ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รำพึง เวชยันต์วุฒิ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 1
3 2550 1
4 2547 1
5 2546 1
6 2535 1
7 2534 1
8 2533 1
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรจังหวัแพร่ในการทำธุรกรรมในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
3 การวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรจังหวัแพร่ในการทำธุรกรรมในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
4 การศึกษาความเป็นไปได้ของการประกอบธุรกิจ ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
5 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือน ในภาคเหนือตอนบน ก่อนวิกฤตและหลังวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2535
6 ทักษะการจัดการ บทบาท และปัญหาของสตรีนักธุรกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
7 ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2533
8 ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 ทักษะการจัดการ บทบาท และปัญหาของสตรีนักธุรกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย