ์ของทักษะวิทยาศาสตร์ขั้นมูลฐาน ความสามารถในการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่
33 การวิเคราะห์เนื้อหาและประเมินผลแบบเรียนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชาวเขา
34 ปัญหาการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
35 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยครูเกี่ยวกับทักษะการสอน ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
36 การสร้างชุดการสอนเรื่อง "การอนุรักษ์ดิน" และ "การอนุรักษ์น้ำ" สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่สอง ของโครงการส่งเสริมสมรรภภาพการสอน
ปี พ.ศ. 2521
37 การสร้างชุดการสอน เรื่อง "แม่เหล็ก" และ "เครื่องผ่อนแรง" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ในห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน
ปี พ.ศ. 2520
38 การทดลองใช้แบบจำลองขอบเขตหน้าที่ และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา โดยการอบรมครูประจำการ ณ วิทยาลัยครูเพชรบุรี
39 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง "พืชดอกและพืชไร้ดอก" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หก
40 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "การระเหยและผลของการระเหย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สอง /
ปี พ.ศ. 2519
41 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา
42 บทบาทของสมาคมผู้ปกครองและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
43 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์เกี่ยวกับขอบเขต หน้าที่ และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา
44 การสร้างสไลด์เทปบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "เครื่องบิน" สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2518
45 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "สัตว์มีกระดูกสันหลัง" สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
46 การฝึกอบรมครูช่วยสอนเด็กชาวเขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2517
47 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "อุณหภูมิและเทอร์โมมิเตอร์" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
48 การอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2516
49 การไม่ทำการบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในจังหวัดตาก
50 การศึกษาเปรียบเทียบการสอนเรื่อง "แม่เหล็กและไฟฟ้า" แบบสืบสอบกับแบบบรรยาย ในชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ด
51 การศึกษาเปรียบเทียบการสอนเรื่อง "ความร้อนและแสง" แบบสืบสอบกับแบบบรรยาย ในชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ด
ปี พ.ศ. 2515
52 สหสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการกะระยะ และการกะจำนวนกับสัมฤทธิผลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6