ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รำไพ เกณฑ์สาคู
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีชา ประเทพา 4
2 ศุภชัย สมัปปิโต 3
3 โชคชัย วิริยะพงษ์ 2
4 ชวลิต บุญปก 2
5 อนุชิตา มุ่งงาม 2
6 สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ 2
7 วรรณา กาญจนมยูร 1
8 ปิยมาศ นานอก 1
9 สงครามชัย ลีทองดี 1
10 จันทิมา พลพินิจ 1
11 เมธิน ผดุงกิจ 1
12 ชาติไทย แก้วทอง 1
13 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
14 บรรจบ วันโน 1
15 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
16 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
17 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
18 บังอร กองอิ้ม 1
19 นงนิตย์ มรกต 1
20 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
21 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
22 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
23 ดรุณี บุญชารี 1
24 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
25 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
26 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
27 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
28 สุริทอง ศรีสะอาด 1
29 วรากร สีโย 1
30 ทองใบ บุษกร 1
31 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
32 สมชาย แก้ววังชัย 1
33 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
34 นเรศ มีโส 1
35 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
36 วัลยา สุทธิขำ 1
37 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
38 รพีพร ช่ำชอง 1
39 เรือน สมณะ 1
40 สุกัญญา ลีทองดี 1
41 สุนันท์ สายกระสุน 1
42 มนตรี ทองมูล 1
43 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
44 นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ 1
45 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
46 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
47 วราวุธ สุธีธร 1
48 ถวิล ชนะบุญ 1
49 นริศ สินศิริ 1
50 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
51 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
52 ธวัชชัย ชมศิริ 1
53 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
54 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
55 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
56 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
57 รักฤดี สารธิมา 1
58 ศรัณยู คำเมือง 1
59 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
60 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 4
3 2553 3
4 2551 1
5 2550 5
6 2549 8
7 2547 1
8 2540 1
9 2537 1
10 2535 1
11 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การผลิตเส้นใยและพอลิแซกคาไรด์จากกระบวนการหมักเห็ดแครงแบบกึ่งกะ
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของค่าความเป็นกรดด่างเริ่มต้นและสภาพการเพาะเลี้ยงต่อการเจริญของเส้นใยเพื่อผลิตโพลีแซคคาไรด์จากการรเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้ในอาหารเหลว
3 ผลของค่าความเป็นกรดด่างเริ่มต้นและสภาพการเพาะเลี้ยงต่อการเจริญของเส้นใยเพื่อผลิตโพลีแซคคาไรด์จากการรเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้ในอาหารเหลว
4 ผลของค่าความเป็นกรดด่างเริ่มต้นและสภาพการเพาะเลี้ยงต่อการเจริญของเส้นใยเพื่อผลิตโพลีแซคคาไรด์จากการรเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้ในอาหารเหลว
5 ผลของค่าความเป็นกรดด่างเริ่มต้นและสภาพการเพาะเลี้ยงต่อการเจริญของเส้นใยเพื่อผลิตโพลีแซคคาไรด์จากการรเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้ในอาหารเหลว
ปี พ.ศ. 2553
6 Study of the Phenolic Composition of Shiraz Red Grape Cultivar (Vitis vinifera L.) Cultivated in North-eastern Thailand and its Antioxidant and Antimicrobial Activity
7 Study of the phenolic composition of Shiraz red grape cultivar (Vitis vinifera L.) cultivated in Northeastern Thailand and its antioxidant and antimicrobial activity
8 -
ปี พ.ศ. 2551
9 คุณลักษณะทางเคมีของโพลิแซคคาร์ไรด์ที่ผลิตจากเส้นใยเห็ดกินได้จากการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว
ปี พ.ศ. 2550
10 การแยกเชื้อราและยีสต์บริสุทธิ์จากลูกแป้งเพื่อใช้ผลิตสุราพื้นบ้านไทย
11 การศึกษาการผลิตไวน์โดยใช้เส้นใยเห็ดในการหมักและคุณสมบัติของไวน์ที่ผลิตได้
12 การแยกเชื้อราและยีสต์บริสุทธิ์จากลูกแป้งเพื่อใช้ผลิตสุราพื้นบ้านไทย
13 การแยกเชื้อราและยีสต์บริสุทธิ์จากลูกแป้งเพื่อใช้ผลิตสุราพื้นบ้านไทย
14 การแยกเชื้อราและยีสต์บริสุทธิ์จากลูกแป้งเพื่อใช้ผลิตสุราพื้นบ้านไทย
ปี พ.ศ. 2549
15 การผลิตกรดน้ำส้มสายชูจากน้ำมันแกวโดยเชื้อยีสต์และ Acetobacter aceti TISTR102
16 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
17 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
18 การผลิตกรดน้ำส้มสายชูจากน้ำมันแกวโดยเชื้อยีสต์และ Acetobacter aceti TISTR102
19 การผลิตกรดน้ำส้มสายชูจากน้ำมันแกวโดยเชื้อยีสต์และ Acetobacter aceti TISTR102
20 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
21 -
22 การผลิตกรดน้ำส้มสายชูจากน้ำมันแกวโดยเชื้อยีสต์และ Acetobacter aceti TISTR102
ปี พ.ศ. 2547
23 การผลิตแอลกอฮอล์จากการหมักน้ำผลไม้โดยใช้เส้นใยเห็ดในการหมัก
ปี พ.ศ. 2540
24 การคัดเลือกและเพิ่มปริมาณสายพันธุ์สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่สามารถตรึงไนโตรเจนเพื่อพัฒนาดินและ เพิ่มผลผลิตในนาข้าวในท้องที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2537
25 รายงานการวิจัยการผลิตแซนแทนกัมโดย Xanthomonas campestris
ปี พ.ศ. 2535
26 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตยีสต์ขนมปังจากกากน้ำตาล